BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
Factors Determining the Survivability of Newly Established Enterprises in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 55-65, tab., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Przedsiębiorstwo, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przetrwanie przedsiębiorstwa
Enterprises, Enterprise environment, Enterprise survival
Note
JEL Classification: L26, M13
streszcz., summ.
Abstract
Cel - identyfikacja czynników mających wpływ na przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce. Metodologia badania - postawiono tezę, iż stopień przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw jest uzależniona w większym stopniu od czynników wewnętrznych niż zewnętrznych. Wśród czynników endogenicznych najistotniejsze są czynniki behawioralne związane z cechami właściciela/zarządzającego oraz dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań panelowych publikowanych corocznie przez GUS, obejmujących podstawowe informacje o warunkach powstania i działania oraz perspektywach rozwojowych przedsiębiorstw tworzonych w Polsce. Badania obejmują przedsiębiorstwa powstałe w latach 2003-2013 i aktywne rok po rejestracji działalności gospodarczej. Wynik - przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw jest rezultatem oddziaływania różnych czynników o charakterze behawioralnym, organizacyjnym i finansowym. Oryginalność/wartość - wykazano silny związek między stopniem przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw a cechami związanymi z osobą kierującą przedsiębiorstwem. Stopień przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności wzrasta wraz ze wzrostem odsetka przedsiębiorstw prowadzonych przez: osoby młode, osoby, dla których tworzone przedsiębiorstwo stanowi pierwszą pracę, oraz osoby legitymujące się wykształceniem średnim lub wyższym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - identification of factors affecting the survival of newly established enterprises in Poland. Design/methodology/approach - it has been argued that the survival rate of newly created enterprises is more dependent on internal factors than on external factors. Among endogenous factors, the most important are the behavioural factors associated with the characteristics of the owner/manager and the access to external funding. The paper uses the results of panel data, published annually by the Central Statistical Office, covering basic information about the creation and operation conditions, development prospects of established enterprises in Poland. The research covers companies created in the years 2003-2013 and active year after the registration of business. Findings - the survival of newly established enterprises in Poland is a result of the interaction of various behavioral, organizational and financial factors. Originality/value - a strong correlation was found between the survival rate of newly created enterprises and the characteristics of the person running the company. The survival rate of enterprises after the first year of activity increases with the increase in the percentage of enterprises run by young people, persons for whom the created enterprise was the first job and people with secondary or tertiary education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acs, Z.J., Armington, C., Zhang, T. (2007). The Determinants of New-firm Survival across Regional Economies: The Role of Human Capital Stock and Knowledge Spillover. Papers in Regional Science, 86 (3), 367-392.
 2. Baptista, R., Karaöz, M., Mendonca, J. (2014). The Impact of Human Capital on the Early Success of Necessity versus Opportunity-based Entrepreneurs. Small Business Economics, 42, 831-847.
 3. Beck, T., Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and Medium-size Enterprises: Access to Finance as Growth Constraint. Journal of Banking & Finance, 30 (11), 2931-2943.
 4. Bielawska, A. (2005). Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości (s. 62 -75). Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 5. Cauchie, G., Vaillant, N.G. (2016). New Firm Survival: Isolating the Role of Founders' Human Capital in Accounting for Firm Longevity. Journal of Human Capital, 10 (2), 186-211.
 6. Czajkowska, A. (2013). Dofinansowanie bezrobotnych - potencjalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 8 (1), 61-74.
 7. Dahl, M.S., Sorenson, O. (2009). The Embedded Entrepreneur. European Management Review, 6 (3), 172-181.
 8. Dunne, T., Roberts, M.J., Samuelson, L. (1989). The Growth and Failure of U.S. Manufacturing Plants. Quarterly Journal of Economics, 104 (4), 671-698.
 9. Evans, D. (1987). The Relationship between Firm Growth, Size, and Age: Estimates for 100 Manufacturing Industries. Journal of Industrial Economics, 35 (4), 567-581.
 10. Fielden, S., Davidson, M., Makin, P. (2000). Bariers Encountered During Micro and Small Business Start-up in North-West England. Journal of Small Business and Enterprise Development, 7 (4), 295-304.
 11. Fritsch, M. (1997). New Firms and Regional Employment Change. Small Business Economics, 2, 437-448.
 12. Gartner, W.B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. Academy of Management Review, 10 (4), 696-706.
 13. Gawryś, I. (2013). Przeżywalność i bariery funkcjonowania nowo powstałych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, 8 (1), 119-132.
 14. Gerosky, P.A. (1995). What Do We Know About Entry. International Journal of Industrial Organization, 13 (4), 413-614.
 15. Gurgul, H., Zając, P. (2016). Zastosowanie modelu przyspieszonej porażki do analizy przeżycia małopolskich przedsiębiorstw. Przegląd Statystyczny, LXII, 4, 391-407.
 16. Hazudin, S., Kader, M., Tarmuji, N., Ishak, M., Ali, R. (2015). Discovering Small Business Start up Motives, Success Factors and Barriers: A Gender Analysis. Procedia Economics and Finance, 31, 436-443.
 17. Huyghebaert, N., Gaeremynck ,A., Roodhooft, F., Van de Gucht, L.M. (2000). New Firm Survival, The Effects of Start-up Characteristics. Journal of Business Finance & Accounting, 27 (5-6), 627-651.
 18. Nehrebecka, N., Dzik, A.M. (2013). Zdolność przetrwania przedsiębiorstw w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 5, 51-71.
 19. Lisowska, R. Ropęga, J. (2010). The Barriers Related to the Process of SME Creation. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 242, 205-213.
 20. Oberschachtsiek, D. (2012). The Experience of the Founder and Self-employment Duration: A Comparative Advantage Approach. Small Business Economics, 39 (1), 1-17.
 21. Pasieczny, J., Kłobukowski, P. (2015). Bariery w działalności i rozwoju start-upów i młodych firm. W: M. Popowska (red.), Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju (s. 40 -50). Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 22. Raport z badania czynników sukcesu mikroprzedsiębiorstw (2010). Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor.
 23. Renski, H. (2014). Externalities or Experience? Localization Economies and Star-up Business Survival. Growth and Change, 46 (3), 458-480.
 24. Schitjens, V.A.J.M., Wever, E. (2000). Determinants of New Firm Success. Papers in Regional Science, 79 (2), 135-153.
 25. Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. Academy of Management Review, 25 (1), 217-226.
 26. Stam, E. (2007). Why Butterflies Don't Leave: Locational Behavior of Entrepreneurial Firms. Economic Geography, 83 (1), 27-50.
 27. Unger, J.M., Rauch, A., Frese, M., Rosenbusch, N. (2011). Human Capital and Entrepreneurial Success: A Meta-Analytical Review. Journal of Business Venturing, 26, 341-58.
 28. Zawadzka, D., Kurdyś-Kujawska, A. (2016). Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003-2014. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 205-218.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu