BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mądra-Sawicka Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
The Financial Effect of the Flat -Rate Income Tax Introduction in Small Agriculture Holdings
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 237-249, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Keyword
Podatek rolny, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Rodzinne gospodarstwo rolne, Gospodarstwa rolne
Agricultural tax, Individual income tax, Family farm, Arable farm
Note
JEL Classification: G31, Q12
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem przeprowadzonych badań było określenie szacunkowych skutków wprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego dla najmniejszych powierzchniowo towarowych gospodarstw rolniczych. Metodologia badania - w badaniach oszacowano przychody ewidencjonowane, które podlegałyby opodatkowaniu ryczałtem na bazie danych jednostkowych FADN. W założeniach modelowych przyjęto stawkę ryczałtu na poziomie 5,5%, podobnie jak dla przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej. Wynik - wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego spowodowałby znaczne podwyższenie obciążeń fiskalnych głównie w przypadku gospodarstw małych obszarowo. Rezygnacja z preferencyjnego sposobu opodatkowania gospodarstw na rzecz zryczałtowanego podatku dochodowego wymagałaby obniżenia stawki przyjętego ryczałtu, co tworzyłoby preferencyjną stawkę opodatkowania na bazie istniejących rozwiązań podatkowych. Oryginalność/wartość - wartością oryginalną przedstawionych badań są przeprowadzone szacunki zmian opodatkowania w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego dla gospodarstw najmniejszych obszarowo. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the study was to present the estimated effects of flat-rate income tax introduction in the smallest farms according to their cropland area. Design/methodology/approach - in the study, researchers estimated revenues that were subject to income tax based on data available in the FADN database. The assumed in research possible flat-rate income tax based on a rate of 5.5% is similar to the rate for manufacturing and construction activities. Findings - introducing this type of taxation would result in a significant increase in fiscal burdens, mainly among small-scale farms. The waiver of a preferential method of farms taxing for flat-rate income tax would require a reduction of this rate but on the other hand, it will create a different option for preferential taxation in agriculture. Originality/value - the original value of the conducted surveys is the income tax estimates for the smallest farms in an aspect of cropland area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bórawski, P. (2009). Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 15-22.
 2. Chlebicka, A., Fałkowski, J., Wołek, T. (2009). Małe gospodarstwa w Polsce - charakterystyka. Warszawa: Wyd. FAPA.
 3. Czyżewski, A., Smędzik, K. (2011). Wpływ opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnych gospodarstw rolnych z obszaru intensywnego rolnictwa (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 5-16.
 4. Davenport, C. (1969). A Bountiful Tax Harvest. Texas Law Rev, 48 (December), 1-53.
 5. Dziemianowicz, R. (2007a). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 6. Dziemianowicz, R. (2007b). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (2), 184-194.
 7. Dziemianowicz, R., Przygodzka, R. (2002). Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych w Polsce. W: J. Sikorski (red.), Podatki a polityka fiskalna państwa (s. 87-93). Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 8. Ganc, M., Mądra, M. (2011). Sprawiedliwość opodatkowania rolnictwa oraz możliwości zmian w tym zakresie w opinii rolników indywidualnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 207-218.
 9. Hajduga, E. (2014). Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 69-77.
 10. Heffner, K., Rosner, A. (2006). Wybrane koncepcje i możliwości rozwoju obszarów wiejskich po dekadzie transformacji w Polsce. W: S. Sokołowska (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich (s. 183-194). Opole: Wyd. UO.
 11. Khan, M.H. (2001). Agricultural Taxation in Developing Countries: A Survey of Issues and Policy. Agricultural Economics, 24, 315-328.
 12. Kisiel, R., Idźkowska K. (2014). System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12 (61), 64-78.
 13. Kosikowski, C. (2011). Naprawa finansów publicznych w Polsce. Białystok: Temida 2.
 14. Księżyk, M. (2012). Ekonomia - podejście historyczne i prospektywne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 15. Kubot, A., Czubak, W. (2016). Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (40), 335-344.
 16. Majewski, E. (2009). Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96 (4), 122-129.
 17. Makuch, M.A. (2011). Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element strategii podatkowej w małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 667, 47-57.
 18. Mądra, M. (2009). Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 175-186.
 19. Michalski, A., Majewski, D. (2017). Opodatkowanie i finanse gospodarstw rolnych w Polsce i UE. W: P. Szczypy, A. Zimny S. (red.), Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości (s. 21-34). Konin: Wyd. PWSZ w Koninie.
 20. Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, 50 (1), 15-27.
 21. Pieczonka, J. (2012). Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego - próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa z powiatu opolskiego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (25), 181-193.
 22. Podstawka, M., Deresz A. (2009). Konsekwencje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Seria: Administracja i Zarządzanie, 80 (7), 45-57.
 23. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.12.2002 w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dz.U. nr 219, poz. 1836.
 24. Savickiene, J., Slavickiene, A. (2013). Assessment of the Principles of Family Holding Taxation. Intelektine Ekonomika, 7 (1), 86-100.
 25. Sisson, Ch.A. (1979). An Intersectoral Examination of Tax Equity: Farm and Nonfarm Burdens. Public Finance Quarterly, 7 (4), 455-478.
 26. Tweeten, L. (1983). The Economics of Small Farms. Science, 219 (4588), 1037-1041.
 27. Ustawa z 15.11.1984 o podatku rolnym. Dz.U. nr 52, poz. 268.
 28. Ustawa z 20.11.1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dz.U. nr 219, poz.1836, z późn. zm.
 29. Ustawa z 29.11.2000 o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Dz.U. 2001, nr 3, poz. 20, z późn. zm.
 30. Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 94 (2), 115-129.
 31. Wasilewski, M., Mądra-Sawicka, M., Ganc, M., Gruziel, K. (2015). Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
 32. www.fadn.pl (5.03.2017).
 33. Zegar, J.S. (2000). Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji - na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.
 34. Zegar, J.S. (2012). Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 129-148.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu