BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kordela Dominika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
Forms of Supporting SMES in Accessing the Capital Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 155-163, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Rynek kapitałowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Capital market, Small business, EU funds
Note
JEL Classification: G32, L25, O16
streszcz., summ.
Abstract
Cel - analiza form i wartości wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego. Metodologia badania - dla realizacji celu wykorzystano metodę opisową, metodę porównawczą oraz wybrane techniki statystyki opisowej. Użyto źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim statystyk podsumowujących poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MSP" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacje dotyczące poddziałania 3.1.5 "Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wynik - relatywnie duże zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora MSP rzeczonym wsparciem wskazuje na jego zasadność. Poszerzenie zakresu wsparcia (o dofinansowanie usług niezbędnych do pozyskania finansowania obcego) w perspektywie 2014-2020 oraz sprecyzowanie warunków wsparcia świadczą o przekonaniu instytucji o istotności tej formy wsparcia. Ponadto mogą wpłynąć nie tylko na zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców, ale również na rozwój rynku kapitałowego. Oryginalność/wartość - artykuł wypełnia lukę w zakresie informacji o wsparciu małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do rynku kapitałowego, stanowi podsumowanie wsparcia udzielonego w latach 2007-2013 oraz przedstawia zakres i wysokość dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the analysis of the direction and the value of support the polish SMEs in accessing the capital market^^ Design/methodology/approach - in this article following methods were used: the descriptive method, the comparative method, and descriptive statistics techniques. Sources included the information and statistics about both The Operational Program Innovative Economy Support for SMEs (financial perspective 2007-2013) and The Operational Program Intelligent Development SME support in accessing the capital market - 4 Stock (financial perspective 2014-2020).^^ Findings - SMEs showed relatively high interest of supporting programs. The proof for suitability of these support is the enlargement of the scope of support e.g. in the 2014-2020 SMEs can apply for support for services needed not only by equity issuing but also for debt issuing. The changes in supporting rules beginning from 2014 may affect the increase of interest among entrepreneurs but also the development of the capital market.^^ Originality/value - the article fills in the gap in information on supporting small and medium enterprises in accessing the capital market. Moreover the paper summarizes the support granted in 2007-2013 and outlines the scope and amount of funding in 2014-2020.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. Warszawa: CeDeWu.
 2. Cusmano, L. Koreen, M. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments. OECD.
 3. Innowacja w działaniu - Moda na inwestycje, E-poradnik nr 12014, PARP, www.poig.parp.gov.pl (30.04.2017).
 4. Kuczowic, J., Kuczowic, K. (2013). Małe przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - dziś i jutro. W: K. Marcinek (red.), Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe (s. 359-374). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 5. Łuczka, T. (2012). Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685, Ekonomiczne Problemy Usług, 80, 179-188.
 6. Łukasik, G., Błach, J. (2016) Emisja akcji jako podstawa rynkowego pozyskiwania kapitału własnego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5/2 (83), 55-64.
 7. Matejun, M., Szymańska, K. (2012). Finansowania i wspomaganie firm z sektora MSP. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach (s. 207-253). Warszawa: Difin.
 8. Mikołajczyk, B. (2007). Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 9. Myers, S.C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39, 575-592.
 10. PARP (2016). Raport o stanie sektora MSP w Polsce. Warszawa.
 11. Skowronek-Mielczarek, E. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Wolański, R. (2013). Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. www.bluetax.pl (17.04.2017).
 14. www.parp.gov.pl (18.04.2017).
 15. Wyżnikiewicz, B. (2013). Polskie MSP na drodze ku nowoczesności. Warszawa: IBnGR.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu