BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniek Zbigniew (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Koszty transakcyjne a efektywność adaptacyjna systemu instytucjonalnego
Transaction Costs and Adaptive Effectiveness of Institutional System
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 69-70, bibliogr. 26 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Prawo, Efektywność, Podmioty gospodarcze
Law, Effectiveness, Business entity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Różne rodzaje kosztów transakcyjnych w praktyce mogą kształtować system instytucjonalny odbiegający od modelowych warunków efektywności adaptacyjnej - łączącej efektywność ekonomiczną. Społeczną i polityczną. Rodzaje te to: koszty stanowienia i ochrony praw własności, koszty zawierania i realizacji kontraktów w różnych strukturach rynkowych, koszty informacyjne dotyczące poszukiwania podmiotowo-przedmiotowego w gospodarowaniu, koszty pośrednictwa i rozliczeń finansowych, koszty mierzenia, koszty zachowań oportunistycznych podmiotów gospodarczych. Jednym z podstawowych przejawów tej efektywności jest sprzyjanie kooperacji podmiotów gospodarczych, jako równoległego mechanizmu konkurencji rynkowej. Skłonność do wzajemnej współpracy zależy od skłonności podmiotów do kooperacji w celu tworzenia nadwyżki kooperacyjnej. To zaś wymaga zaufania między podmiotami jak i odpowiednich rozwiązań prawnych. W systemie instytucji ważne jest również dostrzeganie problemu różnorodności występujących podmiotów. W warunkach heterogeniczności podmiotów jedną z podstawowych funkcji instytucji pozostaje standaryzacja zachowań oraz stabilność polityczna i ekonomiczna. (abstrakt oryginalny)

Different kinds of transaction costs can shape the institutional system diverging from the model-based adaptive efficiency conditions - combining the economic, social and political efficiency. Following kinds of costs are: cost of presenting and ownership protection property laws, cost of containerization and in different market structures realization of contract, information cost forming, cost of mediation and financial settlements of accounts, cost of gauging, cost of behaviour of opportunistic economic subjects. One of the basic manifestations of this efficiency is favouring the cooperation of agents as a parallel mechanism of market competition. The inclination for mutual cooperation depends on the disposition of the agents to cooperate in order to create a cooperative surplus. And this requires trust between the agents and appropriate legal solutions. In the system of institutions, it is also important to see the problem of the diversity of existing entities, persons and firms. The stronger the diversity is, the greater the importance of the standards and rules in the formal form and the need for greater range of adjustments in the economy is needed. In terms of the heterogeneity of the agents one of the primary functions of the institution remains the standardization of behaviour and political and economic stability. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.: Institutions as the Fundamental Cause Long-Run Growth, NBER Working Papers10481, 2004.
 2. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analiz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 3. Bartelski A.S.: Współzależności pomiędzy nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i kapitałem społecznym,praca doktorska Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 4. Bełdowski J., Metelska - Szaniawska K.: Law and Economics - geneza i charakterystyka ekonomicznej analizy prawa , Bank I Kredyt, październik 2007.
 5. Bowles S.: Microeconomics. Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton University Press 2003.
 6. Cooter R., Ulen T.: Ekonomiczna analiza prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, 2009.
 7. Eggertsson T.: Imperfect Institutions. Posssibilities and Limits of Reform, University of Michigan Press, 2005.
 8. Furubotn E. G.,Richter R.: Institutions and Economic Theory. THE Contribution of the New Institutional Economics, The University of Michigan Press, 2000.
 9. Garbicz M.: Dlaczego ekonomista nie jest oczarowany koncepcja interesariuszy?, (w): O nowy ład gospodarczy w Polsce" pod red. Bartkowiak R., Ostaszewski J., SGH, Warszawa, 2008.
 10. Garbicz M., Staniek Z.: Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku, WSM, Warszawa, 2009.
 11. Groenewegen J., Spithoven A., Van Den Berg A.: Institutional Economics. An Introduction, Palgrave Macmillan, 2010.
 12. Helpman E.: Institutions and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2006.
 13. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M.: Governance Matters V: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996-2000.
 14. World Bank Policy Research Department Working Paper, www worldbank.org/wbi/governance/govdata, 2006.
 15. Knack S., Keefer P: Does Social Capital Have an Economic Payoff ? A Cross-country Investigation, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 112, No. 4,1997.
 16. Knowles S.: The future of social capital in development economics research; Konferencja: WIDER Jubilee Conference, 2005.
 17. North D.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press, 1990. North D.: Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, 2005.
 18. Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne (red. S. Rudolf), WSEiAdmm, Kielce 2005.
 19. Ostrom E.: Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2005.
 20. Schinasi G. J.: Safeguarding Financial Stability, International Monetary Fund, 2006.
 21. Scully G. W.: Constitutional Environments and Economic Growth, Princeton UP, 1992.
 22. Staniek Z.: Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, Monografie i Opracowania nr 488, SGH, Warszawa, 2001.
 23. Staniek Z.: Równowaga instytucjonalna i jej wymiary (w): Nowa Ekonomia Instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego (red. S. Rudolf), Wydawnictwa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce 2012.
 24. Williamson O. E.: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe,Warszawa, PWN, 1998.
 25. Williamson O. E.: The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", Vol.38, 2000.
 26. Żyżyński J.: Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy; "Ekonomista" nr 2, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu