BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybytniowski Jarosław W. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Grębowicz Eliza (IBC Consulting, Berlin, Germany)
Title
Wiedza jako jeden z czynników, które zwiększają jakość usług ubezpieczeniowych
Knowledge as One of the Factors that Increase the Quality of Insurance Services
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 123-133, rys., bibliogr. 18 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Konkurencyjność, Wiedza, Rynek usług
Competitiveness, Knowledge, Services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost konkurencji na rynku ubezpieczeń oznaczało, że wiedza jako czynnik jakości usług stała się ważnym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej. Wynika to z systematycznych badań rynku usług, a co za tym idzie - systematycznego aktualizowania i wzbogacania oferty ubezpieczycieli. Celem badań prowadzonych przez autorów była odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość opracowania jednego, najbardziej optymalnego modelu dla procesu świadczenia usług ubezpieczeniowych, biorąc pod uwagę czynnik wiedzy. (abstrakt oryginalny)

Increased competition in the insurance market meant that knowledge as a factor in the quality of services has become an important factor in determining competitive advantage. This is due to systematic market research services, and hence - the systematic updating and enrichment of the offer insurers. The aim of the research conducted by the authors was to answer the question whether it is possible to develop one of the most optimal model for the process of provision of insurance services, taking into account the factor of knowledge. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 2. Brinkley I., Fauth R., Mahdon M., Theodoropoulou S., Knowledge Workers and Knowledge Work. A Knowledge Economy Programme Report, The Work Foundation, London 2009.
 3. Czekaj J., Próba klasyfi kacji metod zarządzania informacją, AE w Krakowie, Nr 564, Kraków 2001.
 4. Edvardsson B., Gustafsson A., Roos I., Service portraits in service research: a critical review, International Journal of Service Industry Management, Vol. 16 Iss: 1, 2005.
 5. Garczarczyk J., Jakość usług jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeń, [w:] Sangowski T., (red.), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Poznań 2002.
 6. Grzebieniak A., Zaangażowanie pracowników zakładów ubezpieczeń w tworzenie nowej wiedzy o kreowaniu relacji z klientami, [w:] A. Organiściak-Krzykowska, S. Pieńkowska-Kamieniecka (red.), Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 7. Grzebieniak A., Kompetencje menedżerów zakładów ubezpieczeń w relacjach z klientami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2014, Nr 6 (773).
 8. Leminen S., Westerlund M., Nystrom A., Living Labs as Open - Innovation Networks, [w:] Technology Innovation Management Review, Carleton University, Canada, 2012.
 9. Łańcucki J., Rola edukacji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, "Prawo Asekuracyjne" Nr 2(59)/2009.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 11. Opolski K., Zarządzanie przez jakość w usługach finansowych, [w:] Garczarczyk J., (red.), Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 12. Perechuda K., Interakcyjne łańcuchy transferu wiedzy, [w:] Perechuda K., Galant V. (red.), Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, AE we Wrocławiu, Nr 1086, Wrocław 2005.
 13. Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe", Nr 1(2) Warszawa 2007.
 14. Przybytniowski J.W., Konkurencyjność rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2013.
 15. Rodzinka J., Hady J., Hospod E., Co wiedzą agenci, Gazeta Ubezpieczeniowa, nr 47 (502) listopad, 2008.
 16. Stahlbrost A., A living Lab as a Service: Creating Value for Micro - enterprises through Collaboration and Innovation, Carleton University, Canada, 2013.
 17. Vargo S.L., Lusch R.F, Evolving to a new dominant logic of marketing, Journal Vargo S.L., Lusch R.F, Evolving to a new dominant logic of marketing, Journal of Marketing, Vol. 68, January, 2004.
 18. Zeithaml V., Bitner M.J., Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu