BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie - nowy trend na rynku kapitałowym
Socially Responsible Investing - New Trend on the Capital Market
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 23-36, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Indeks RESPECT, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Fundusze etyczne
RESPECT Index, Corporate Social Responsibility (CSR), Socially responsible investing (SRI), Ethical funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie historii i koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Jest nim również próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy spółki społecznie odpowiedzialne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działające na zasadach CSR, powinny być przedmiotem zainteresowania inwestorów giełdowych. Metodologia badania - w ostatnich latach obserwuje się na świecie bardzo dynamiczny wzrost inwestycji społecznie odpowiedzialnych. Coraz bardziej popularne staje się inwestowanie w przedsiębiorstwa stosujące zasady odpowiedzialności społecznej. W obecnych realiach gospodarczych odnotowujemy nową formułę, zgodnie z którą cele społeczne i ekonomiczne są nie tylko symbiozą, ale stają się elementem przewagi konkurencyjnej. Artykuł opisuje doświadczenia z rynku amerykańskiego i rynku europejskiego. Wynik - w artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników indeksów społecznie odpowiedzialnych: RESPECT, DJSI World, FTSE4GOOD, MSCI KLD 400 i wybranych polskich indeksów giełdowych (m.in. WIG, WIG20). Zaprezentowane dane pokazują, że efektywność indeksów jest zróżnicowana. Informacja o uczestnictwie spółki w indeksie nie stanowi gwarancji dla inwestora, że inwestycja w danej firmie przyniesie rozsądny zwrot, ale należy pamiętać, że tendencja do łączenia czynników ESG z analizą finansową będzie nieodwracalnym trendem w przyszłości. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi wkład w badania i debatę na temat wzrostu znaczenia społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main aim of this paper is to present the history and the concept of socially responsible investing. The purpose of this article is an attempt to find the answer to the following research question: whether socially responsible companies listed on the Warsaw Stock Exchange operating under the rules of CRS should be a particular subject of interest of stock market investor. Design/methodology/approach - the dynamic growth of socially responsible investing has been observed on the world. Investing in companies applying principles of social responsibility becomes more and more popular. Today we observe a new formula, according to which the social and economic objectives are not only in symbiosis, but become part of competitive advantage. The article describes experience from American market and European market. Findings - the article includes a comparative analysis of the results of indexes of socially responsible: RESPECT, DJSI World, FTSE4GOOD Global, MSCI KLD 400 Social and other polish indexes (WIG, WIG20). The data being presented show that their efficiency varies. Information about the participation of the company in the index is not a guarantee to the investor that the investment in the company in question will bring a reasonable return, but the tendency of connection of ESG factors with the financial analysis is an irreversible tendency in future. Originality/value - the article constitutes a contribution to research and debate on the increase meaning of socially responsible investing in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brdulak, H., Gołębiowski, T. (2005). Idea zrównoważonego rozwoju. W: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami (s. 11-16). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Czerwonka, M. (2013). Inwestowanie społecznie odpowiedzialne. Warszawa: Difin.
 3. Duliniec, A., Tomaszewski, J. (2016). Inwestowanie etyczne - zasady i efektywność. Annales UMCS, 4, 101-111.
 4. European SRI Study 2016. Pobrane z: eurosif.org (7.2017).
 5. Global Sustainable Investment Review 2016. Pobrane z: gsi-alliance.org.
 6. Green, Social and Ethical Funds in Europe - The Retail Market 2016 Review. Pobrane z: ecodes.org.
 7. Kiymaz, H. (2012). SRI Mutual Fund and Index Performance. W: H.K. Baker, J.R. Nofsinger (red.), Socially Responsible Finance and Investing. Financial Institutions, Corporations, Investors and Activists (s. 425-442). Hoboken: John Wiley & Sons.
 8. Nartowski, A.S. (2017). Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016. Podręcznik. Pobrane z: www.gpw.pl.
 9. Pasewark W.R., Riley M.E. (2010), It's a Matter of Principle: The Role of Personal Values in Investment Decisions, Journal of Business Ethics, 93 (2), s. 237-253.
 10. Radu I., Funaru M. (2011). Socially responsible investments in mutual funds. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series V: Economic Sciences, 4 (1).
 11. Rocznik giełdowy 2015, 2016, 2017.
 12. Sroka, R. (red.) (2011). Odpowiedzialne inwestycje kapitałowe. Warszawa: Pracodawcy RP.
 13. stooq.com (30-31.08.2017).
 14. www.altustfi.pl (30-31.08.2017).
 15. www.ftse.com (30-31.08.2017).
 16. www.izfa.pl (30-31.08.2017).
 17. www.msci.com (30-31.08.2017).
 18. www.pzu.pl (30-31.08.2017).
 19. www.sustainability-index.com (30-31.08.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu