BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Krzysztof (Medical University of Silesia in Katowice, Poland)
Title
Social Exclusion and Access to Healthcare Services in Poland
Source
Intercathedra, 2015, nr 31(3), s. 35-42, wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Służba zdrowia, Opieka zdrowotna
Social exclusion, Poverty, Health service, Health care
Abstract
On the background of European Union member states Poland belongs to the group of countries with higher than average level of exposure to social exclusion. According to the EUROSTAT estimates, in 2013 Poland's population at risk of poverty and social exclusion represented 25.8% of all citizens. The aim of the paper was to analyze the organizational and legal solutions in the Polish health care system, which are intended to provide access to health services for people at risk of social exclusion. Overview of legal solutions shows that a relatively high level of protection was provided to all social groups. Both the constitutional provisions and laws form the basis for medical coverage for all citizens. Another problem is the practical implementation of legal solutions, which implies restrictions on the access to services for the homeless. Analysis of secondary data available from the Social Diagnosis indicates the strong impact of the financial factor as defining the ability to fully benefit from the protection of health. In the case of of pharmacological treatment and dental percentage of people declaring difficult access to treatment fluctuates within 15-16%.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapiński J, Panek T. (2015), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 2. EUROSTAT (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=ts dsc100 [access 4.09.2015].
 3. Główny Urząd Statystyczny (2015), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych). Warszawa 9.06.2015.
 4. Komisja Europejska (2009), Solidarność w zdrowiu. Zmniejszanie nierówności zdrowotnych w UE. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 20.10.2009. KOM(2009)567 wersja ostateczna.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 6. Morgan C., Burns T., Fitzpatrick R, Pinfold V, Priebe S. (2007), The British Journal of Psychiatry Nov 2007, 191 (6) 477-483; DOI: 10.1192/bjp.bp.106.03494.
 7. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (2004). http://www.mpips.gov.pl [access 1.09.2015].
 8. Narodowy Program Zdrowia (2007), Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015.
 9. Nowak A. (2012), Pojęcie, istota, przyczyny, mechanizmy marginalizacji i wykluczenia społecznego. [in:] Chowanna Tom 1 (38), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Porowska A, Wygańska J. (2012), Leczenie ludzi chorych w sytuacji bezdomności. Raport Zespołu ds. Zdrowia Warszawskiej Rady Opiekuńczej. http://www.misja.com.pl/wpcontent/ uploads/2012/12/raport.pdf [access 12.09.2015].
 11. Rynek Zdrowia (2011), RPO o dostępności leczenia dla bezdomnych. http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/RPO-o-dostepnosci-leczenia-dlabezdomnych, 111491,10.html [access 14.09.2015].
 12. Santana P. (2002) Poverty, social exclusion and health in Portugal Social Science & Medicine Volume 55, Issue 1, July 2002, pp. 33-45.
 13. Stychlerz A. (2009) Zasady udzielania pomocy lekarskiej osobom bezdomnym. http://czasopisma.viamedica.pl/fmr/article/viewFile/10173/8673 [access 14.09.2015].
 14. Townsend P. (1979), Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Penguin Books, Harmondsworth.
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135.
 16. Włodarczyk C. (2011), Uwagi o niektórych problemach polskiego systemu zdrowotnego. Kwestie ubóstwa i wykluczenia. [in:] Szarfenberg R. (ed.) Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti- Powerty Network. Kampania Przeciwko Homofobii, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-3622
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu