BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeczycka Anna (Politechnika Gdańska), Golawska-Witkowska Gabriela (Politechnika Gdańska)
Title
Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce
Liquidity Risk and a Level of Liquidity of Enterprises in Poland
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 273-282, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ryzyko, Przedsiębiorstwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa
Risk, Enterprises, Enterprises financial liquidity, Business capital
Note
JEL Classification: D22; G32; L21
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono problem płynności w przedsiębiorstwach w Polsce. Wskazano, że postępujące ryzyko płynności, wyrażające się m.in. zatorami płatniczymi, wymaga jego ograniczania. Literatura przedmiotu wyraźnie wskazuje na kształt procesu zarządzania tym ryzykiem, lecz firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do działań kształtujących płynność wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces zarządzania ryzykiem płynności ma często charakter in post i jest sprowadzany do windykacji już przeterminowanych należności. Z tego powodu nadal ogromne znaczenie mają działania, które spowodowałyby większe zainteresowanie przedsiębiorców ograniczaniem ryzyka płynności przed jego wystąpieniem.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the problem of liquidity in enterprises in Poland. It has been pointed out that the progressive liquidity risk, expressed inter alia by payment obstructions, requires limiting it. Source literature clearly indicates the shape of the risk management process, but companies do not attach importance to liquidity measures inside the company. The liquidity risk management process is often in post and is reduced to the eviction of already overdue receivables. Hence, it is still very important to take actions that would increase the interest of entrepreneurs in reducing the liquidity risk before its occurrence.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bisnote D&B Polska, Raport: Barometr płatności na świecie 2015.
  2. Grzywacz J. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2014.
  3. GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa 1995-2016.
  4. GUS, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa, 1995-2015.
  5. Jaworski W.L., Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998.
  6. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2013.
  7. Rzeczycka A., Płynność w działalności przedsiębiorstw. Zarządzanie i ryzyko, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
  9. www.RaportBIG.pl, 2015, 2016 [dostęp: 10.10.2017].
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.273
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu