BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zapotoczna Marcelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łaguna Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ zmian zachodzących w przestrzeni wiejskiej na jakość życia mieszkańców w wybranych gminach województwa warmińskomazurskiego. Część I
The Influence of Changes in Rural Areas on the Quality of Life of the Inhabitants in Selected Communes in Warmia and Mazury Voivodeship. Part I
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 163-181, bibliogr. 15 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Keyword
Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), Modernizacja obszarów wiejskich, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Rozwój społeczno-gospodarczy
Liquidation of State Agricultural Farms, Modernisation of the rural area, Agricultural Property Agency of the State Treasury, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi część pierwszą rozważań naukowych, dotyczących zmian zachodzących w zagospodarowaniu terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (ppgr-y). Celem badań było wskazanie wpływu zmian zachodzących w wybranych gminach na jakość życia społeczności lokalnych. Szczególna uwagę poświęcono społeczności popegeerowskiej. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z raportów ANR, Urzędów Gmin. Przeprowadzono również wywiady z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów wybranych gmin a także badania ankietowe z sołtysami. Dokonana diagnoza i analiza konsekwencji społecznych i gospodarczych przekształceń własnościowych przeprowadzonych w sektorze rolnictwa przez ANR pozwoliła na ocenę i porównanie zmian zachodzących w miejscowościami popegeerowskich i niepopegeerowskich oraz ocenę ich skutków dla mieszkańców badanych gmin.(abstrakt oryginalny)

The article covers the first part of the discussion on changes in the process of reusing urbanized and non-urbanized areas in the communes of Warmia and Mazury Voivodeship where state agricultural enterprises (ppgr) used to be located. The aim of the research was to determine the influence of changes in selected communes on the quality of life of local communities. Particular attention was given to communities from former state agricultural farms. The research was based on data from ANR (Agricultural Property Agency) reports, as well as Commune Offices. Moreover, interviews were conducted with the inhabitants and representatives of local governments in selected communes, and the heads of the communes were surveyed. The performed diagnosis and analysis of social and economic consequences of privatization carried out in the agricultural sector by ANR allowed for the evaluation and comparison of changes in previously collectivized and non-collectivized villages, as well as their effects on the inhabitants of selected communes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banasiński C., Czechowski P. (1992) Komentarz do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z tekstami przepisów wykonawczych i wzorami umów. Centrum Prywatyzacji, Warszawa
 2. Borys T., Rogala P. (2008) Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Warszawa. Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. ISBN 978-83- 926200-2-0.
 3. Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny; Zeszyt 4, Warszawa
 4. Jaworowski J. (1999) Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. UWM
 5. Owsiński J. W., Tarchalski Owsiński T. (2008) Pomiar jakości życia. Uwagi na marginesie pewnego rankingu. Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych technik Zarządzania Wyższej szkoły Informatyki stosowanej i Zarządzania " Współczesne problemy zarządzania" Nr 1/2008
 6. Panek T. (2015) Jakość życia gospodarstw domowych w Polsce w układzie wojewódzkim. ZN Instytut Statystyki i Demografii SGH Nr 46/2015 Raport z badań "desk research".
 7. Projekt: Jakość życia w obszarze przygranicznym - wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. UW we Wrocławiu, Jelenia Góra-Drezno 2012
 8. Raport z działalności ANR na ZWRSP 2016; dostęp www.anr.gov.pl
 9. Rogala P. (2009) Raport z realizacji pracy: Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Jelenia Góra-Poznań
 10. Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz. U. z 1991 Nr 107 poz. 464
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016, poz. 446, 1579)
 12. Wędrowska E., Zapotoczna M. (2004) Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny efektywności zagospodarowania substancji mieszkaniowej po byłych ppgr. Wyd. AE we Wrocławiu Prace Naukowe Nr 1023
 13. Zapotoczna M. (2017) Restrukturyzacja i prywatyzacja zasobów mieszkaniowych po byłych państwowych przedsiębiorstwach Gospodarki rolnej. W: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 25 lat historii i doświadczeń (red. Niedzielski E. Kisiel R.) Wyd. UWM w Olsztynie
 14. Zał. 1 do raportu z badań pt. "Rynki pracy na obszarach popegeerowskich", dostęp https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/pgr/Zalacznik_pgr_2a.pdf
 15. Żebrowski W. Łaguna T. M. (1993) Przestrzenne i ekonomiczne problemy nieruchomości Skarbu Państwa w procesie przekształcania Gospodarki Polskiej. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej z. 32
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.011
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu