BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gonda-Soroczyńska Eleonora (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Olczyk Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Przestrzenny potencjał rozwoju miasta uzdrowiskowego Duszniki-Zdrój
Spatial Development Potential of the Health Resorts Duszniki-Zdrój
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Potencjał rozwojowy, Zagospodarowanie przestrzenne, Uzdrowiska, Region turystyczny, Obszary problemowe
Development potential, Spatial development, Health resort, Tourist region, Problem areas
Note
streszcz., summ.
Country
Duszniki Zdrój
Duszniki Zdrój
Abstract
Duszniki-Zdrój to miasto położone w zachodniej części Kotliny Kłodzkiej, przy granicy z Czechami. Przebiegająca przez miasto droga krajowa nr 8 zapewnia dogodną komunikację z regionem. Ważnymi są: bliskość większych miejscowości takich jak: Kłodzko, Wałbrzych, Wrocław; innych uzdrowisk jak: Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój oraz posiadanie w granicach administracyjnych prężnie rozwijającego się ośrodka sportów zimowych Zieleniec. Wszystkie te czynniki generują dużą ilość turystów. Duszniki-Zdrój to atrakcyjne miasteczko, posiadające status uzdrowiska. Aktualnie pełnią rolę wielofunkcyjnego ośrodka turystycznego, a nie jak to wcześniej bywało jednofunkcyjnego ośrodka uzdrowiskowego. W artykule postawiono tezę badawczą "Czy możliwy i wskazany jest dalszy rozwój przestrzenny tego miasteczka uzdrowiskowego?". Głównym celem niniejszych badań była ocena rozwojowych możliwości przestrzennych tego ośrodka. Opracowano szczegółową inwentaryzację, określającą precyzyjnie sposób użytkowania terenu. W celu lepszego zrozumienia uwarunkowań lokalnych miasto podzielono na jednostki urbanistyczne, wyróżniając m.in. zespół śródmiejski, mieszkaniowy wielorodzinny, rekreacyjny i mieszany oraz zespoły mieszkaniowe jednorodzinne, rolne i leśne. Przeprowadzono analizy obejmujące najistotniejsze elementy, mające wpływające na przestrzenny rozwój ośrodka. Uwzględniono główne obiekty generujące przepływ ruchu turystycznego. Wytypowano obszary problemowe. Prześledzono rozwój zabudowy z podziałem na poszczególne okresy czasowe oraz wskazano obiekty i tereny o najwyższych walorach. Wyznaczono enklawy cenne przyrodniczo z uwagi na istniejące uwarunkowania środowiskowe, a dodatkowo zobrazowano stopień nachylenia stoków oraz zacienienie, które pomogły w określeniu przestrzennych możliwości rozwojowych Dusznik-Zdroju. (abstrakt oryginalny)

Duszniki-Zdrój is a city located in the western part of the Kotlina Kłodzka, near the Czech border. The national road no. 8, which runs through the city, provides convenient communication with the region. The most important factors are: proximity of larger towns such as Kłodzko, Wałbrzych or Wroclaw and other health resorts such as Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdroj, Lądek-Zdrój and the existence of dynamically developing winter sports centre Zieleniec which is located within the administrative boundaries of the city. All these factors generate a large number of tourists. Duszniki-Zdrój is an attractive town with the status of a health resort. Currently it is a multifunctional tourist centre rather than a single-function spa resort. The article presents a research thesis: "Is the further spatial development of this spa town possible and advisable?". The main purpose of this research was to evaluate the developmental spatial capabilities of this town. A detailed inventory specifying how land is used has been carried out. In order to better understand the local conditions, the general division into urban units was made. Urban, multi-family, recreational and mixed housing complex, single family housing, agricultural and forestry complex were marked out. An analysis covering the most important elements affecting the development potential of the city was conducted. The main objects that generate traffic flows were taken into account.. The problem areas were designated. The development of buildings in particular time periods was investigated, objects and areas with the highest values were pointed out. Valuable areas due to existing environmental conditions were identified and additionally analyses of slope gradients and shading helped to identify existing development potential and to identify potential development opportunities of Duszniki-Zdrój.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaworecki W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 121-122.
  2. Gonda-Soroczyńska E., Soroczyńska A.M. (2014). Obszary zagrożeń środowiska przyrodniczego w uzdrowisku na przykładzie Dusznik-Zdroju. Zeszyty Naukowe USNr 37 Tom 3, seria "Studia i prace WNEiZ" p.t. "Gospodarka regionalna i międzynarodowa".
  3. Kaczyńscy I. i T. (2006). Polska. Najpiękniejsze uzdrowiska. Warszawa: Sport i Turystyka MUZA SA, s.34-40.
  4. Kleczkowski A.S. (1990). Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Kraków. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
  5. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D. (2002). Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie. Warszawa: PAN, s. 113-127.
  6. Kurek W. (2008). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 458-459.
  7. Łazarkowie M.R. (2007). Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny. Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, s.68-69, 95.
  8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta DusznikiZdrój przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/73/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
  9. Zuzańska-Żyśko E., Petryszyn J. (2008). Od funkcji przemysłowej do turystycznej - przykład Ustronia. W: Jażdżewska I. (red.), Funkcja turystyczna miast. Uniwersytet Łódzki, Łódź, Uniwersytet Łódzki, s. 133-144.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu