BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Karolina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Wyzwania wobec badań naukowych prowadzonych przez uczelnie w europejskiej przestrzeni badawczej
Challenges Facing the Science Researches Conducted by Universities in European Research Area
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 213-221, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Polityka badawczo-rozwojowa, Badania naukowe
Higher education, R&D policy, Scientific research
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Badania naukowe, edukacja i innowacje, tak zwany "trójkąt wiedzy" są kluczowymi elementami dla długofalowego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Coraz większe znaczenie w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym i społecznym nabierają centra odpowiedzialne za przyrost wiedzy, a wśród nich uczelnie. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga innego podejścia do szkolnictwa wyższego, nie tylko do procesu nauki i edukacji, ale także do badań naukowych. (fragment tekstu)

Article presented below is regarding to European Research Area, especially concerning problems of universities functioning in knowledge society. Author focuses on the draft of European Union science policy, especially taking into consideration Lisbon Strategy regarding to research and development financing. Also article involves such topics as role of universities among knowledge society as well as universities' modernization problems in sphere of science research and innovations. Especially, it focuses on opportunities and challenges that have to be accepted by universities that would like to take part into European Research Area, and be involved into building knowledge society. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 2. Komisja przedstawia swoją wizję przyszłego Europejskiego Obszaru Badawczego. Bruksela, 4 kwietnia 2007 r. IP/07/469.
 3. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: Edukacja, badania naukowe i innowacje, COM (2006) 208.
 4. Komunikat Komisji. Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienia pełnego wkładu do Strategii Lizbońskiej. SEC (2005) 518.
 5. Komunikat Komisji - Nauka i technologia - kluczowe dziedziny dla przyszłości Europy - Kierunki polityki wspierania badań naukowych w Unii. COM(2004) 0353.
 6. Kozłowski J., Czynniki narodzin i zmiany polityki naukowej, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2006, nr 6.
 7. Nowakowska - Siuta R., Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym, WUW, Warszawa 2005.
 8. Podemski M., Europejski Zespól Doradczy ds. Nauki, "Przegląd Geologiczny" 2006, vol. 54, nr 2.
 9. Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie mobilizowania potencjału umysłowego Europy: umożliwienie szkolnictwu wyższemu pełnego udziału we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej (2005/C 292/01).
 10. Talar S., Procesy internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej Polsce i na świecie [w:] Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, red. Sporek T., Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 11. Taylor J., Managing the Unmanageable: the Management of Research in Research-intensive Universities, "Higher Education Management and Policy", OECD, Volume 18, No. 2, 2006.
 12. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. 2005/251/WE.
 13. Żbikowski J., Spojrzenie systemowe na uczelnie wyższe [w:] Polski system edukacji po reformie 1999 roku, red. Andrzejak Z., Kacprzak L., Pająk K., Fundacja Edukacja XXI wieku, Poznań-Warszawa 2005.
 14. http://www.ukie.gov.pl/
 15. epp.eurostat.cec.eu.int/
 16. ec.europa.eu/research/leaflets/enlargement/page_54_pl.html
 17. www.kpk.gov.pl/7pr/podstawy/cele_i_budzet.html
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu