BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zyzda Barbara (University of Wrocław)
Title
Selected Issues Concerning Public Tasks of the Communes in Poland and Germany
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2017, vol. 7, nr 1, s. 30-40, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Administracja publiczna
Local government, District, Public administration
Note
summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
The purpose of this article is to present a comparative conceptualization of the tasks of Polish and German communes seen as the principal units of territorial self-government responsible for the completion of public tasks. The commune, as the basic element of public administration, is the one closest to the citizen and his or her needs. Therefore, it is capable of fulfilling all public tasks completely and satisfying all the necessary elementary needs of the community and its members. This article presents the schemes of the territorial self-government structure in both countries; the scope of public tasks and the way of these tasks are fulfilled by the communes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaś Adam, 'Zadania administracji publicznej', in Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan (eds) Administracja publiczna' (Kolonia Limited 2004).
 2. Boć Jan, Prawo administracyjne (Kolonia Limited 2010).
 3. Dolnicki Bogdan, Samorząd terytorialny (Wolters Kluwer SA 2016).
 4. Izdebski Hubert, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (LexisNexis 2014).
 5. Jagoda Joanna, 'Organizacja samorządu terytorialnego w Niemczech' in Woźniak Marta, Ryszka Joanna (eds), 'Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej' (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2006).
 6. Jeżewski Jan (eds), 'Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej' (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1999).
 7. Kisiel Wiesław, 'Wstęp' in Chmielnicki Paweł (eds), 'Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz' (LexisNexis 2010).
 8. Korczak Jerzy, Lisowski Piotr, Ostapski Adam, Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne (Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2015).
 9. Kulesza Michał, Sześciło Dawid, 'Local Government in Poland' in Moreno A. (eds), 'Local government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective' (National Institute of Public Administration 2012).
 10. Kusiak Renata, 'Pozycja gminy w strukturze państwa polskiego i niemieckiego', Acta Universitatis Wratislaviensis No 1900, Prawo CCLIII.
 11. Kusiak-Winter Renata, Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec. Studium Administracyjnoprawne (Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa 2011).
 12. Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP (C.H. Beck 2010).
 13. Machalski Paweł, Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej (Wydawnictwo Adam Marszałek 2015).
 14. Miemiec Marcin, 'Działalność gospodarcza gmin w Republice Federalnej Niemiec' in Błaś Adam, Nowacki Konrad (eds) 'Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego', (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005).
 15. Miemiec Marcin, Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec, (Kolonia Limited 2007).
 16. Niewiadomski Zygmunt, 'Kierunki rozwoju samorządu terytorialnego' 1991 (1-2) Samorząd Terytorialny Niewiadomski Zygmunt, Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 1990).
 17. Olejniczak-Szałowska Ewa, 'Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego', 2000 (12) Samorząd Terytorialny.
 18. Panara Carlo, Varney Michael R. (eds), 'Local Government in Europe: The 'Fourth. Level' in the EU Multi-Layered system of governance' (Routledge 2013).
 19. Ruśkowski Eugeniusz, Dolnicki Bogdan (eds), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Oficyna Wydawnicza Branta 2007).
 20. Stasikowski Rafał, Gwarancje samorządności gminnej w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej (Oficyna Wydawnicza Branta 2005).
 21. Stefaniuk Marek, Szreniawski Jan, 'Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989-2009' in 'Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi' (eds) Supernat Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009).
 22. Winczorek Piotr, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Liber 2000).
 23. Woźniak Marta, Ryszka Jan (eds), 'Prawno administracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej' (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2006).
 24. Zacharko Lidia (eds), 'Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich' (Difin 2013)
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu