BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Środki obrotowe a wielkość produkcji wybranych ziemiopłodów w dolnośląskich gospodarstwach rolnych na tle kraju w latach 1999-2014
Current Assets and Size of Production of Selected Crops in Dolnośląskie Voivodeship in 1999-2014
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 4(82), s. 167-184, tab., rys., bibliogr. s. 165-166
Keyword
Zadłużenie, Bezpieczeństwo finansowe, Metoda Warda, Miasto na prawach powiatu
Indebtedness, Financial security, Ward method, City with county rights
Note
streszcz., summ.
Abstract
Miasta na prawach powiatu, ze względu na ich dualny charakter, pełnią funkcje przypisane nie tylko gminom, ale również część zadań przynależnych powiatom. Realizują one zatem szereg zadań zarówno w sferze socjalnej, społecznej, jak i infrastrukturalnej, które mają wpływ na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, oraz jakość życia społeczności lokalnej. Jednak z roku na rok dynamicznie wzrasta zadłużenie podmiotów sektora samorządowego, a w szczególności największych miast na prawach powiatu - metropolii. W 2007 roku zadłużenie ogółem miast na prawach powiatu wyniosło bowiem 11,2 mld zł (7 mld zł w przypadku metropolii), natomiast w 2014 roku było już prawie trzykrotnie wyższe i wzrosło do blisko 32,5 mld zł (w przypadku metropolii do ponad 20 mld zł), stanowiąc ponad 45% zadłużenia ogółem sektora samorządowego w Polsce. Analiza zjawiska zadłużenia podmiotów sektora samorządowego, w tym miast na prawach powiatu, z uwagi na to, że realizują one szeroki zakres zadań, a ich dług obejmuje część długu publicznego, ma istotne znaczenie nie tylko z racji prawidłowego ich funkcjonowania, ale także bezpieczeństwa finansowego państwa. Głównym celem artykułu jest analiza zjawiska zadłużenia miast na prawach powiatu w Polsce, w latach 2007-2014. Badania przeprowadzono przede wszystkim na podstawie baz danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów (Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego) z wykorzystaniem metod statystyki opisowej i metody Warda. (abstrakt oryginalny)

Due to the dual character of towns with a county status, they function not only as communes but also have some functions of counties. They execute a wide range of welfare-related, social and infrastructural tasks, which affect socio-economic development in the region and quality of life in the local community. Every year the debt of entities in the local government sector increases dynamically. It is particularly noticeable in the biggest towns with the status of counties - metropolises. In 2007, the total debt of towns with a county status was 11.2 billion zlotys (7 billion zlotys in metropolises). In 2014, the debt was nearly three times as great: it increased to nearly 32.5 billion zlotys (more than 20 billion zlotys in metropolises). It amounted to more than 45% of the total debt of the local government sector in Poland. It seems important that analysis of the debt of entities in the local government sector, including towns with a county status, be conducted because they perform a wide range of activities and their debt is part of public debt. Therefore, the analysis is significant not only for a proper functioning of these entities but also for the financial security of the state. The main aim of the paper is to investigate the debt of towns with a county status in Poland between 2007 and 2014. The study is chiefly based on databases published by the Ministry of Finance -Indicators to Assess the Financial Situation of Local Government Units, and uses descriptive statistics and Ward's method. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, stat.gov.pl/bdl, (data wejścia: 10-11.03.2016).
 2. Czyżyk F., 2011, Ocena zużycia nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych w aspekcie ochrony środowiska, "Problemy Inżynierii Rolniczej", nr 3.
 3. FADN, http://fadn.pl/publikacje/szeregi-czasowe/ (data wejścia: 13.03.2016).
 4. Fotyma M., Igras J., 2006, Narodowy program wapnowania gleb w Polsce na lata 2007-2013, [w:] Wybrane aspekty agrochemicznych badań gleb, A. Harasim (red.), z. 1, IUNG- PIB, Puławy.
 5. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2009, Stan zużycia podstawowych nawozów mineralnych w Polsce i województwie podkarpackim, "Inżynieria Ekologiczna", nr 21.
 6. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2011, Sprzedaż środków ochrony roślin oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i ziemniaka w Polsce w latach 2000-2009, "FragmentaA-gronomica", vol. 28, nr 4.
 7. Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., 2013, Zużycie środków do produkji rolniczej w Polsce w kontekście retardacji przemian rolniczej przestrzeni produkcyjnej, "Inżynieria Ekologiczna", nr 34.
 8. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017, 2012, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 9. Księżak J., 2008, Zróżnicowanie regionalne produkcji pasz objętościowych w Polsce, "Pamiętnik Puławski", z. 147.
 10. Lange O., 1980, Ekonomia polityczna, t. I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Manteuffel R., 1980, Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 12. Matyka M., 2013, Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 3.
 13. Piwowar A., 2013, Nawożenie mineralne w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego, "Journal of Central European Agriculture", vol. 14, nr 2.
 14. Piwowar A., 2014, Przemysł paszowy jako element pierwszego agregatu agrobiznesu, [w:] Agrobiznes i biobiznes. Teoria i praktyka, S. Urban (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Rolnictwo w woj. dolnośląskim w latach 2006-2007, 2008-2009 i w 2012 roku, 2008; 2010; 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Rozporządzenie (WE) Nr 1185/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, Dz.U. UE., L. 2009, 324. 1.
 17. Sawa A., 2010, Wapno a polityka, "Top AgrarPolska", nr 8.
 18. Spiak J., Piwowar A., 2007, The consumption of mineral fertilizers in agriculture in the area of Lower Silesia in years 2002-2004, [in:] Chemistry for agriculture. Chemicals in Agriculture and Environment, H. Górecki (ed.), vol. 8, Czech-Pol- Trade, Jesenik.
 19. Statystyczne metody analizy danych, 1999, W. Ostasiewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Stobiecki S., 2006, Systemy gromadzenia danych o sprzedaży i zużyciu środków ochrony roślin w Polsce na tle wymogów Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy, "Postępy w Ochronie Roślin", nr 46(1).
 21. Surawska M., Kołodziejczyk R., 2006, Zużycie środków ochrony roślin w Polsce, "Postępy w Ochronie Roślin", nr 46(1).
 22. Środki produkcji w rolnictwie w 2002 roku i w 2007 roku, 2003; 2008, GUS, Warszawa.
 23. Środki produkcji w rolnictwie w 2004 roku i w 2012 roku, 2005; 2013, GUS, Warszawa.
 24. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015, 2015, GUS, Warszawa.
 25. Tracy M., 1997, Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, Uniwersytet Warszawski i OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
 26. Urban S., 2013, Wymiana materiału siewnego jako ważny element postępu rolniczego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 3.
 27. Ustawa z dnia 18grudnia 2003 roku o ochronie roślin, Dz.U. 2004, Nr 11, poz. 94 ze zm.
 28. Wicki L., 2006, Podiom i efekty stosowania materiału kwalifikowanego w gospodarstwach rolniczych, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 8, z. 1.
 29. Wicki L., 2007, Regionalne zróżnicowanie stosowania nasion kwalifikowanych w Polsce w latach 1995-2006, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 9, z. 1.
 30. Wicki L., 2009, Konkurencja odmian zagranicznych na polskim rynku nasiennym, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 7(22).
 31. Wicki L., 2009, Zmiany w zużyciu nasion kwalifikowanych w Polsce, "Roczniki Naukowe Rolnictwa", Seria G, t. 96, z. 4.
 32. Zalewski A., 2007, Ewolucja zużycia środków ochrony roślin w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 9, z. 1.
 33. Zalewski A., 2008, Kierunki zmian zużycia nawozów mineralnych w latach 2000-2007, "Roczniki Naukowe SERiA", t. 10, z. 3.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.04.82.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu