BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Wojciech (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy as Part of the Support System for Micro-Enterprises of the West Pomeranian Voivodeship
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 109-120, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Innowacje, Dotacje, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Operational Programme Innovative Economy, Innovations, Subsidies, Small business
Note
JEL Classification: O31, O32
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Cel - wykazanie na przykładzie działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zasadności stosowania programów dotacyjnych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku oraz wstępna analiza wskaźnikowa. Wynik - większość projektów jest nieaktywna już po 4 latach od zakończenia dofinansowania; większość aktywnych projektów otrzymała zbyt wysokie dotacje w stosunku do uzyskanych efektów. Oryginalność - jedna z nielicznych analiz efektywności wykorzystania środków dotacyjnych wykraczająca poza badanie stopnia wykorzystania środków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - demonstration of reasonability of grant programs to support innovation in micro, small and medium enterprises on the example of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy. Methodology - critical analysis of literature, case analysis and preliminary indicator analysis. Findings - most of the projects are inactive four years after the end of the financing period. Most of the active projects received too much subsidy in relation to the results obtained. Originality - one of the few analyzes of the effectiveness of the use of grants that goes beyond the use of funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
  2. Gmurczyk, J. (2014). Innowacyjność polskiej gospodarki. Stan obecny i rekomendacje. Pobrane z: http://www. instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/04/Analiza_Innowacyjność_27-02.pdf (31.03.2017).
  3. Kozłowski, W. (2016). Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej. Marketing i Zarządzanie, 2 (43), 313-323.
  4. Madyda, A., Dudzik-Lewicka, I. (2014). Innowacyjność a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, I, 133-140.
  5. Pavitt, K. (2006). Innovatoin Processes. W: J. Fagerberg, D. C. Mowery, R.R. Nelson (red.), The Oxford Handbook of Innovation (s. 86-114). Oxford: Oxford Univeristy Press.
  6. POIG (2007). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  7. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu