BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryszewski Roman (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część VI b: Teoria pieniądza Friedricha Augusta von Hayeka)
Around the Views on the Role of Money in Economy in History and Theory of Economics (B Part VI: Theory of Money by Friedrich August von Hayek)
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 25-41, bibliogr.14 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Stopa procentowa, Inflacja, Pieniądz
Interest rate, Inflation, Money
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprzedni, szósty artykuł w ramach realizowanego cyklu prezentacji dorobku myśli ekonomicznej w zakresie teorii pieniądza, zawierał analizę poglądów na pieniądz sformułowanych jeszcze przez ojca-założyciela szkoły austriackiej - Carla Mengera (1840-1921) oraz reprezentanta "pierwszej linii" kontynuatorów jego myśli - Ludwiga von Misesa (1881-1973). Celem tego artykułu jest z kolei przedstawienie dalszej ewolucji teorii pieniądza "Austriaków". Pierwotnym zamiarem autora cyklu było łączne przedstawienie, w jednym artykule, teorii pieniądza trzech wybitnych przedstawicieli współczesnej odmiany szkoły austriackiej: wiedeńczyka Friedricha Augusta von Hayeka (1899-1992), Amerykanina - Murray'a Rothbarda (1926-1995) oraz Hiszpana - Jesusa Huerty de Soto (ur. 1956). Dwaj ostatni stanowią przekonujący dowód żywotności i międzynarodowej ekspansji tradycji szkoły austriackiej, która odrodziła się w naszych czasach jako jeden z ważniejszych kierunków ekonomii spoza głównego nurtu i zyskała miano szkoły neoaustriackiej. I podobnie jak jej dziewiętnastowieczna poprzedniczka szkoła ta wniosła szczególnie dużo twórczego merytorycznego wkładu, a także ożywczego intelektualnego fermentu do współczesnej naukowej refleksji nad pieniądzem. Ostatecznie jednak z uwagi na niezwykle obszerną spuściznę naukowąsamego F. A. von Hayeka, zwłaszcza w zakresie analizowanych w ramach tego cyklu zagadnień monetarnych, niniejszy artykuł zawiera prezentację i analizę jedynie jego poglądów na pieniądz. Z dotychczas przeprowadzonego przez autora rekonesansu w zakresie dorobku dwu pozostałych współczesnych "Austriaków" wynika ponadto, że równie rozbudowane teorie pieniądza Rothbarda i de Soto także będą wymagały osobnych tekstów dla ich należytego przedstawienia. (abstrakt oryginalny)

Previous, the sixth article within a series presentin g the achievements of economic thought in the theory of money, includes an analysis of views on money yet formulated by the father-founder of Austrian school - Carl Menger (1840-1921) and a representative of the "first line" of followers of his thoughts - Ludwig von Mises (1881-1973). The purpose of this article is, to present further evolution of the theory of money by "the Austrians". The original intention of the author of the cycle was to present, in one article, the theory of money of three outstanding representatives of contemporary typ e of the Austrian school: Viennese Friedrich August von Hayek (1899-1992), American - Murray Roth-bard (1926-1995) and a Spaniard - Jesus Huerta de Soto (b. 1995). The latter two constitute a convincing proof of the vitality and international expansion of the tradition of Austrian school, which was reborn in our times as one of the most important directions of economy outside the mainstream and became known as Neo-Austrian. Similar to its nineteenthcentury predecessor, the school has particularly brought a lot of substantive creative contribution, as well as revitalizing the intellectual ferment of the contemporary scientific reflection on money. Ultimately, however, due to an extensive scientific legacy of the F. A. von Hayek, especially in the area analyzed in the framework of the cycle of monetary issues, this article includes presentation and analysis of his views on money only. Author's research of the achievements of the other two contemporary "Austrians" shows that equally elaborate theories of money by Rothbard and de Soto will also need a separate texts for their proper performance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Estey J. A. (1959); Cykle koniunkturalne, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 2. Godłów-Legiędź J. (1992); Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Goryszewski R. (2002); Koncepcja neutralności pieniądza i jej implikacje dla polityki pieniężnej, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 4. Goryszewski R. (2015); Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (część VIa: Teoria pieniądza szkoły austriackiej), w: "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie) , Zeszyt 1-4, Tom IX, Ciechanów.
 5. Hayek (von) F. A. (1931); Prices and Production, George Routladge & Sons, London.
 6. Hayek (von) F. A. (1976); Denationalisation of Money, The Institute of Economic Affairs, London.
 7. Hayek (von) F. A. (1979); The Campaign Against Keynesian Inflation, w: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, The University of Chicago Press, Chicago.
 8. Hayek (von) F. A. (1988); The Fatal Conceit. The Errors of Socialism, Routledge, London.
 9. Hayek (von) F. A. (2007); Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. James E. (1958); Historia myśli ekonomicznej XX wieku, PWN, Warszawa.
 11. Jasiński L. J. (2008); Nobel z ekonomii. Poglądy laureatów w zarysie, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 12. Kostro K. (2000), W poszukiwaniu recepty na dobry pieniądz (pieniężne koncepcje Friedricha Augusta von Hayeka), maszynopis powielony, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 13. Kostro K. (2001); Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 14. Szymankiewicz M (2014); Bitcoin.Wirtualna waluta internetu, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu