BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
Internal Financing of Small Food Processing Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 121-134, rys., tab., bibliogr. 48 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Przemysł spożywczy
Source of financing, Small business, Agricultural and food processing, Food industry
Note
JEL Classification: G31, Q12
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem badań była ocena poziomu i struktury finansowania wewnętrznego w małych przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa spożywczego. Metodologia badania - badania przeprowadzono na podstawie danych z formularza F-02 GUS dotyczącego przedsiębiorstw niefinansowych. Do badanej próby zakwalifikowano przedsiębiorstwa z działu PKD 10.0 i 11.0 w okresie badawczym 2010-2015. Wyniki badań przedsiębiorstw małych zestawiono z wielkościami średnimi dla badanych zmiennych w wybranej branży. Poziom finansowania wewnętrznego został określony na podstawie wielkości zysku netto, amortyzacji, środków pozyskanych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu poprawy gospodarowania kapitałem. Wynik - w badanym okresie największe znaczenie w finansowaniu wewnętrznym małych przedsiębiorstw należał do zysku netto i amortyzacji, które łącznie stanowiły udział 81,5% dostępnych środków. W małych przedsiębiorstwach w porównaniu do wielkości średnich w badanej branży wyższy poziom zysku netto oraz rentowności sprzedaży oddziaływał słabiej na wzrost wielkości finansowania wewnętrznego. W przypadku poziomu zadłużenia w małych podmiotach wzrost tej zmiennej przyczyniał się w mniejszym zakresie do ograniczania finansowania wewnętrznego w porównaniu do wielkości średnich dla badanych przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - przeprowadzone badania pozwalają na identyfikację roli samofinansowania w podejmowanych decyzjach w zakresie kształtowania struktury kapitału małych przedsiębiorstw na tle badanej branży. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the study was to assess the level and structure of internal financing in small food processing enterprises. Design/methodology/approach - the research was carried out on the basis of the F-02 GUS statistical form for non-financial corporations. Companies with PKD 10.0 and 11.0 were included in the sample. The research period covered years 2010-2015. The results of small business studies were compared with average values for the variables tested in the selected industry. The level of internal financing was determined on the basis of the net profit, depreciation, funds raised from the sale of assets and on account of the capital management improvement. Findings - during the period considered, the greatest contribution to the internal financing of small enterprises was attributable to net profit and depreciation, which together accounted for 81.5% of the available funds. In small enterprises compared to the industry average, higher profit and profitability contributed less to the increase of the internal financing sources. In the case of the debt level, in small entities, the growth of this variable contributed less to the reduction of internal financing compared to the average for the surveyed sample. Originality/value - the conducted research allows identifying the role of self-financing in the capital structure decision of small enterprises with the comparison to investigated branch tendencies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abor, J. (2007). Debt Policy and Performance of SMEs: Evidence from Ghanaian and South African Firms. The Journal of Risk Finance, 8 (4), 364-379.
 2. Bannier, C.E., Zahn, S. (2012). Are SMEs Large Firms in Miniature? Evidence from the Growth of German SMEs. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 17 (2), 220-248.
 3. Bartholdy, J., Mateus, C., Olson, D. (2015). Do Portuguese Private Firms Follow Pecking Order Financing? The European Journal of Finance, 21 (10-11), 848-866.
 4. Bartkiewicz, P., Blanke-Ławniczak, K., Szczepański, M. (2007). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
 5. Barton, S.L., Hill, N.C., Srinivasan, S. (1989). An Empirical Test of Stakeholder Theory Predictions of Capital. Financial Management, 18 (1), 36-44.
 6. Bevan, A.A., Danbolt, J. (2002). Capital Structure and It Determinants in the United Kingdom - A De-compositional Analysis. Applied Financial Economics, 12 (3), 159-170.
 7. Bhagat, S., Moyen, N., Suh, I. (2005). Investment and Internal Funds of Distressed Firms. Journal of Corporate Finance, 11 (3), 449-472.
 8. Bottazzi, G., Secchi, A., Tamagni, F. (2014). Financial Constraints and Firm Dynamics. Small Business Economics, 42 (1), 99-116.
 9. Carpenter, R.E., Petersen, B.C. (2002). Is the Growth of Small Firms Constrained by Internal Finance? Review of Economics and Statistics, 84 (2), 298-309.
 10. Chay, J.B., Park, S.H., Kim, S., Suh, J. (2015). Financing Hierarchy: Evidence from Quantile Regression. Journal of Corporate Finance, 33, 147-163.
 11. Chen, S.Y., Chen, L.J. (2011). Capital Structure Determinants: An Empirical Study in Taiwan. African Journal of Business Management, 5 (27), 10974-10983.
 12. Coluzzi, C., Ferrando, A., Martinez-Carrascal, C. (2015). Financing Obstacles and Growth: An Analysis for Euro Area Non-financial Firms. The European Journal of Finance, 21 (10-11), 773-790.
 13. Czarecki, J. (2007). Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP. Warszawa: PWN.
 14. Czerwinska-Kayzer, D. (2006). Alternatywne źródła finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia, 5, 65-79.
 15. Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance & Accounting, 30 (3/4), 573-587.
 16. Diamond, D.W. (1989). Reputation Acquisition in Debt Markets. Journal of Political Economy, 97 (4), 828-862.
 17. Duliniec, A. (2011). Finanse przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
 18. Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 19. Ezeoha, A.E. (2008). Firm Size and Corporate Financial-leverage Choice in a Developing Economy- Evidence from Nigeria. The Journal of Risk Finance, 9 (4), 351-364.
 20. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Does Dividend Policy Follow the Capital Structure Theory? Managing Global Transitions, 7 (4), 367-382.
 21. Franc-Dąbrowska, J. (2009). Zysk zatrzymany a sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych. W: P. Szczepankowski (red.), Zarządzanie we współczesnych przedsiębiorstwach (s. 141-162). T. 2. Warszawa: Vizja.
 22. Gorczyńska, M., Zaniecka, K. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 23. Grabowska, M. (2010). Rola amortyzacji w kształtowaniu majątkowej strategii gospodarowania kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 236, 77-91.
 24. Haynes, C.O.W. (2006). Acquisition of Additional Equity Capital by Small Firms - Findings from the National Survey of Small Business Finances. Small Business Economics, 27 (2-3), 157-168.
 25. Hill, M.D., Kelly, G.W., Highfield, M.J. (2010). Net Operating Working Capital Behavior: A First Look. Financial Management, 39 (2), 783-805.
 26. Horrigan, J.O. (1965). Some Empirical Bases of Financial Ratio Analysis. The Accounting Review, 40 (3), 558-568.
 27. Hubbard, R.G. (1998). Capital Market Imperfections and Investment. Journal of Economic Literature, 36 (1), 193-225.
 28. Iwin-Garzyńska, J. (2005). Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami. Warszawa: PWE.
 29. Jerzemowska, M., Hajduk, A. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 (938), 45-57.
 30. Jędrzejczak-Gas, J. (2008). Samofinansowanie przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 69-73.
 31. Kamoto, S. (2014). Impacts of Internal Financing on Investment Decisions by Optimistic and Overconfident Managers. European Financial Management, 20 (1), 107-125.
 32. Kołosowska, B., Tokarski, A., Tokarski, M., Chojnacka, E. (2006). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 33. Koralun-Bereźnicka, J. (2008). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Gdynia: Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni.
 34. Kusz, D. (2009). Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 35. Łukasik, G., Naczyński, D. (2015). Rola struktury kapitału w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa (elementy teorii, doświadczenia praktyki). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 112, 75-86.
 36. Mac an Bhaird, C., Lucey, B. (2011). An Empirical Investigation of the Financial Growth Lifecycle. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18 (4), 715-731.
 37. Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP. Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.
 38. Mazur, K. (2007). The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies. International Advances in EconomicResearch, 13, 495-514.
 39. Mądra, M. (2010). Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse Przedsiębiorstw, 98, 182-192.
 40. Myers, S.C., Majluf, N. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics, 13, 187-221.
 41. Panfil, M. (2008). Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Warszawa: Difin.
 42. Richardson, F.M., Kane, G.D., Lobingier, P. (1998). The Impact of Recession on the Prediction of Corporate Failure. Journal of Business Finance and Accounting, 25, 167-186.
 43. Sajnóg, A. (2016). Zarządzanie kapitałem własnym a rentowność giełdowych spółek notowanych na GPW we Frankfurcie nad Menem i GPW w Warszawie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 4 (324), 89-108.
 44. Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 45. Szczepankowski, P. (2004). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania. Warszawa: Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 46. Tokarski, A. (2007). Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw produkcyjnych. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 47. Waga, M. (2014). Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej. Studia BAS, 1, 27-47.
 48. Zarębski, S. (2009). Rola finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W: A. Bielawska (red.), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (s. 145-164). Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu