BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaczynowski Lech (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM))
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu
Management of Human Resources. Future of HR from the Perspective of Science and Business
Source
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2016, t. 10, nr 1-4, s. 165-177, fot.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Keyword
Zarządzanie, Organizacja, Trzeci sektor gospodarki
Management, Organisation, Third sector of the economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie zorganizowano w 2016 roku ogólnopolską konferencję naukową pt. Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu (wyzwania, trendy, dobre praktyki). Wśród przedstawionych referatów dominowała tematyka poświęcona przywództwu organizacyjnemu, miejscu ZZL w organizacjach międzynarodowych, inteligencji emocjonalnej i kontekstualnej, nowym praktykom HR, firmom turkusowym, kobietom w biznesie, problemom pozyskiwania pracowników itp. Obok dwóch sesji naukowych odbyły się dwa panele dyskusyjne, podczas których ścierały się racje naukowców i praktyków. Zwrócono uwagę na wiele różnic w poglądach tych dwóch stron, na istotne zagadnienia związane z rozmijaniem się teorii i praktyki, a także na problemy szkolenia zawodowego pracowników. Poruszono kwestię braku zainteresowania problemami funkcjonowania organizacji III sektora, zwłaszcza w zakresie motywowania do działania wolontariuszy. (abstrakt oryginalny)

National scientifi c conference titled The future of HR from the perspective of science and business (challenges, trends, good practices) was organised in 2016. The subject of organisational leadership, signifi cance of HRM in international institutions, emotional and contextual intelligence, new practices of HR, turquoise companies, women in business, problems of recruitment etc. dominated the conference. Apart from two scientifi c sessions, there were two panel discussions during which rations of scientists and practitioners collided. The attention was drawn to a number of differences in the views of the two sides on major issues related to theory and practice not meeting, as well as the problems of vocational training. The issue of lack of interest in the problems of the organization of the third sector, especially in terms of motivation to volunteer activities was raised. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1897-4716
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu