BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolemba Aleksandra (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia
The Determinants of Building Relationships Between Small- and Medium-Sized Enterprises with Stakeholders
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 29-43, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Otoczenie biznesu, Badania ankietowe, Czynniki endogeniczne
Enterprise management, Small business, Business environment, Questionnaire survey, Endogenous factors
Note
JEL Classification: D22
streszcz., summ.
Abstract
Treść artykułu dotyczy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na kształtowanie relacji z interesariuszami, bowiem jak wskazuje Sudolska (2011, s. 20), "w literaturze istnieje luka poznawcza w zakresie wiedzy o uwarunkowaniach funkcjonowania relacji". Budowanie relacji wymaga poznania otoczenia i uwarunkowań mu towarzyszących, by móc wskazać, które z nich stymulują, a które hamują rozwój relacji zapewniających sukces przedsiębiorstwom. Cel - przedstawienie i analiza opinii dotycząca stymulantów i destymulantów rozwoju zasobów relacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - na podstawie przeglądu literatury ustalono listę 25 uwarunkowań zewnętrznych i 13 uwarunkowań wewnętrznych. Materiał empiryczny, na podstawie którego dokonana została zasadnicza analiza, uzyskany został z badań ankietowych przeprowadzonych na 44 przedsiębiorstwach (33 małych i 11 średnich) zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu (w latach 2013-2015). Wynik - badanie empiryczne pozwala stwierdzić, iż na rozwój trwałych relacji w przypadku badanych przedsiębiorstw w głównej mierze wpływają czynniki endogeniczne, co jest zgodne z przesłanką szkoły zasobowej, a uwarunkowania zewnętrzne mają znikomy wpływ na proces ich rozwoju. Jednak należy mieć na uwadze, że nieliczne uwarunkowania egzogeniczne wpływają w niewielkim stopniu hamująco na rozwój relacji zapewniających sukces przedsiębiorstwom. Wartość/oryginalność - artykuł ma charakter poznawczy i stanowi podstawę do dalszych badań w zakresie oddziaływania uwarunkowań (szczególnie wewnętrznych) na budowanie relacji przedsiębiorstw z interesariuszami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the internal and external conditions that influence the development of relations with environmental entities, because as Sudolska (2011, s. 20) point out: "there is a cognitive knowledge gap in the literature about conditioning of relations". Building up relations, requires knowledge about the environment and its conditions in order to be able to identify, which ones stimulate and which inhibit the development of relationships, that provide success to businesses. Design/methodology/approach - the study of literature, allowed to create a list of 25 external conditions and 13 internal conditions. The empirical material was obtained from a questionnaire survey of 44 companies (33 small- and 11 medium-sized), affiliated to the Chamber of Commerce and Industry in Toruń (2013-2015). Findings - empirical study shows that the development of relationships advantage of the surveyed enterprises is mainly influenced by endogenous factors, which is compatible with the premise of the resource school, and external factors have an inconsiderable impact on their development. However it is necessary to stay aware, that only a few exogenous determinants influence, to a small extent, the inhibition of the development of relationships. Originality/value - the article is cognitive and is the basis for further research of conditions (especially internal) for the building of relations of enterprises with stakeholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilińska-Reformat, K., Reformat, B., Matysiewicz, J. (2009). Uwarunkowania kształtowania relacji podmiotów rynkowych. W: K. Bilińska-Reformat (red.), Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian (s. 85-100). Warszawa: Placet.
 2. Borowiecki, R. (2010). Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 3. Buchnowska, D. (2006). CRM strategia i technologia. Gdańsk: Wyd. UG.
 4. Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, 9, 10-23.
 5. Danielak, W. (2010). Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 585, Ekonomiczne Problemy Usług, 50, 119-128.
 6. Donaldson, B., O'Toole, T. (2007). Strategic Market Relationship. From Strategy to Implementation. England: John Wiley & Sons.
 7. Fasel, D.K. (2000). Partnering in Action. A Guide for Building Successful Collaboration Across Organizational Boundaries. United Kingdom: Pathways.
 8. Fonfara, K. (2004). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 9. Ford, D., Gadde, L.E., Hakansson, H., Snehota, I. (2009). Managing Business Relationship. England: John Wiley & Sons.
 10. Gierszewska, G. (2003). Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: WSGiP.
 11. Godziszewski, B. (2001). Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Toruń: Wyd. UMK.
 12. Halawi, L.A., Aronson, J.E., McCarthy, R.V. (2005). Resource-Based View of Knowledge Management for Competitive Advantage. The Electronic Journal of Knowledge Management, 2 (3), 75-86.
 13. http://www.iph.torun.pl/strona-31-O_NAS___IPH_PROGRAM_DZIALANIA_.html (25.05.2015).
 14. Hunt, S.D., Arnett, D.B., Madhavaram, S. (2006). The Explanatory Foundations of Relationship Marketing Theory. Journal of Business & Industrial Marketing. 21/2, 72-87.
 15. Kaczmarczyk, S. (2003). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.
 16. Kotler, Ph. (2000). Marketing Management, Millenium Edition. Boston: Prentice-Hall Inc.
 17. Kwiecień, A., Żak, K. (2013). Relacje z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 11 (4/3), 263-276.
 18. Matejun, M. (2008). Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań w mikroregionie łódzkim. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji (s. 151-163). Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.
 19. Noronha, M.T., Nicolas, F. State of Art in Instruments for Local Development SMEs and VSEs. Public report, Project: Innovation in small and very small enterprises and local development dynamics, University of Algarve, Faro, Portugal 2001. Pobrane z: http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/90834281EN6.pdf (22.03.2017).
 20. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 21. Payne, A. (1996). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 22. Perenc, J., Dembińska-Cyran, I., Hołub-Iwan, J. (2004). Zarządzanie relacjami z klientem. Warszawa: Difin.
 23. Piasecki, B. (1998). Mała forma w teoriach ekonomicznych. W: B. Piasecki (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą (s. 55-73). Warszawa, Łódź: PWN.
 24. Piwoni-Krzeszowska, E. (2014). Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 25. Powers, T.L., Reagan, W.R. (2007). Factors Influencing Successful Buyer-seller Relationships. Journal of Business Research, 60 (12), 1234-1242.
 26. Sawhney, M. (2001). Don't Homogenize, Synchronize. W: Harvard Business Review on Customer Relationship Management. Boston: Harvard Business School Press.
 27. Stankiewicz, M.J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych. Toruń: TNOiK.
 28. Sudolska, A. (2011). Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Toruń: Wyd. UMK.
 29. Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Toruń: TNOiK.
 30. Sudoł, S. (2006). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 31. Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Wojtczak, H. (2008). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 32. Zakrzewska-Bielawska A. (2014). Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 27, 9-29.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu