BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce - regresja logistyczna
Determinants of Innovation Activity in the Group of Micro and Small Enterprises Iin Poland - Logistic Regression
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 93-105, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Innowacje, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regresja logistyczna
Innovations, Micro-enterprise, Small business, Logistic regression
Note
JEL Classification: O31, O14, L52, C25
streszcz., summ.
Abstract
Cel - identyfikacja i ocena kierunku oraz siły oddziaływania wybranych czynników na decyzje w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Metodologia badania - zastosowano metodę wieloczynnikowej krokowej regresji logitowej opartej na przeprowadzonych w terenie badaniach ankietowych. Wynik - oddziaływanie czynników hamujących działalność innowacyjną w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce jest nieoczywiste i niejednorodne. Ważną kwestią okazuje się być dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw, ponieważ z nią idzie w parze świadomość zagrożeń związanych z implementacją nowych technologii. Oryginalność/wartość - ukazano statystycznie uzasadniony i zweryfikowany związek między ograniczeniami a działalnością innowacyjną w Polsce w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych, wykazując jednak jego niezwykły charakter. Wskazano również na podobieństwo prawidłowości w tym zakresie w stosunku do bardziej rozwiniętych krajów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - identification and evaluation of the direction and strength of selected factors limiting decision of the innovation activity in the group of micro and small industrial enterprises in Poland. Design/methodology/approach - multivariable stepwise logistic regression based on the questionnaire surveys was used. Findings - the influence of the obstacles for innovation activity in the group of micro and small enterprises in Poland is not obvious and heterogeneous. The innovation maturity of enterprises is an important issue. It is related to the awareness of threats to the implementation of new technologies. Originality/value - a statistically justified and verified relationship between obstacles and innovation activity in Poland in the group of micro and small industrial enterprises has been shown, however, pointing out its unusual feature. It is also indicated the similarity of regularity to more developed countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldwin, J., Hanel, P. (2003). Innovation and Knowledge Creation in an Open Economy Canadian Industry and International Implications. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Baldwin, J., Lin, Z. (2002). Impediments to Advanced Technology Adoption for Canadian Manufacturers. Research Policy, 31, 1-18.
 3. Blanchard, P., Huiban, J.P., Musolesi, A., Sevestre, P. (2013). Where There Is a Will, There Is a Way? Assessing the Impact of Obstacles to Innovation. Industrial and Corporate Change, 22 (3), 679-710.
 4. Denrell, J. (2003). Vicarious Learning, Undersampling of Failure, and the Myths of Management. Organization Science, 14 (3), 227-243.
 5. D'Este, P., Iammarino, S., Savona, M., Tunzelmann von, N. (2012). What Hampers Innovation? Revealed Barriers versus Deterring Barriers. Research Policy, 41 (2), 482-488.
 6. Ferriani, S., Garnsey, E., Probert, D. (2008). Sustaining Breakthrough Innovation in Large Established Firms: Learning Traps and Counteracting Strategies. W: J. Bessant, T. Venables (red.), Creating Wealth from Knowledge: Meeting the Innovation Challenge (s. 177-202). UK: Edward Elgar.
 7. Galia, F., Legros, D. (2004). Complementarities between Obstacles to Innovation: Evidence from France. Research Policy, 33, 1185-1199.
 8. GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa.
 9. Haffer, M. (red.) (2004). Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Toruń: Wyd. UMK.
 10. Iammarino, S., Sanna-Randaccio, F., Savona, M. (2009). The Perception of Obstacles to Innovation Foreign Multinationals and Domestic Firms in Italy. Revue d'Economie Industrielle, 125, 75-104.
 11. Juchniewicz, M., Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 12. Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 13. Kotowicz-Jawor, J. (1998). Resume dotyczące badań innowacyjności polskiej gospodarki. Gospodarka Narodowa, 5-6, 24-25.
 14. Loof, H., Heshmati, A. (2006). On the Relationship between Innovation and Performance: A Sensitivity Analysis. Economics of Innovation and New Technology, 15, 317-344.
 15. Maddala, G.S. (2006). Ekonometria. Warszawa: PWN.
 16. Mancusi, M.L., Vezzulli, A. (2010). R&D, Innovation, and Liquidity Constraints. KITeS Working Papers 30/2010. Bocconi University.
 17. Mohnen, P., Palm, F.C., Loeff van der, S.S., Tiwari, A. (2004). Financial Constraints and other Obstacles: Are There a Threat to Innovation Activity? De Economist, 56, 201-214.
 18. Mohnen, P., Rosa, J. (2000). Les obstacles à l'innovation dans les industries de services au Canada. CIRANO Scientific Series, 2000-14. Pobrane z: http://www.cirano.umontreal.ca (12.12.2016).
 19. Pellegrino, G., Piva, M., Vivarelli, M. (2012). Young Firms and Innovation: A Microeconometric Analysis. Structural Change and Economic Dynamics, 23 (4), 329-340.
 20. Savignac, F. (2006). The Impact of Financial Constraints on Innovation: Evidence from French Manufacturing Firms. Cahiers de la MSE 2006.42, CNRS.
 21. Savignac, F. (2008). Impact of Financial Constraints on Innovation: What Can Be Learned from a Direct Measure? Economics of Innovation and New Technology, 17, 553-569.
 22. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystki. T. 2. Kraków: Statsoft.
 23. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2006). Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport z badań. Monitoring kondycji sektora MSP 2006. Warszawa: PKPP Lewiatan.
 24. Stawasz, E., Głodek, P. (2003). Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim. Łódź. Pobrane z: www.ris-silesia.org.pl (11.11.2005).
 25. Świadek, A. (2007). Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 26. Tarnawa, A. (2015). (Nie)oczekiwana mikroinnowacyjność. W: P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności (s. 47-62). Warszawa: PARP.
 27. Tiwari, A.K., Mohnen, P., Palm, F.C., Loeff van der, S.S. (2007). Financial Constraints and R&D Investment: Evidence from CIS. UNU-MERIT Working Paper 2007-011, United Nations University.
 28. Tourigny, D., Le, C. (2004). Impediments to Innovation Faced by Canadian Manufacturing Firms. Economics of Innovation and New Technology, 13, 217-250.
 29. Welfe, A. (1988). Ekonometria. Warszawa: PWE.
 30. Whitfield, E. (1979). Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
 31. Zadura-Lichota, P. (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP.
 32. Żołnierski, A. (2005). Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: PARP.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu