BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułek Mirosław (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zarządzanie, dowodzenie i polityka w świetle nowej prakseologii
Management, Commandment and Politics and new Praxeology
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 91-107, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Zarządzanie, Polityka, Ekonomia
Management, Politics, Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia nowe ujęcie prakseologii jako nauki o sprawnym działaniu. Prakseologia tradycyjna poszukiwała ogólnych zasad sprawnego działania ważnych we wszystkich dziedzinach; nowe podejście wyróżnia trzy rodzaje działań ludzkich, do których stosują się odmienne zasady i odmienne rachunki efektywności. Są to: współpraca (gra o sumie dodatniej), walka (gra o sumie ujemnej) i rywalizacja (gra o sumie zerowej). W sferze refleksji teoretycznej odpowiadają im ekonomia, sztuka wojenna i nauka polityki. Wypracowane przez nich zasady stosowane są w zarządzaniu, dowodzeniu oraz polityce. Łatwo zauważyć, że w literaturze przedmiotu brakuje dyscypliny pojęciowo-termino-logicznej. Pojawiają się nieuzasadnione postulaty stosowania zasad, wypracowanych w systemach, opartych na odmiennych logikach (np. zasad sztuki wojennej do działalności gospodarczej). Nowe podejście do prakseologii wprowadza większą przejrzystość. Artykuł zawiera też próbkę oceny skuteczności polityki państwa na podstawie syntetycznych miar potęgi, uzyskanych na podstawie zastosowania specjalnej formuły. Możliwe i pożądane byłoby wzbogacenie takich miar o oceny eksperckie. (abstrakt oryginalny)

This article presents a new approach of praxeology as the science of efficient operation. Traditional praxeology sought general principles of efficient operation in all important areas; the new approach identifies three types of human activities, to which different rules and different results of efficiency are applied. These are: cooperation (positive-sum game), fighting (negative-sum game) and competition (zero-sum game). In the realm of theoretical reflection economy, military art and political science they correspond to them. Developed principles are used in the management, command and politics. It should be noticed that the literature lacks conceptual-terminology discipline. There are unreasonable demands of application of the principles, developed in systems, based on different logics (eg. principles of mi litary art to economic activity). The new approach to praxiology introduces greater transparency. This article also contains sample evaluation of effectiveness of state policy on the basis of synthetic measures of power, obtained from the use of special formula. It is possible and desirable to accompany the measures with experts' assessments. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Dictionary of the Social Sciences, ed. by J. Gould and W.L. Kolb, New York: The Free Press 1965 (II wyd.).
 2. Chrisidu-Budnik A., J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005
 3. Crainer S., The Ultimite Business Library: 50 Books That Shaped Management Thinking, Amazon Books 1997.
 4. Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, t. 2.
 5. Ghyczy T. von, B. von Oetinger, Ch. Bassford, Clausewitz o strategii, The Strategy Institute of Boston Consulting Group, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 6. Gliński B., Rozwój nauki organizacji i zarządzania i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania gospodarką polską, KNOiZ PAN, Warszawa 1977 (masz. powiel.).
 7. Gołembski F., Pojęcie <> w kontekście analizy hermeneutycznej, Zeszyt Naukowy WAT, 2007, nr 2.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 9. Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1970.
 10. Koźmiński A.K., D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008.
 11. Luke Chan M.W., Chen Bingfu, Sunzi on the Art of War and its General Application to Business, Fundan University Press, Shanghai 1998.
 12. Mała encyklopedia wojskowa, t. 1, Warszawa 1967.
 13. Mazur M., Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996.
 14. Mc Neilly M., Sun Tzu and the Art of Business. Six Strategic Principles for Managers, Oxford University Press 2012 (revised edition)
 15. Mikołajczyk Z., K. Zimniewicz, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, (w:) B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź, 2001.
 16. Ossowski S., O strukturze społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 17. Radzikowski W., Systemy informatyczne w organizacji i zarządzaniu, UW, Warszawa 1981.
 18. Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, Warszawa 1994, s. 101.
 19. Russell B., Power. A New Social Analysis, Routledge, London and New York 1996.
 20. Russell B., Władza. Nowa analiza społeczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2001.
 21. Sheetz-Runkle B., The Art of War for the Small Business. Defeat the Competition and Dominate the Market with the Masterful Strategies of Sun Tzu, Amacon 2014 (Ebook);
 22. Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 23. Słownik terminów bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 24. Stoner J.A.F., Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 25. Sudoł S., Przedsiębiorstwo.Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 26. Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, WSEiA, Kielce 2001.
 27. Sułek M., Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 28. Sułek M., Trzy działy prakseologii, "Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie", Zeszyt 1-2, t. II, Wyższa Szkoła Menedżerska, Ciechanów 2008.
 29. Sułek M., Kryteria oceny efektywności zarządzania i dowodzenia jako procesów opartych na odmiennych logikach działania, (w:) P. Górny (red.), Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, AON, Warszawa 2016.
 30. Topolski J., Format polityka: kryteria i uwarunkowania (w:) Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd, "Studia Politologiczne", Instytut Nauk Politycznych UW, pod red. T. Klementewicza, Elipsa, Warszawa 1996.
 31. Waltz K.N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu