BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocoń Katarzyna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)
Title
Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
Legal and Tax Aspects of Capital Acquisition Under Crowdfunding by Micro and Small Businesses
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 207-218, tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Źródła finansowania, Finansowanie społecznościowe, Prawo, Podatki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pożyczki społecznościowe
Source of financing, Crowdfunding, Law, Taxes, Small business, Social lending
Note
JEL Classification: G19, G29, H25
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena aspektów prawnopodatkowych oraz finansowych przychodów i kosztów finansowania przy wykorzystaniu modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego (social lending). Metodologia badania - wykorzystano metodę analizy dokumentów z portalu Kokos.pl w zakresie procedur i zasad pozyskiwania środków finansowych modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego oraz związanych z tym kosztów i opłat. Wynik - efektem analizy jest wskazanie, które aspekty prawne i podatkowe są ważne i należy je uwzględniać w strategii pozyskiwania kapitału za pomocą finansowania społecznościowego (modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego) w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym. Oryginalność/wartość - opracowanie ma walor praktyczny z punktu widzenia MSP, gdyż uwzględnia najnowsze trendy i możliwości finansowania w ramach modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego, bardziej elastyczne w porównaniu do kredytu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyse and assess legal, tax and financial aspects of revenues from and costs of funding by the use of social lending Methodology of the study: the study is based on an analysis of documents from Kokos.pl in terms of procedures and principles for acquiring financial resources of the model of social lending and related costs and charges. Outcome: as a result of the analysis, we will indicate which legal and tax aspects are important and should be taken into account in crowd funding strategies in comparison with traditional bank loans. Uniqueness/value: the paper is practical from the point of view of SMEs as it takes into account the latest funding trends and opportunities, which are more flexible in comparison to loans.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashta, A., Assadi, D. (2010). An Analysis of European Online Micro-lending Websites. Innovative Marketing, 6 (2).
 2. Assadi, D., Hudson, M. (2010). Marketing Mix of Online Social Lending Website. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 8 (5), 15-25.
 3. Bogucki, S., Dumas, A., Stachurski, W. (2014). Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków. Gdańsk: ODDK.
 4. Cennik usług w serwisie Kokos.pl.
 5. Ciszewski, J. (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 6. Dobosiewicz, Z. (2007). Kredyty i gwarancje bankowe. Warszawa: PWE.
 7. Dziuba, D.T. (2012). Rozwój systemów crowdfundingu - modele, oczekiwania i uwarunkowania. Problemy Zarządzania, 10, 3 (38), 83-103.
 8. Dziuba, D.T. (2014). Wstęp do ekonomiki crowdfundingu. Modele finansowania społecznościowego. Warszawa: Wyd. Fundacji "Fotografia dla przyszłości".
 9. Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
 10. Everett, C.R. (2015). Group Membership, Relationship Banking and Loan Default Risk: The Case of Online Social Lending. Banking and Finance Review, 7 (2), 18.
 11. Gudowski, J. (2013). Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Warszawa: LexisNexis.
 12. Hassett, T., Bergeron, J.D., Kreger, M., Looft, M. (2011). Indirect P2P Platforms. Global Microcredit Summit, Workshop Paper, November 14-17, Valladolid, Spain.
 13. https://kokos.pl (28.01.2017).
 14. Keh-Wen C., Songtao, M., Kuan-Chou, C., Chen, Y. (2016). The Evolving Role of Peer-to-Peer Lending: A New Financing Alternative. Journal of the International Academy for Case Studies 2016, 22, 3, 33.
 15. Marecki, K. (2008). Podstawy finansów. Warszawa: PWE.
 16. Mikos-Sitek, A., Zapadka, P. (2009). Polskie prawo bankowe. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 17. Mittelman, R., Rojas-Méndez, J.L. (2013). Exploring Consumer's Needs and Motivations in Online Social Lending for Development. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 25, 310.
 18. Oferta kredytu mBank. Pobrane z: https://www.mbank.pl/nota/kg/ (28.01.2017).
 19. Penczar, M., Barembruch, A. (2006). Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 20. Pismo z 21.01.2014. Izba Skarbowa w Łodzi, IPTPB2/415-669/13-2/Akr.
 21. Regulamin dla przedsiębiorców w Kokos.pl.
 22. Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 23. Szczęsny, W. (2009). Finanse. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
 24. Ustawa z 23.04.1964 - Kodeks cywilny. Dz.U. 2016, poz. 380.
 25. Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032.
 26. Ustawa z 29.08.1997 - Prawo bankowe. Dz.U. 2016, poz. 1988.
 27. Ustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dz.U. 2016, poz. 223.
 28. Ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Dz.U. nr 126, poz. 715, z późn. zm.
 29. What is Crowd Funding? Pobrane z: http://go- trendme.blogspot.com/ (28.12.2016).
 30. Wolf-Kalamala, M. (2014). Opodatkowanie pieniądza bezgotówkowego stanowiącego przedmiot pożyczki (wybrane problemy). Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 6, 43-56.
 31. Zasady realizacji usług w serwisie Kokos.pl.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu