BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - przesłanki i konsekwencje
Conflicts of Interest in the Sector of Small and Medium Enterprises - Premises and Consequences
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 45-54, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Konflikt interesów, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Model przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Interests conflict, Small business, Model of enterprise, Corporate Social Responsibility (CSR)
Note
JEL Classification: D74, D81, D82
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza i ocena, w jakim stopniu i zakresie konflikty interesów decydują o prawidłowym działaniu małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem możliwości ograniczenia negatywnych konsekwencji z tym związanych. Metodologia badania - krytyczna analiza literatury uzupełniona obserwacjami rzeczywistości gospodarczej, metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Wynik - wskazanie na nowe elementy w podejściu do funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem nie tylko finansowego aspektu działania, ale i wymiaru społecznego oraz psychologicznego. Oryginalność - wypełnienie luki poznawczej w zakresie obszarów i konsekwencji konfliktu interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze wskazaniem znaczenia społecznego i psychologicznego aspektu ich działania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analyzing and assessing the extent to which conflicts of interest determine the proper functioning of small and medium enterprises, taking into account the possibility of reducing the negative consequences associated with them. Design/methodology/approach - critical analysis of literature supplemented by observations of economic reality, method of diagnostic survey using the survey technique. Findings - an indication of new elements in the approach to the functioning of an enterprise, taking into account not only the financial aspect of the action but also the social and psychological dimension. Originality/value - filling the cognitive gap in the areas and consequences of conflicts of interest in the small and medium enterprise sector, with an indication of the social and psychological aspects of their operation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bender, R., Ward, K. (2009). Corporate Financial Strategy. New York: Foutledge.
 2. Czajkowska, A. (2013). Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych - specyfika, procesy, polityka. Łódź: Wyd. UŁ.
 3. Fabozzi, F.J., Peterson, P.P. (2003). Financial Management and Analysis. Hoboken: Wiley.
 4. Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wyd. UŁ.
 5. Komorowski, J. (2011). Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 7. Leland, H., Pyle, D. (1977). Informational Asymmetries Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance, 32, 371-387.
 8. Łukasik, G., Błach, J. (2016). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 9. Megginson, W.J., Smart, S.B. (2006). Introduction to Corporate Finance. London, Mason: Thomson South-Western.
 10. Paliwoda-Matiolanska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Rembisz, M. (2014) Dojrzała przedsiębiorczość - wybrane problemy. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 165-174.
 12. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 13. Stradomski, M. (2010). Wokół paradygmatu celów działalności firmy rodzinnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 144, 116-119.
 14. Wasilczuk, J. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 111, 196-206.
 15. Wrońska-Bukalska, E. (2016). Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów. Lublin: Wyd. UMCS.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu