BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madras-Kobus Beata (Uniwersytet w Białymstoku), Rogowski Józef (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Stopy bezrobocia wśród osób z różnym wykształceniem w województwach Polski : analiza wyników badania
Unemployment Rates by Educational Attainment in Poland : an Analysis of Research Results
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 4(82), s. 101-127, tab., rys., bibliogr. s. 127
Keyword
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Aktywność zawodowa ludności, Wykształcenie
Unemployment, Unemployment rate, Activity rate of population, People's education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano krótkiego przeglądu różnych metodologii obliczania stóp bezrobocia stosowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce oraz zaproponowano pewną ich modyfikację. Obliczono stopy bezrobocia według zaproponowanej metodologii w województwach Polski, w podziale na rodzaj wykształcenia, tj.: wyższe, policealne i średnie zawodowe, średnie ogólnokształcące, zasadnicze (zawodowe) oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe. Na podstawie tak otrzymanych stóp bezrobocia województwa Polski podzielono na grupy o podobnym kształtowaniu się poziomu tego wskaźnika. Dokonano analizy otrzymanych wyników. (abstrakt oryginalny)

The paper provides a brief review of various methodologies for calculating unemployment rates applied by Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office) in Poland and proposes certain modifications to these methodologies. Unemployment rates for the provinces of Poland have been calculated based on the suggested methodology for the following levels of education: tertiary, post-secondary and secondary vocational, secondary general, basic vocational and lower secondary, primary and incomplete primary education. An analysis of the results is conducted. On this basis, the provinces of Poland are grouped into clusters according to the calculated unemployment rates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015, 2015, Warszawa.
 2. Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2016 rok, 2016, GUS, Warszawa.
 3. Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn Informacyjny, 2014, nr 34, czerwiec, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 4. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (data wejścia: 11.03.2016).
 5. Klonowska-Matynia M., Radlińska K., 2009, Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze MSP w Polsce, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Kołodziejczak W., Wysocki F., 2013, Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009, "Gospodarka Narodowa", nr 9, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Kozek W., 2013, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Madras-Kobus B., Rogowski J., 2013, Analiza wyników badania stóp bezrobocia według wykształcenia w województwie podlaskim, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6(66).
 9. Nagaj R., 2009, Rynek pracy w Polsce a integracja europejska, [w:] Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej ighbalizaji, M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 10. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Stasiak J., 2011, System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie, "Folia Oeconomica" 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Szydlik-Leszczyńska A., 2012, Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu