BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych : wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu
Aging and Health Insurance Systems : Introduction to Comparative Analysis for Poland and Vietnam
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 67-79, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Ubezpieczenia zdrowotne, Analiza porównawcza, System ubezpieczeń społecznych
Ageing of the population, Health care insurance, Comparative analysis, Social insurance system
Note
streszcz., summ.
Country
Wietnam
Vietnam
Abstract
Cel - celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo interesujące porównanie pomiędzy dwoma krajami, które pomimo znacznej odległości geograficznej mają wiele wspólnego. Różne etapy rozwoju społeczno-gospodarczego i procesów demograficznych, jednak podobny kierunek ich zmian sprawiają, że warto prowadzić analizy porównawcze w celu wyciągnięcia użytecznych wniosków na przyszłość. Metodologia badania - artykuł jest analizą wyników badań przeprowadzonych w obu krajach wśród populacji osób starszych w związku z oceną procesów demograficznych. Na podstawie tej analizy w artykule przeprowadzono dyskusję na temat stanu systemów ubezpieczeń zdrowotnych w kontekście starzejącej się populacji i wzajemnych doświadczeń obu krajów. Wynik - wyniki badań przedstawione w artykule to przede wszystkim unikalne zestawienia danych charakteryzujących sytuację demograficzną obu krajów oraz sytuację osób starszych w obu systemach ubezpieczeń zdrowotnych. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi efekt osobistych doświadczeń i badań prowadzonych podczas 6-miesięcznego pobytu w Wietnamie w ramach Programu IMPAKT. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań pozwalają dostrzec możliwości dalszych, bardziej szczegółowych badań porównawczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to draw attention to a very interesting comparison between two countries which, despite significant geographical distances, have much in common. Different stages of socio-economic development and demographic processes, but the similar direction of its changes, make it useful to conduct comparative analyzes in order to draw useful conclusions for the future. Design/methodology/approach - the article is an analysis of the results of studies conducted in both countries among the elderly population in relation to the demographic process analysis. Based on this analysis, the article discusses the state of health insurance systems in the context of population aging and the mutual experiences of both countries. Findings - the results of the study presented in the article are primarily a unique compilation of the data characterizing the demographic situation of both countries and the situation of the elderly in both health insurance systems. Originality/value - The article is the result of personal experiences and research conducted during a 6 month stay in Vietnam under the IMPACT Program. Conclusions from the research study allow to see the possibility of further, more detailed comparative research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBOS (2015). Household Expenditure on medicines and medical treatment. Public Opinion Research Center.
 2. Giang, T.L. (2015). Social Health Insurance in Vietnam: Current Issues and Policy Recommendations. Monografia w ramach serii: Social Security Extension Initiatives in East Asia. International Labor Organisation - Subregional Office for East Asia.
 3. Health Status of Population in Poland in 2014. (Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.) (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 4. Health and Health Care in Poland in 2014. (Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r.) (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 5. Hoa Thi Mong Pham (2008). The Facts about Women's Retirement Age in Vietnam. W: Gender Equality as Smart Economics (s. 8). World Bank Group Action Plan.
 6. Kuropaś, D. (2015). To się nie bilansuje: leczenie i opieka nad seniorami pod kreską. Rynek Zdrowia, 26 września.
 7. NIK (2015). Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa
 8. Obidzinski, P. (2015). "Baby boomers" na emeryturze - implikacje dla systemu opieki zdrowotnej. W: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych (s. 113-122). Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyd. UŁ.
 9. Projekt badawczy: PolSenior. 2012. "Medical, psychological, sociological and economic aspects of aging people in Poland" - publicly-funded project by the Ministry of Science and Higher Education. TerMedia Press. Poznań.
 10. Projekt badawczy: "Viet Nam Aging Survey" (VNAS) 2011.
 11. Somanathan, A., Tandon, A., Huong Lan Dao, Hurt, K.L., Fuenzalida-Puelma, H.L. (2014). Moving toward Universal Coverage of Social Health Insurance in Vietnam: Assessment and Options. Monografia w ramach serii: Directions in Development. Human Development. The World Bank, Washington DC.
 12. Sudy, J. (2013). Funkcjonowanie opieki geriatrycznej w Polsce. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, 1, Sectio B, 217-221.
 13. Vietnam Household Living Standard Survey (VHLSS) 2012. General Staistical Office of Vietnam.
 14. WPA (2015). World Population Ageing. New York: Department of Economic and Social Affairs Population Division.
 15. Wykowski, J. (2017). System nadal nie widzi geriatrii. Czy sieć szpitali ostatecznie ją pogrzebie? Rynek Zdrowia, 25 stycznia.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu