BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
Capital Markets Union: Opportunities and Threats
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 165-172, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Międzynarodowe rynki kapitałowe, Rynek kapitałowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
International capital markets, Capital market, Small business, Enterprise development
Note
JEL Classification: G15, G18, G21, G23
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - ocena koncepcji powstania unii rynków kapitałowych z jednoczesną próbą identyfikacji szans i zagrożeń implementacji tego projektu z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. Metodyka badania - artykuł poświęcony jest projektowi unii rynków kapitałowych. W związku z brakiem dotychczasowych doświadczeń rynkowych w przedmiocie rozważań w artykule wykorzystano metody analizy jakościowej, koncentrując się na krytycznej analizie i ocenie rozwiązań formalnoprawnych unii rynków kapitałowych. Wynik - w rezultacie prowadzonych analiz podjęto próbę wyszczególnienia szans i zagrożeń powołania do życia unii rynków kapitałowych. Oryginalność/wartość - niniejsza publikacja wpisuje się w nurt dyskusji poświęconej inicjatywom podejmowanym przez Komisję Europejską w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i aktywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - assessment of the capital markets union attempting to identify opportunities and threats of implementation of this project from the point of view of enterprise development. Design/methodology/approach - the article is dedicated to analysis of the capital markets union concept. Due to the lack of market experience in the field of analysis, the paper uses methods of qualitative analysis, concentrating on the critical analysis and evaluation of the formal and legal solutions of the capital markets union. Findings - as a result of the analysis the paper shows the opportunities and threats of establishing a union of the capital markets. Originality/value - this publication is part of the debate on initiatives taken by the European Commission to boost economic growth and economic activity in the EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Action Plan on Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
 2. Feedback Statement on the Green Paper "Building a Capital Markets Union" (2015). Commission Staff Working Document, European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
 3. Giovannini, A., Mayer, C., Micossi, S., Noia, D.C., Onado, M., Pagano, M., Polo, A. (2015). Restarting European Long-Term Investment Finance. London: CEPR.
 4. GPW. Unia rynków kapitałowych. Stanowisko GPW w sprawie koncepcji rynków kapitałowych. Pobrane z: www.gpw.pl (1.07.2017).
 5. Green Paper. Building a Capital Markets Union (2015). European Commission. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
 6. Janc, A., Mikołajczak, P., Waliszewski, K. (2016). Europejska unia rynków kapitałowych. Warszawa: CeDeWu.
 7. Juncker, J.C. (2014). Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Pobrane z: www.ec.europa.eu (26.06.2017).
 8. KDPW (2015). Tworzenie unii rynków kapitałowych. Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi. Pobrane z: www.kdpw.pl (1.01.2017).
 9. Mrzygłód, U. (2011). Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej. Warszawa: NBP.
 10. Pilecka, A. (2007). Plan działania w zakresie usług finansowych (FSAP) - założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej. Bank i Kredyt, 2.
 11. Solarz, J.K. (2015). Porównanie Unii bankowej z Unią rynków kapitałowych. Przyczynek do teorii hybrydowego pośrednictwa finansowego. W: B. Kożuch, J. Trippner-Hrabi (red.), Aspekty koncepcji zarządzania humanistycznego w zarządzaniu publicznym. Warszawa, Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
 12. Soroka, I. (2016). Unia Rynków Kapitałowych - wspływ na rynek kapitałowy w Polsce. W: T. Czerwińska, A. Nowak (red.), Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko (s. 16-27). Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 13. Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej w sprawie ukończenia tworzenia unii rynków kapitałowych (2016). Kancelaria Senatu. Pobrane z: www.senta.gov.pl (26.06.2017).
 14. Valiante, D. (2016). Europe's Untapped Capital Market. Rethinking Financial Integration after the Crisis. London: Rowman & Littlefield International Ltd.
 15. Waliszewski, K. (2015). Unia bankowa i unia rynków kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym. Nauki o Finansach, 2 (23), 127-142.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu