BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Katarzyna (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Treder Waldemar (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Zbudniewek Aleksandra (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Ocena potrzeb nawadniania jabłoni w wybranym regionie Polski w latach 2011-2016
Evaluation of Irrigation Requirements of Apple in Selected Fruit Production Region Poland in the Years 2011-2016
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 135-149, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Owoce, Nawadnianie, Wyniki badań
Fruit, Irrigation, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska jest największym producentem jabłek w Europie. Opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Klimat Polski charakteryzuje przestrzenna i czasowa zmienność, co utrudnia szacowanie potrzeb nawodnieniowych roślin oraz prognozowanie bilansu wodnego. Celem podjętych badań była ocena potrzeb wodnych jabłoni oraz wysokości opadów efektywnych co pozwoli na określenie potrzeb nawadniania. Dane pomiarowe obejmowały okresy wegetacyjne od V do IX za lata 2011-2016. Analizując dane średnie dla lat i lokalizacji badań stwierdzono, że w naszych warunkach klimatyczny bilans wodny (KBW) tylko w czerwcu dokładnie odzwierciedla bilans potrzeb wodnych jabłoni. W maju wartości KBW są wyraźnie zawyżone w odniesieniu do bilansu potrzeb wodnych jabłoni (BPW-jabłoni), a w VII, VIII i IX zaniżone.(abstrakt oryginalny)

Poland is the biggest producer of apple in Europe. Rainfalls are basic source of water for plants. The climate of Poland is characterized by high temporal and spatial variation that makes estimation of plant water requirements and forecasting of water balance difficult. The aim of the study was assessment of water needs of apple trees as well as amount of effective precipitation, enabling estimation of irrigation requirements. Data was collected during vegetative periods (May - Sep.) of 2011- 2016. Analysis of data from different years and locations revealed that in Polish conditions climatic water balance accurately reflects balance of water requirements of apple trees only in June. In May values of climatic water balance were significantly higher, whereas in July, August and September lower compared to balance of apple water requirements.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen R.G., Pereira S., Raes D., Smith M. 1998. Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56, s.300.
 2. Bac S., Rojek M. 1979. Meteorologia i klimatologia. PWN, Warszawa
 3. Ballif J.L. 1995. Runoff water and infiltration of a viticultural soil in Champagne. Results of mulching with municipal compost and crushed bark 1985-1994. Progres Agricole et Viticole, 112, s. 534-544.
 4. Chomicz K., 1953. Normy opadowe dla potrzeb kanalizacji miast. Gospodarka Wodna nr 10, s. 377-382.
 5. Chudecki Z., Duda L., Koźmiński C. 1971. Wpływ wielkości opadów atmosferycznych na zmiany uwilgotnienia gleby lekkiej na terenie RZD Lipki. Zesz. Nauk. WSR w Szczecinie 37, s. 47-68.
 6. Day K.R. 1997. Orchard factors affecting postharvest stone fruit quality. Hortcience 32, s.820-823
 7. Drupka S. 1976. Techniczna i rolnicza eksploatacja deszczowni. PWRiL, Warszawa, s.103-122
 8. Drupka S. 1993. Jak podlewać? PZD, Warszawa
 9. Dori K., Behboidian M.H., Zagebe - Deminguez J.A. 2005. Water relations, growth, yield, and fruit quality of hot pepper under deficyt irrigation and partial root zone drying. Scientia Hortic. 104, s.137-149
 10. Doorenbos J., Pruitt W.O. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 24.
 11. GUS. 2016 .www.stat.gov.pl
 12. Kaczorowska Z. 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. Prace geograficzne nr 33. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa, s.112.
 13. Koźmiński C., Michalska B. 1995. Atlas uwilgotnienia gleby pod roślinami uprawnymi w Polsce. AR Szczecin, s.56.
 14. Kuchar L., Iwański S. 2011.Symulacja opadów atmosferycznych dla oceny potrzeb nawodnień roślin w perspektywie oczekiwanych zmian klimatycznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5, s.7-18.
 15. Łabędzki L., 2006. Susze rolnicze-zarys problematyki oraz metody monitorowania i klasyfikacji. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Nr 17, s.107.
 16. Makosz E, 2017. Prof. Makosz: rekordowe zbiory jabłek w 2016 r., niskie ceny. Rzeczpospolita.
 17. Perez - Pastor A., Ruiz - Sanchez M.C., Martinez J.A., Nortes P.A., Artes F., Domingo F. 2007. Effect of deficit irrigation on apricot fruit quality at harvest and during storage. J. Sci. Food Agric. 87, s. 2409 - 2415.
 18. Treder W., 1996. Badania nad efektywnością nawadniania roślin sadowniczych w Polsce. XXXIV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Sadownicza ISK, s.19-27.
 19. Treder W., Konopacki P., 1999. Impact of quantity and intensity of rainfall on soil water content in an orchard located in the central part of Poland. Journal of water and land development no 3, s. 47-58.
 20. Treder W., Pacholak E.,2006. Nawadnianie roślin. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kaczmarczyka i Lecha Nowaka. PWRiL, s.333 - 346.
 21. Treder W., Klamkowski K., Krzewińska D., Tryngiel - Gać A. 2009. Najnowsze trendy w nawadnianiu upraw sadowniczych - prace badawcze związane z nawadnianiem roślin prowadzone w ISK w Skierniewicach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, s. 95-107.
 22. Treder W., Wójcik K., Żarski J. 2010. Wstępna ocena możliwości szacowania potrzeb wodnych roślin na podstawie prostych pomiarów meteorologicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa t.18, s. 143-153.
 23. Treder W., Wójcik K., Tryngiel-Gac A., Krzewińska D., Klamkowski K., 20011. Rozwój nawodnień roślin sadowniczych w świetle badań ankietowych.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5,s.61-69.
 24. Treder W., Jakubiak B., Klamkowski K., Rudnicki W., Kursa M., Tryngiel-Gac A., 2013. Prognoza potrzeb wodnych - internetowa platforma prognozowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych zrealizowana w ramach projektu Proza. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2/I, s. 115-125.
 25. Rzekanowski Cz.,2009. Kształtowanie się potrzeb nawodnieniowych roślin sadowniczych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3, s.19-27.
 26. Słowik K. 1973. Wpływ nawadniania i nawożenia na wzrost i owocowanie roślin sadowniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2, s. 59-67.
 27. Święcicki Cz. 1981. Gleboznawstwo melioracyjne. PWN, Warszawa, s.218-228.
 28. Wójcik K., Treder W., Zbudniewek A.,2017. Estimation of plant water requirements during sequences of days without precipitation in 2011-2015. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich nr II/1, s.611-623.
 29. Ziernicka-Wojtaszek A., Zuśka Z., Piskulak P. 2015. Potrzeby opadowe roślin uprawnych w aspekcie współczesnych zmian klimatu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, III/1, 507-514.
 30. Żarski J., Dudek S. 2009. Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3, 141-149.
 31. Xing Z., Chow L., Meng F.R., Res H.W., Stevens L., Monteith L., 2008. Validating evapotranspiration equations using Bowen Ratio in New Brunswick. Maritime, Canada 8, s.412 - 428.
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu