BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cendrowicz Dominika (University of Wroclaw)
Title
Social Rights and Obligations: the Relationship Between Citizens and the Administration of Social Law in Poland
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2017, vol. 7, nr 1, s. 71-84, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Świadczenia socjalne, Prawo zabezpieczenia społecznego, Prawo administracyjne, Polityka społeczna
Social benefits, Social security law, Administrative law, Societal policy
Note
summ.
Abstract
The main purpose of this article is to present the relationship between citizens and the social law administration from the perspective of Polish legislation. It is a very important topic as nowadays many people are dependent on the administration of social law (or on the administration of provision) and, in fact, anyone of us might one day become a beneficiary of social benefits. Existence of significant social needs triggers the state's activity in shaping social policy. Therefore, it is no surprise that the legal protection of social rights is considered as essential from the citizens' point of view. This is because citizens understand social rights in terms of public goods. Therefore, social rights and their protection are guaranteed by provisions of the international, EU and domestic laws of the democratic countries. In Poland, the existence of social rights is guaranteed by the Constitution and social benefits are manifestations of social rights' realisation guaranteed by the Constitution. However, the Polish legal system within the area of social security is still (especially in comparison with the German system) somewhat unstructured. Consequently, there are multiple laws regulating social benefits in Poland.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioł Włodzimierz, Polityka socjalna UE (Wydawnictwo Sejmowe 2003).
 2. Blicharz Jolanta, 'Zakres znaczeniowy pojęcia zadanie publiczne' (2005) LXXI Przegląd Prawa i Administracji.
 3. Błaś Adam, 'Zagadnienie zakresu zadań socjalnych administracji publicznej we współczesnym państwie liberalnym' in Małgorzata Giełda, Renata Raszewska-Skałecka (eds), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych (E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2015).
 4. Boć Jan in Boć Jan (ed), Nauka administracji (Kolonia Limited 2013).
 5. Forsthoff Ernst, Die Verwaltung als Leistungsträger (Kohlhammer 1938).
 6. Fundowicz Stanisław, 'Administracja bliska ludziom i bliska ludzi' in Prawo do dobrej administracji (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw 2003).
 7. Hayek Friedrich A., 'Fikcja sprawiedliwości społecznej' in Teksty liberalne (DiG 1993).
 8. Jaśkowska Małgorzata, 'Wpływ zmian w k.p.a. na sferę praw i wolności jednostki' in Teresa Górzyńska, Grzegorz Sibiga, Mateusz Błachucki (eds), Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011 (Naczelny Sąd Administracyjny 2012).
 9. Jończyk Józef, Prawo zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna (Zakamycze 2001).
 10. Kuczma Paweł, 'Prawo do pomocy społecznej' in Mariusz Jabłoński (ed), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym (E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2014).
 11. Kuta Tadeusz' Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowokulturalnych obywateli' in System prawa administracyjnego, vol IV (Ossolineum 1980).
 12. Lewandowicz-Machnikowska Monika, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach (E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2013).
 13. Lipowicz Irena, 'Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej' (2015) 3 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.
 14. Maciejko Wojciech, Instytucje pomocy społecznej (Lexis Nexis 2008).
 15. Miruć Alina, 'O istocie pomocy społecznej' (2006) 4(5) Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka.
 16. Miruć Alina, 'Umowy cywilnoprawne ze świadczeniobiorcami w działaniach administracji pomocy społecznej' in Sławomir Wrzosek and others (eds), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej (CH Beck 2010).
 17. Miruć Alina, 'Zasada pomocniczości w prawie pomocy społecznej' (2008) 3 Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka.
 18. Nitecki Stanisław, Prawo pomocy społecznej w polskim systemie prawnym (Wolters Kluwer 2008).
 19. Oniszczuk Jerzy, Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2005).
 20. Orenstein Mitchell A., Martine R. Haas, 'Globalization and the Future of Welfare States in the Post-Communist East-Central European Countries' in Miguel Glatzer, Dietrich Rueschemeyer (eds), Globalization and the Future of the Welfare State (University of Pittsburgh Press 2005).
 21. Pierzchała Ewa, 'Standardy funkcjonowania administracyjnych środków prawnych w postępowaniu przed organami pomocy społecznej' in Blicharz Jolanta, Klat-Wertelecka Lidia, Rutkowska-Tomaszewska Edyta (eds), Ubóstwo w Polsce (E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 2014).
 22. Rawls John, Teoria sprawiedliwości (PWN 1994).
 23. Rysz-Kowalczyk Barbara (ed), Leksykon politologii społecznej (Aspra JR F.H.U. 2002).
 24. Sierpowska Iwona, 'Bezpieczeństwo socjalne jako kategoria dobra publicznego' in Woźniak Marta, Pierzchała Ewa (eds), Administracja dóbr i usług publicznych w Polsce (Diffin 2013).
 25. Sierpowska Iwona, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca (Wolters Kluwer 2012).
 26. Starościak Jerzy, 'Prawne formy i metody działania administracji' in Teresa Rabska, Jerzy Łętowski (eds), System prawa administracyjnego, vol III (Ossolineum 1978).
 27. Stopka Karolina, Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej (Diffin 2009).
 28. Szpor Grażyna, 'Korzystanie z dóbr publicznych' in Irena Lipowicz, Zygmunt Niewiadomski, Kazimierz Strzyczkowski, Grażyna Szpor (eds), Prawo administracyjne. Część materialna (Lexis Nexis 2004).
 29. Szurgacz Herbert, 'Regulacje prawnomiędzynarodowe w zakresie pomocy społecznej' in Maydell Bernd von, Zieliński Tadeusz (eds), Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi (Wydawnictwo Polsko-Niemieckie 1999).
 30. Szurgacz Herbert, Wstęp do prawa pomocy społecznej (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1992).
 31. Tomka Béla, 'Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century' in Cerami Alfio and Vanhuysee Peter (eds), Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009).
 32. Wiśniewski Leon, 'Pojęcie i konstrukcja prawna praw socjalnych' in Wiśniewski Leon (ed), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona (Wydawnictwo Sejmowe 1997).
 33. Wrona Karolina, Zasada subsydiarności w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej w praktyce Naczelnego Sadu Administracyjnego (2004) 4(16).
 34. Zieliński Tadeusz, Czas prawa i bezprawia. Myśli niepokorne kustosza praw (Dom Wydawniczy ABC 1999).
 35. Ziembiński Zygmunt, O pojmowaniu sprawiedliwości (Instytut Wydawniczy Daimonion 1992)
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu