BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Ocena poziomu relacji b2b w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych - wyniki badań
Evaluation of the Level of B2B Relations between Enterprises Participating in the Distribution Channels of Building Materials
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 127-143, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rynek instytucjonalny, Kanały dystrybucji, Materiały budowlane
Business to Business (B2B), Distribution channels, Building materials
Note
summ.
Abstract
Rozwój pozytywnych, trwałych relacji przedsiębiorstw uczestniczących w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych oznacza dobrowolną współpracę i wzajemne uzgadnianie przez zainteresowane podmioty zachowań rynkowych w zamiarze realizacji indywidualnych celów. Wyniki dostawców zależą od postępowania nabywców i odwrotnie, postępowanie dostawców wpływa na wyniki nabywców materiałów budowlanych. Ponadto sukces całego kanału dystrybucji określonych materiałów budowlanych zależy od sumy korzyści zaoferowanych finalnemu nabywcy. Aby współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w kanałach dystrybucji mogła zaistnieć i dalej się rozwijać, podmioty te muszą osiągnąć porozumienie w zakresie wspólnych problemów oraz współdziałać w osiąganiu wyznaczonych celów. Zatem jednym z kluczowych czynników mających wpływ na rozwój relacji B2B w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych jest skuteczna, dwustronna komunikacja dostawców i odbiorców - przepływ informacji przekraczający granice przedsiębiorstw. Komunikacja między przedsiębiorstwami obejmuje zarówno formalny, jak i nieformalny przepływ informacji (kontakty formalne i nieformalne). Celem opracowania jest analiza relacji B2B pomiędzy podmiotami w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych oraz ocena ich dotychczasowego rozwoju. W referacie zaprezentowano fragmenty wyników ogólnopolskich badań. (fragment tekstu)

The development of positive and permanent relations between enterprises participating in the distribution channels of building materials points at the voluntary cooperation and mutual agreements between the interested entities concerning the market behavior leading to the accomplishment of individual aims. The results of suppliers depend on the behavior of purchasers and vice versa, the behavior of suppliers influences the results of the purchasers of building materials. In addition, the success of the whole distribution channel of particular building materials depends on the sum of benefits offered to the ultimate customer. For the cooperation between the enterprises in distribution channels to exist and develop, these entities must reach an agreement on their mutual problems and they must cooperate on accomplishing their aims. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cheverton P., Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  2. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
  3. Współczesny marketing - strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu