BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kary związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jako instrumentoptymalizacji procesów gospodarowania środkami pieniężnymi samorządu terytorialnego (na przykładzie RIO w Kielcach)
Penalties Related to Cases of Violation of Public Finance Discipline as an Instrument of Improving Management of the Funds of Local Government Unit (on the Example of the Regional Audit Chamber in Kielce)
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 305-313, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Public finance, Local government
Note
JEL Classification: H61; H83; H72
summ., streszcz.
Company
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Abstract
Autor podjął próbę przedstawienia roli Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w usprawnieniu działania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia z systemu dyscypliny finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu pojęciowego, podmiotowego dyscypliny finansów publicznych oraz ogólnej charakterystyki kar, które komisje orzekające mogą wymierzać w stosunku do osób uporczywie ignorujących przepisy prawa, zaburzając ład finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The author has attempted to present the role of the Regional Trial Commission in cases of violation of public finance discipline at the Regional Audit Chamber in Kielce in improving the functioning of financial management of local government units of the Świętokrzyskie Province. The article presents selected issues connected with the system of public finance discipline with particular emphasis on the conceptual, subjective public finance discipline scope, and general characteristics of the penalties that adjudicating committees can dispense with respect to persons who persist in breaching the law, distorting the organization of public finance. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek W., Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2015, nr 2(3).
 2. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 3. Dębowska-Sołtyk M., Sołtyk P., Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako skutek dysfunkcji gospodarowania środkami publicznymi, "Finanse Komunalne" 2012, nr 5.
 4. Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 2000.
 5. Gajl N., Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, PWN, Warszawa 1993.
 6. Lipiec-Warzecha L., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 7. Orzeczenie GKO z dnia 2 września 2010 r., BDF1/4900/46/52/RN-18/10/1322.
 8. Orzeczenie RKO z dnia 25 października 2011 r., RKO/25/10/11/RKO-1/09, "Biuletyn NDFP" 2012, nr 1, poz. 10.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. 2013, poz. 930).
 10. Sołtyk P., Wniosek o ukaranie, [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 11. Sprawozdania GKO za lata 2011-2015.
 12. Surówka K., Winiarz M., Dyscyplina finansów publicznych jako narzędzie ochrony zasad dysponowania środkami publicznymi w JST, [w:] K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2013., poz. 168 z późn. zm).
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1870).
 15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1429).
 16. Walczak P., Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej, [w:] J. Borkowska (red.), Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 17. Winiarz M., Ochrona prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w samorządzie na przykładzie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, "Zeszyt Naukowy PTN w KRakowie" 2011, nr 10.
 18. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo WSB, Poznań 2012
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.305
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu