BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszka Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Daniel Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Rozłog pól w gospodarstwie rolniczym a odległości i nakłady w transporcie wewnętrznym
Arrangement of Fields on the Farm and the Distances and Expenditures in Internal Transport
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 79-88, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Nakłady pracy, Transport, Wyniki badań
Agrarian structure, Arable farm, Labour expenditures, Transport, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy określono wpływ rozłogu - układu pól w stosunku do ośrodka gospodarczego na odległości i ponoszone nakłady w transporcie wewnętrznym. Analiz dokonano dla trzech wariantów W0 - układ aktualny, W1 - zbliżenie pól do ośrodka o 50%, W2 - ułożenie wszystkich pól wokół gospodarstwa. Odległości przejazdu wyniosły W0 - 1,11 km, W1 - 0,51 km (54,05% mniej do W0), W2 - 0,09 km (91,89% mniej do W0 i 82,23% mniej do W1. Analiza wpływu rozłogu pozwala stwierdzić, iż przy średnim czasie przejazdów w wariancie 0 (4,0 h) w wariancie 2 czas przejazdów zmniejszył się średnio do 0,31 h czyli jest 12,9 razy niższy. Z kolei koszty zużycia paliwa średnio dla badanych gospodarstw w zł*ha-1 kształtują się następująco: W0 - 120,27 zł, W1 - 65,25zł (45,74% mniej do W0), W2 -9,31 zł (992,25% mniej do W0 i 85,73% mniej do W1 ). Jednocześnie znaczny wpływ na ponoszone nakłady ma kierunek produkcji i związana z nim intensywność produkcji.(abstrakt oryginalny)

The paper describes the influence of the distribution - the arrangement of fields in relation to the economic center on the distance and the expenditure incurred in internal transport. The analysis was done for three variants W0 - current layout, W1 - approximation of fields to center by 50%, W2 - arrangement of all fields around the farm. The distance traveled was W0 - 1.11 km, W1 - 0.51 km (54.05% less to W0), W2 - 0.09 km (91.89% less to W0 and 82.23% less to W1. Analysis of the influence of the spread allows us to conclude that, with average journey time in variant 0 (4.0 h) in variant 2, the journey time decreased on average to 0.31 h, ie 12.9 times lower. On the other hand, the average fuel costs for the tested farms in PLN * ha-1 were as follows: W0 - PLN 120.27, W1 - PLN 65.25 (45.74% less than W0), W2-9.31 (992, by 25% less to W0 and 85.73% less on W1). At the same time, the direction of production and the intensity of production at the same time have a significant impact on the incurred expenditures .(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dz. U. z 1982r. Nr 11,poz 80. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów.
 2. Gniadek J.,2012b. Wpływ rozłogów pól ornych i przestrzennych cech gospodarstw na koszty uprawowe we wsi Filipowice, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Polska Akademia Nauk nr 1/III/2012. s. 231-241
 3. Harasimowicz S., 2000. Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstwa rolnego. Kraków AR
 4. Harasimowicz S., 2001. Wpływ podstawowych cech rozłogu pola na koszty jego uprawy. Przegląd Geodezyjny Nr 12, s. 10-15
 5. Hopfer A., 1980. Kształtowanie sieci dróg na terenach wiejskich. PWRiL. Warszawa. s.206
 6. Kokoszka S., Maternowska W., 2012. Wielkość gospodarstwa rolniczego a jego infrastruktura transportowa. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 1/III/2017. Polska Akademia Nauk, Kraków. s.1053-1059
 7. Kokoszka S., Karbowniczak A., 2017. Impact of transport infrastructure on transport accessibility of farms. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 3/III/2013. Polska Akademia Nauk. Kraków. s.105-116
 8. Radziszewska W., Jaroszewicz J., 2012. Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej procesom scaleniowym. Geodesia et Descripito Terrarum 11(3). s. 17-34
 9. Schilbach J., 1997. Sieć dróg transportu rolniczego oraz jej zmiany w zasiegu oddziaływania projektowanej autostrady. Zeszyt Naukowy AR. Zeszyt 72
 10. http://nafta.wnp.pl/ceny_paliw/det_dis.html dostęp 10,09.2017.
 11. http://podr.pl/wp-content/uploads/2016/04/ceny-usług-rolniczych2017 zbiórówka.pdf dostęp 10,09.2017.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu