BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński), Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym
The Intrinsic Value as a Determinant of the Decision Proces in Behavioural Approach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 37-50, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Finanse behawioralne, Wycena akcji, Rynek kapitałowy, Decyzje inwestycyjne
Behavioural finance, Equity valuation, Capital market, Investment decisions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - niniejszy artykuł dotyczy ważnego problemu, jakim jest zgodność oczekiwań inwestorów co do wielkości wartości wewnętrznej spółek giełdowych z jej oszacowaniami na podstawie równych modeli wyceny. W ujęciu finansów behawioralnych nie poszukuje się idealnego modelu wyceny, częściej próbuje się szukać zakłóceń, które powodują, że wartości te nie są zgodne. A zatem można twierdzić, że taka wartość nie istnieje lub jest chwilowa i nieuchwytna. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono wnioskowanie, które miało na celu wykazanie wartości wewnętrznej jako elementu nieuchwytnego. Metodologia badania - w artykule wykorzystano dostępną literaturę z zakresu finansów behawioralnych, która odnosi się do analizowanego problemu, a także znane powszechnie klasyczne modele wyceny akcji po to, by prześledzić kształtowanie się rynkowej wartości akcji w odniesieniu do jej wartości wewnętrznej. Wynik - wynikiem badania jest wskazanie występowania paradoksu McGouna na polskim rynku kapitałowym. Oryginalność/wartość - wartością dodaną pracy jest pierwsza w tym zakresie próba zidentyfikowania występowania efektu McGouna w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article concerns an important problem - the compatibility of investors' expectations about the real value of share and its intrinsic value taken from some valuation models. Looking for the perfect model is not a goal of behavioural finance approach, often this goal is looking for some distortions that causes these values are not compatibility. Thus it can be argued that this value does not exist or is temporary and illusive. This article is a trial of verifying of intrinsic value's existing in the real world. Design/methodology/approach - this papers uses the available literature in the field of behavioral finance, which refers to the analyzed problem. Also commonly known classic models of valuation of shares are used in this research. Findings - the result of the study is to indicate on existing of McGoun's paradox on the Polish capital market. Originality/value - the added value of the work is the first attempt of identification of existing of McGoun's effect in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banz, R.W. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Stocks. Journal of Financial Economics, 103-126.
 2. Becker, G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 3. Beninga, S.Z., Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstw. Metody wyceny. Warszawa: WIG Press.
 4. Cornell, B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warszawa: Liber.
 5. Fama, E.F., French, K.R. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance, 53 (6), 1975-1999.
 6. Graham, B. (1973). The Intelligent Investor. New York: Harper & Row.
 7. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
 8. Hozer, J. (red.) (1997). Ekonometria. Szczecin: Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Katedra Ekonometrii i Statystyki.
 9. Jajuga, K., Jajuga, T. (1999). Inwestycje. Warszawa: PWN.
 10. Jones, C.P., Rendleman, R.J. Jr., Latané H.A. (1985). Earnings Annoucements: Preand Post-Responses. Journal of Portfolio Management, 11 (3), 28-32.
 11. Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, New Series, 185 (4157), 1124-1131.
 12. Majewski, S. (2007). Czy w budownictwie występuje efekt "bańki spekulacyjnej"? W: P. Karpuś, J. Węcłąwski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Lublin: Wyd. UMCS.
 13. Majewski, S. (2010). Obciążenia poznawcze w procesie korzystania z zależności na rynkach papierów wartościowych. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek nr 117.
 14. McGoun, E. (2007). Intrinsic Value in Financial Markets. International Journal of Monetary Economics and Finance, 1 (1), 45-56.
 15. Panfil, M., Szablewski, A. (red.) (2008). Metody wyceny spółki. Warszawa: Poltext.
 16. Rendleman, R.J. Jr., Jone,s Ch.P., Latané, H.A. (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments. Journal of Financial Economics, 10 (3), 269-287.
 17. Shiller, R.J. (2000). Irrational Exuberance. New York: Broadway Books.
 18. Sokołowski, A. (2004). O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. StatSoft Polska.
 19. Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.) (2008). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltex.
 20. Thaler, R.H. (1999). Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183-206.
 21. Tyszka T., (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
 22. Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańsk: GWP.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu