BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filip Dariusz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Czy większy może więcej? : analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
Does Larger Perform Better? : the Analysis of Short-Term Performance by Polish Mutual Funds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 5-21, tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Wartość aktywów, Rynek kapitałowy
Investment funds, Asset value, Capital market
Note
streszcz., summ., Tekst powstał w ramach projektu badawczego, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2014/15/D/HS4/01227.
Abstract
Cel - artykuł koncentruje się na ustaleniu, czy efekty gospodarowania osiągane przez fundusze inwestycyjne w ujęciu krótkoterminowym są związane z wielkością aktywów będących w ich posiadaniu. Metodologia badania - badanie dotyczyło krajowych funduszy akcyjnych funkcjonujących w Polsce w okresie 2000-2015. Weryfikację postawionych hipotez oparto na trzech grupach narzędzi badawczych. Wynik - w efekcie przeprowadzonego badania stwierdzono, że nie występują dysproporcje w wynikach inwestycyjnych osiąganych przez grupę dużych oraz małych podmiotów. Analiza niezależności kryteriów klasyfikacyjnych wskazała na brak istnienia istotnego związku między analizowanymi cechami funduszy w ujęciach rocznych. Z kolei wykorzystane modele regresji nie potwierdziły wpływu poziomu aktywów zarządzanych przez fundusze na ich efekty gospodarowania. Oryginalność/wartość - dostrzeżono konieczność dalszej analizy omawianego zagadnienia z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych metod badawczych dla danych przekrojowo-czasowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the article focuses on whether the effects of asset management by mutual funds in the short-term perspective are related to assets' size. Design/methodology/approach - the study concerned domestic equity funds functioning in Poland in the period 2000-2015. The verification of the hypothesis was based on three groups of research tools. Findings - there was observed that there are no disproportions in performance achieved by big or small entities. The analysis of classification criteria independence showed the lack of significant relation between the examined funds' factors in yearly periods. The regression models used, in turn, did not confirm the influence of fund assets' level on the effects of asset management. Originality/value - the investigated issue proved to require further analysis by means of more advanced research approaches for time-series cross-section (TSCS) data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 2. Balicki, A., Makać, W. (1997). Metody wnioskowania statystycznego. Gdańsk: Wyd. UG.
 3. Białkowski, J., Otten, R. (2011). Emerging Market Mutual Fund Performance: Evidence for Poland. The North American Journal of Economics and Finance, 22 (2), 118-130.
 4. Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J.D. (2004). Does Fund Size Erode Performance? The Role of Liquidity and Organization. The American Economic Review, 94 (5), 1276-1302.
 5. Collinet, L., Firer, C. (2003). Characterising Persistence of Performance amongst South African General Equity unit Trusts. Omega, 31 (6), 523-538.
 6. Dahlquist, M., Engstrom, S., Soderlind, P. (2000). Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35 (3), 409-423.
 7. Droms, W.G., Walker, D.A. (1996). Mutual Fund Investment Performance. The Quarterly Review of Economics and Finance, 36 (3), 347-363.
 8. EFAMA (2016). Trends in the European Investment Fund Industry. Quarterly Statistical Release. Pobrane z: http://www.efama.org (7.12.2016).
 9. Ferreira, A.M., Keswani, A., Miguel, A.F., Ramos, S.B. (2013). The Determinants of Mutual Fund Performance. A Cross-Country Study. Review of Finance, 17 (2), 483-525.
 10. Filip, D. (2011). Performance Persistence of Equity Funds in Hungary. Contemporary Economics, 5 (1), 18-35.
 11. Filip, D. (2017). Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne a efekty ich gospodarowania. W: S. Wieteska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstwa (s. 89-107). Łódź: Wyd. UŁ.
 12. Gabrielczyk, K. (2005). Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce. W: K. Jajuga (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski (s. 176-184). Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 13. Grinblatt, M., Titman, S.A. (1994). A Study of Monthly Mutual Fund Returns and Portfolio Performance Evaluation Techniques. Journal of Financial Quantitative Analyses, 29 (3), 419-444.
 14. Golec, J.H. (1996). The Effects of Mutual Fund Managers' Characteristics on Their Portfolio Performance, Risk and Fees. Financial Services Review, 5 (2), 133-147.
 15. Hallahan, T.A. (1999). The Information Content of Portfolio Performance History and Persistence in Fund Performance: An Examination of Rollover Funds. Accounting and Finance, 39 (3), 255-274.
 16. Huang, X., Shi, Q. (2013). Explaining the Performance of Chinese Equity Funds. W: 21st Pacific-Basin Finance, Economics, Accounting and Management (PBFEAM) Conference, 4-5 July 2013, Park Hyatt, Melbourne, Australia.
 17. IZFA (2016). Raport roczny za 2015 rok Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Kwiecień 2016. Pobrane z: http://www.izfa.pl/ (26.11.2016).
 18. Jackowicz, K., Filip, D. (2009). Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce. Warszawa: NBP.
 19. Jensen, M. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. Journal of Finance, 23 (1), 389-416.
 20. Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
 21. Kanji, G.K. (2006). 100 Statistical Tests. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications Ltd.
 22. Latzko, D. (1999). Economies of Scale in Mutual Fund Administration. Journal of Financial Research, 22 (3), 331-339.
 23. Lee, J.-S., Yen, P.H., Chen, Y.-J. (2008). Longer Tenure, Greater Seniority, or Both. Evidence Form Open-end Equity Mutual Fund Managers in Taiwan. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 4 (2), 1-20.
 24. Meucci, A. (2010). Linear vs. Compounded Returns - Common Pitfalls in Portfolio Management. GARP Risk Professional "The Quant Classroom" series 2, 49-51.
 25. Otten, R., Bams, D. (2002). European Mutual Funds Performance. European Financial Management, 8 (1), 75-101.
 26. Payne, T.H., Prather, L., Bertin, W. (1999). Value Creation and Determinants of Equity Fund Performance. Journal of Business Research, 45, 69-74.
 27. Sharpe, W.F. (1966). Mutual Funds Performance. Journal of Business, 39 (1), 119-138.
 28. Treynor, J.L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43 (1), 63-75.
 29. Trzebiński, A.A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stop zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII (3), 169-187.
 30. Westlake, W.J. (1971). A One-sided Version of the Tukey-Duckworth test. Technometrics, 13 (4), 901-903.
 31. Yan, X. (2008). Liquidity, Investment Style, and the Relation between Fund Size and Fund Performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43 (3), 741-768.
 32. Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2002). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu