BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorenc-Michalska Marta
Title
Wood Biomass for Energy Purposes as a Chance For Wood Sector Companies
Source
Intercathedra, 2010, nr 26, s. 64 - 67, tab., bibliogr.16 poz.
Keyword
Biomasa, Przemysł drzewny, Rynek drzewny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Biomass, Wood industry, Wood market, Enterprise competitiveness
Abstract
The last world financial crisis has had a noticeable impact on the wood sector in Poland. As a result companies have to deal with difficulties that have arisen in foreign trade and on labour market. One solution is to introduce some new activities into company and create a new image which may lead to an increase in competitiveness. For wood sector companies such solution can be the use of wood biomass for energy purposes. Wood waste which is a side product of wood processing may be used for energy purposes in the company that creates it or may be sold as this company's product to power stations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, nr 3
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U.UE L z 2009 r. Nr 140, str. 16-62
 3. Lorenc-Michalska M., Uwarunkowania energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej w Polsce, Wiadomości Elektrotechniczne 2009, nr 8
 4. Plan działania w sprawie biomasy KOM(2005) 628
 5. Poland. Statement on the wood market review and prospects, Economic Commission for Europe Timber Committee, 67 Session, October 2009
 6. Ratajczak E., Bidzińska G., Pikul-Biniek J., Szostak A., Lorenc-Michalska M., Stałe monitorowanie zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym według standardów Komitetu Drzewnego EKG ONZ/FAO, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2009
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilosci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Dz. U. 2008, Nr 156, poz. 969
 8. Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, kwiecień 2009
 9. Strzelecki M., Wiktorski T., Relatywnie dobra kondycja polskich mebli, Meble, Biuletyn Informacyjny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, czerwiec 2009
 10. Szostak A., Ratajczak E., Bidzińska G., Pikul-Biniek J., Lorenc-Michalska M., Analiza funkcjonowania polskiego sektora leśno- drzewnego w warunkach integracji z Unia Europejska w latach 2004-2008, Instytut Technologii, Poznań 2009
 11. Szostak A., Ratajczak E., Lorenc-Michalska M., Bidzińska G., Analiza źródeł biomasy drzewnej na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem drewna z plantacji drzew szybkorosnących, Instytut Technologii Drewna, Poznań 2008
 12. Wnorowska M., Tysiące drzewiarzy bez pracy, Gazeta Przemysłu Drzewnego 2009, nr 1
 13. Energia i ciepło z biomasy, http://www.komunalny.pl/index.php?name=article&op=show&id=1895
 14. http://ebiomasa.pl/Biomasa/sposob-na-zagospodarowanie-odpadow-energia-ze-sklejkowej-biomasy.html
 15. http://egie.pl/konwersatorium/aeroenergetyka
 16. www.up.poznan.pl/wtd/strony/1/i/15010.php
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu