BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów
The Interrelationship Between the Company's Size and the Structure of Asstets
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 11-28, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Aktywa, Wielkość przedsiębiorstwa, Analiza bilansu
Assets, Enterprise size, Balance-sheet analysis
Note
JEL Classification: G3
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie zróżnicowania struktury aktywów pomiędzy małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem czynnika specyfiki branżowej prowadzonej działalności gospodarczej. Metodologia badania - w przeprowadzonych badaniach wykorzystano w głównej mierze narzędzia analizy strukturalnej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego. Wynik - wskaźniki struktury aktywów kształtują się w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na statystycznie istotnie różniących się od siebie poziomach. Kluczowymi składnikami aktywów polskich przedsiębiorstw są: rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ich udział w strukturze aktywów jest silnie uzależniony od specyfiki oraz skali prowadzonej działalności. Małe przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu od większych jednostek gospodarczych wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej rzeczowe aktywa trwałe oraz utrzymują na niższym poziomie swoje zapasy. Z kolei większy odsetek ich aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności krótkoterminowe. Oryginalność/wartość - przedstawione w treści artykułu rozkłady wartości wskaźników struktury aktywów mogą stanowić bazę odniesienia podczas przeprowadzenia analizy strukturalnej aktywów i tym samym przyczynić się do ułatwienia wykonywania wstępnej analizy bilansu polskich przedsiębiorstw. Wyniki niniejszych badań mogą także znaleźć zastosowanie podczas formułowania polityki produktowej banków komercyjnych czy też firm ubezpieczeniowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of diversity of the structure of assets among small, medium and large enterprises having regard to the factor of the specificity of conducted economic activity. Design/methodology/approach - in the conducted studies was applied tools of structural analysis, descriptive statistics and nonparametric statistical inference. Findings - the indicators of the structure of assets are formed by small, medium and large enterprises on statistical levels significantly different from one another. The key parts of the assets of Polish companies are: tangible fixed assets, inventories, short-term receivables as well cash and cash equivalent. Their share in the structure of assets is strongly determined by the company's specificity and size. Polish small enterprises in less number then bigger units use tangible fixed assets during conducting economic activity and hold on their inventories on the lower level. In turn, the share of short-term receivables as well cash and cash equivalent in their assets is higher then in bigger units. Originality/value - measuring instruments describing indicators of the structure of assets enclosed in the paper can be practically applied as a reference when conducting structural analysis and therefore facilitate conducting basic balance sheet analysis of Polish enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barowicz, M. (2014). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne. Kraków, Legionowo: edu-Libri.
 2. Baza danych TEGIEL, wersja 1.7.2 SV, edycja 56/2013.
 3. Bednarski, L. (red.) (2003). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 4. Bera, A., Prędkiewicz, K. (2015). Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - badania empiryczne. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 363-374.
 5. Bławat, F., Drajska, E., Figura, P., Prusak, B. (2016). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 6. Figura, P. (2016). Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 271-284.
 7. Jaruga, A., Kopczyńska, L. (2001). Rachunkowość i podatki. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 351-416). Warszawa, Łódź: PWN.
 8. Łuczka, T. (2015). Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe, 848, Ekonomiczne Problemy Usług, 116, 86-97.
 9. Małkowska, D. (2016). Rachunkowość od podstaw. Gdańsk: ODDK.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dz.U. nr 251, poz. 1885.
 11. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 12. Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6.05.2003 dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. L 124 z 20.05.2003).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu