BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Identyfikacja powiązań między sytuacjami negocjacyjnymi
The Identification of Links between Negotiation Situations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 39-45, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Teoria negocjacji, Negocjacje w biznesie, Negocjacje
Negotiation theory, Negotiations in business, Negotiations
Note
summ.
Abstract
Jednym z istotnych etapów kompleksowego modelu planowania negocjacji w przedsiębiorstwie - traktowanych jako instrument zarządzania - jest wyodrębnienie związków pomiędzy sytuacjami negocjacyjnymi. Dokonanie identyfikacji tego rodzaju powiązań pozwala bowiem na sprecyzowanie specyficznych cech rozważanych negocjacji oraz wskazanie adekwatnych działań, niezbędnych do podjęcia, w wyniku stwierdzenia występowania omawianych powiązań. Celem niniejszego referatu jest omówienie najważniejszych problemów dotyczących identyfikacji związków pomiędzy sytuacjami negocjacyjnymi w firmie. Należy podkreślić, iż nie jest to łatwe zadanie, ze względu na znaczne zróżnicowanie tego rodzaju powiązań oraz brak kompleksowych i spójnych propozycji ich typologii w literaturze przedmiotu. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to discuss the issue of identifying links between negotiations within a company. Such an identification constitutes a substantial step of negotiation planning process. Firstly, the place and role of that identification within negotiations planning process were described. Secondly, the typology of links between negotiation situations is presented. Thirdly, the necessary activities stemming from those links were listed. Summing up the paper, the subsequent areas of research are pointed out. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Crump L., Competitively Linked and Non-competitively Linked Negotiations: Bilateral Trade Policy Negotiations in Australia, Singapore and the United States, "International Negotiation Journal" 2006, vol. 11 (November).
  2. Kozina A., Model negocjacji jako instrumentu zarządzania firmą [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zimniewicz, "Zeszyty Naukowe" nr 81, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
  3. Kozina A., Metodyka planowania negocjacji w przedsiębiorstwie [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
  4. Lau H.C., Soh G.L., Wan W.C., Dynamic Multi-Linked Negotiations in Multi-Echelon Production Scheduling Networks, Proceedings of The IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology, Hong Kong 2006.
  5. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
  6. Negocjacje. Harvard Business Essentials, MT Biznes Ltd., Konstancin-Jeziorna 2003.
  7. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
  8. Watkins M., Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
  9. Watkins M., Passow S., Analyzing Linked Systems of Negotiations, "Negotiation Journal" 1996, October.
  10. Wheeler M., How to Handle Linked Negotiations, "Harvard Business Review" 2005, January.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu