BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zorska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Współczesna globalizacja: przebieg, czynniki i oznaki metamorfozy procesu
Contemporary Globalization: Development of The Process, Factors Influencing It and Signs of its Metamorphosis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 4, s. 49-96, tab., rys., bibliogr. 72 poz.
Keyword
Globalizacja, Gospodarka światowa, Polityka gospodarcza, Korporacje międzynarodowe
Globalization, World economy, Economic policy, International corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procesu globalizacji ewoluującego w ostatniej dekadzie, a przede wszystkim omówienie zasadniczych zmian dokonujących się w działaniu czynników i podmiotów kształtujących ten proces. Ustalenie zmian w czterech grupach czynników globalizacji pozwoli nie tylko pogłębić zrozumienie obecnych tendencji w gospodarce światowej, ale może też ujawnić oznaki metamorfozy globalizacji w przyszłości. Ich omówienie stanowi ważne zadanie badawcze i część tego artykułu. Co istotne, wskazanie obszarów ważnych przekształceń w globalnej gospodarce może skłonić do myślenia o potrzebnych zmianach w różnych dziedzinach polityki państwa, w kwestiach wspólnych dla aktywności i dobrobytu wszystkich ludzi.(fragment tekstu)

The article aims at an analysis of changes in development of globalization which took place during the 2007-2008 crisis and the following years of the economic slowdown. The analysis is conducted against the background of the situation in the world economy and includes investigation of changes (dynamics and structures) in global flows of merchandise, exports of services and foreign direct investments. The structural transformation of global flows indicates the increasing share and role of China in the world economy. The significance of transnational corporations in the globalization process calls for portraying the evolution of their activity and relations with nation states and other groups of economic actors. Attention is drawn to changes in the set and forces of key globalization factors, including technological progress (in the age of information revolution), economic, social and demographic as well as political factors. The increasing impacts of evolving States' policies and socio-demographic situation on trends in the global economy are acknowledged. The transformation of globalization factors considerably affects the development and evolution (or metamorphosis) of the investigated process. Six signs of the initiated metamorphosis of globalization, which indicate possible intensification and direction of changes in the futurę development of the process, are discussed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin R., The Great Convergence. Information Technology and the New Globalizatioń, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.-London 2016.
 2. Barslund M., Gros D., Europes Place in the Global Economy - What Does the hast Half Century Suggest for the Futurę?, "Intereconomics" No. 1, 2016.
 3. Beck U., The Metamorphosis ofthe World, Polity Press, Cambridge-Malden 2016.
 4. Bhagwati J., In Defence of Globalizatioń, Oxford University Press, New York 2004.
 5. Bremmer I., The New Rules of Globalizatioń, "Harvard Business Review" January/Febru- ary 2014.
 6. Crafts N., Wither Economic Growth7., "Finance and Development" March 2017.
 7. Czech K., Znaczenie państw BRICS w międzynarodowym transferze kapitału na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2015.
 8. Dicken P., Global Shift. Internationalization of Economic Activity, The Guilford Press, New York-London 1992.
 9. Dunning J.H., The Globalizatioń of Business. The Challenge ofthe 1990 s, Routledge, Lon- don-New York 1993.
 10. "The Economist", Effect Todays Technology on Tomorrowś Jobs, http://www.economist. com/news/leaders/21594298-effect-todays-technology-tomorrows-jobs-will-be-im- menseand-no-country-ready/comments?page=4
 11. Erber G., Fritsche U., Harms P.Ch., The Global Productivity Slowdown: Diagnosis, Causes and Remedies, "Intereconomics" No. 1, 2017.
 12. Ghemawat P, Globalizatioń in the Age of Trump, "Harvard Business Review" July/August 2017.
 13. Ghemawat R, Altman S.A., Depth Index of Globalizatioń and the Big Shift to Emerging Economies, IESE Business School-University of Navarra, Barcelona-New York 2013.
 14. Ghemawat R, Hout Th., Can Chinaś Companies Conąuer the World7 The Overlooked Impor- tance ofCorporate Power, "Foreign Affairs" March/April 2016.
 15. Global 500, "Fortune" August 1, 2016.
 16. Hu E, Spence M., Why Globalizatioń Stalled and How to Restart It, "Foreign Affairs" July/ August 2017.
 17. Hufbauer G.C., Jung E., Why Has Trade stopped Growing7. Not Much liberalization and Lots of Micro-Protection, "Trade and Investment Policy Watch", Peterson Institute for International Economics, March 23, 2016, https://piie.com/blogs/trade-investmen- t-policy-watch/why-has-trade-stopped-growing-not-much-liberalization-and-lots
 18. IMF, "World Economic Outlook" April 2017.
 19. Iwanicz-Drozdowska M., Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 20. Jaruzelski B., Staack V., Schwartz K., The 2015 Global Innovation 1000: Innovations New World Order, Strategy &, PCW, October 2015, http://www strategyand.pwc.com/global/home/press/ displays/innovations-new-world- order
 21. Kappel R., The Challenge to Europę: Regional Powers and the Shifting of the Global Order, "Intereconomics" No. 5, 2011.
 22. Khanna P, Rise of the Titans, "Foreign Policy" March/April 2016.
 23. Kleer J., Specyfika państwa współczesnego. Państwo współczesne i mechanizmy jego destrukcji, [w:] Dokąd zmierza Europa, red. J. Kleer, P. Szukalski, K. Prandecki, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000+", Warszawa 2016.
 24. Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 25. Lee R., Macroeconomics, Aging and Growth, [w:] Handbook of the Economics of Population Aging, red. J. Piggott, A. Woodland, Elsevier, Amsterdam 2016.
 26. Lee R., Mason A., Cost of Aging, "Finance and Development" March 2017.
 27. Liberska B., Globalna architektura finansowa po kryzysie. Regulacje i wyzwania, [w:] Nowa architektura finansowa. W stronę bezpieczeństwa sektora bankowego, red. B. Liberska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.
 28. Malik R., Lokalizacja w offshoringu usług, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.
 29. Maiłaby S., Globalization Resets, "Finance and Development" December 2016.
 30. Mazzucato M., The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London 2014.
 31. McKinsey Global Institute, Financial Globalization; Retreat or Reset?, Mc Kinsey Company, March 2013.
 32. Multinationals. The Retreat ofthe Global Company, "The Economist" January 28, 2017.
 33. Niblett R., Liberalism in Retreat. The Demise ofa Dream, "Foreign Affairs" January/February 2017.
 34. Obstfeld M., Get on Track with Trade, "Finance and Development" December 2016.
 35. Państwa grupy BRICS i ich znaczenie w gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2015.
 36. Patrick S.M., Trump and World Order. The Return of Self-Help, "Foreign Affairs" March/ April 2017.
 37. Paulson J., Trump and the Economy. How to Jump-Start Growth, "Foreign Affairs" March/ April 2017.
 38. Pawlas I., Uczestnictwo państw BRICS w międzynarodowych obrotach towarowych, [w:] Państwa grupy BRICS i ich znaczenie we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, K. Czech, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2015.
 39. PCW, Strategy &, October 2015, http://www.strategyand.pwc.com/global/home/press/ displays/innovations- new-world- order
 40. Peters H., VolwachsenM., RisingIncome Ineąuality. Do Not Draw the Obvious Conclusions, "Intereconomics" No. 2, 2017.
 41. Piketty T.H., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 42. Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 43. Poznańska K., Kraj K.M., Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja - umiędzynarodowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 44. Quo Vadis. World Economy and Institutions at a Crossroads, red. M. Baldassarri, Palgrave- -Macmillan, Houndmills-Basinstoke 2015.
 45. Rozhkov A.G., Smirnowa M.M., Rebiazina V.A., Customer Orientation in Emerging Markets: Concepts and Empirical Tests, [w:] Emerging Markets and the Futurę of the BRIC Nations, red. B.L. Kedia, K. Aceto, Edward Elgar Publ., Cheltenham-Northampton 2015.
 46. Rugman A., Verbeke A., Greidanus N., Multinational Enterprises and Governments: An Analysis of New Trends, [w:] The Accountable Corporation. Business Government Relations, red. M.J. Epstein, K.O. Hanson, Praeger, West port, Connecticut-London 2006.
 47. Rymarczyk J. Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 48. Stiglitz J.E., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 49. Stiglitz J.E., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 50. Stiglitz J.E., Guzman M., Contemporary Issues in Macroeconomics: Lesson from the Crisis and Beyond, Palgrave-MacMillan, Basingstoke-New York 2016.
 51. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJ-Wiley, Warszawa 2001.
 52. UNCTAD, "Global Investment Trends Monitor" April 2017.
 53. UNCTAD, World Investment Report 2010. Towards a New Generation of Investment Policies, UN-UNCTAD, New York-Geneva 2010.
 54. UNCTAD, World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance, UN-UNCTAD, New York-Geneva 2016.
 55. UNCTAD, World Investment Report 2016. Investor Nationality: Policy Challenges, UN- -UNCTAD, New York- Geneva 2016.
 56. UNESCO, UNESCO Science Report. Towards 2030. Executive Summary, UNESCO Publ., Paris 2016.
 57. Weresa M.A., Globalizacja działalności innowacyjnej we współczesnej gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH" czerwiec 2008.
 58. World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
 59. World Bank, World Development Report 2016: Digital Dividends, The World Bank Group, Washington 2016.
 60. World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017, WEF, Geneva 2017.
 61. WTO, International Trade Statistics 2015, WTO, Geneva 2016.
 62. WTO, 2014 International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, Geneva 2014.
 63. WTO, 2015 International Trade Statistics Yearbook, Vol. I, Geneva 2015.
 64. Yip G.S., Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.
 65. Żorska A., Korporacje transnarodowe a suwerenność państwa. Kwestia relacji korporacje -państwo w dobie globalizacji, regionalizacji i rewolucji informacyjnej, [w:] Dokąd zmierza Europa: państwo - gospodarka - społeczeństwo -finanse, red. J. Kleer, P. Szukalski, K. Prandecki, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000+", Warszawa 2016.
 66. Żorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007.
 67. Żorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 68. Żorska A., Rozwój i umiędzynarodowienie innowacyjności w otwartej gospodarce. Implikacje dla polityki innowacyjnej państwa, [w:] Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 69. Żorska A., Umiędzynarodowienie prac B+R w korporacjach transnarodowych oraz wpływ tego procesu na innowacyjność w krajach goszczących, [w:] Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i polityki państwa, red. A. Janowska, R. Malik, R. Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 70. https://knoema.com/atlas/ranks/High-technology-exports
 71. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf
 72. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr15-1_e.pdf
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.4.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu