BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Barbara (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM); Bank BGŻ w Ciechanowie)
Title
Dylematy finansów publicznych - dług publiczny oraz granice zadłużenia a rola banków w stymulowaniu zachowań demokratycznych
Dilemmas on Public Finances - Public Debt and Limits of Debts and the Role of Banks in Stimulation of Democratic Behaviours
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 43-55, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Zadłużenie, Samorząd terytorialny, Dług publiczny
Indebtedness, Local government, Public debt
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zagadnienia zadłużenia państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) należą do najważniejszych aspektów gospodarki budżetowej i polityki finansowej. Podejmowanie decyzji dotyczących zaangażowania środków dłużnych w finansowanie zadań państwa, gmin, powiatów i województw ma bezpośredni wpływ na ich bieżącą i przyszłą sytuację finansową. Następstwa sięgania po kredyty są częstokroć bardzo dotkliwe dla samorządów, zwłaszcza gdy nie przygotowały one właściwych strategii finansowych. Realizacja zadań przy wykorzystaniu środków dłużnych może dać wiele korzyści, w tym szybsze osiągnięcie oczekiwanych społecznie efektów niwelowania luki infrastrukturalnej. (abstrakt oryginalny)

The concepts of state and self-government debts are the most important aspects of economy and financial policy. Taking decisions concerning means from debts in financing the tasks of state, voivodeship, county, commune has a direct impact on their future financial condition. The results of taking credits are more than often severe for self-governments, in particular in cases without prepared financial strategies. Application of means from debts for current tasks can also bring many profits, including faster levelling of infrastructure gaps expected by public. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Commission, European Economic Forecast: Winter 2016, no. 1/2016, Luxembourg 2016.
 2. Filipiak B., Badanie wiarygodności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących limitów zadłużenia [w:] Finanse samorządu terytorialnego, (red.) L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2005.
 3. Komunikat FOR, Warszawa 24 sierpnia 2016 r., www.for.org.pl.
 4. Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Pawłowska B., Światowy kryzys a standing sektora bankowego w Polsce, ROCZNIK NAUKO-WY Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 3-4, Tom III, Ciechanów 2009.
 6. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 7. Skidelsky R., Democracy or Finance, Project Syndicate, 18 kwietnia 2011 r., http://www.skidel-skyr.com/site/article/democracy-or-finance/
 8. Stiglitz J.E., The Price of Inequality. How today's divided socjety endangers our future, Wydawnictwo W.W. Norton &Company, New York 2012.
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. tekst jednolity.
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 199r r. Prawo Bankowe. Dz. U. 2012.1376.
 11. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Dz. U. 2001.120.1300.
 12. Wiatr M. S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu