BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Studzieniecki Tomasz (Gdynia Maritime University)
Title
The Determinants of EGTC Development in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 5(83), s. 75-95, rys., tab., bibliogr. s. 93-95
Keyword
Współpraca, Współpraca międzynarodowa, Euroregiony
Cooperation, International cooperation, Euroregions
Note
summ.
Abstract
A comprehensive interpretation of the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) requires interdisciplinary studies, with particular focus on economic aspects. An EGTC is an innovative legal instrument of the EU and an economic tool developed to improve cross-border, transnational and interregional cooperation. Fifty EGTCs had been established in Europe by the end of 2014, including 3 EGTCs in Poland. The aim of this article is to indicate and discuss the key determinants of development of such institutions, as well as to point out barriers and present proposals to overcome them. The operation of Polish groupings in view of European ones was discussed in this article. A working model describing internal and external determinants was developed. In the context of cohesion policy, it was proved that objectives and tasks of the groupings are coincident with the objectives of the European Territorial Cooperation. Previous original studies on EGTC development in Europe were used. Legal documents were analysed, a survey and interviews with directors of EGTCs were conducted in 2015. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act on the European grouping of territorial cooperation of 7 November 2008, Dz. U. of 2008, No 218, item 1390.
 2. Act on the Reduction of Certain Obligations of Citizens and Businesses of 16 September 2011, Dz. U. of 2011, No 232, item 1378.
 3. Adamczuk F. 2014 Tritia - nowa forma i instytucja integracji europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", No. 367.
 4. Buczkowski L., Żukowski L. J., 2014, Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, [in:] 10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, (ed.) E. Feret, P. Niemczuk, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Przemyśl.
 5. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.
 6. Dołzbłasz S., Raczyk A., 2010, Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Dumała H., 2009, Współpraca międzyterytorialna wprawie Wspólnot Europejskich, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio K, Politologia, Vol. 16, 1.
 8. http://centrumprasowe.pap.pl/cp/en/news/info/24109"cir-obradowala-rada-ministrow%28komunikat%29;jsessionid=jyc +oGI2F58dz9ZOxzHkiqkN.undefi ned (accessed: 15.04.2015).
 9. http://cetc.pl/index.phpPlang =en&mod= oporozumieniu (accessed: 22.02.2016).
 10. Jóskowiak K., 2013, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - innowacyjny instrument polityki spójności Unii Europejskiej [in:] Polsko Słowacka Współpraca Transgraniczna Samorządów Lokalnych w latach 2012-2013, Związek Euroregion "Tatry" in Nowy Targ, Nowy Targ.
 11. Kasprzyk M., 2004, Program współpracy przygranicznej PHARE Polska - Niemcy w  kontekście inicjatywy wspólnotowej Interreg II, [in:] Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej - doświadczenia polsko- niemieckie, (ed.) G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 12. Kentnowska K., 2012, Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym, [in:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, (ed.) B. Dolnicki, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Kusiak-Winter R., 2011, Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec studium administracyjnoprawne, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 14. Ładysz J., 2011, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej - od konkurowania do integracji transgranicznej, [in:] Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, (ed.) Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 15. Lewkowicz Ł., 2013, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej - nowa jakość polsko-słowackiej współpracy transgranicznej?, "Studia Regionalne i Lokalne", No. 1(51).
 16. Luks K., 2012, Polityka gospodarcza - nauka czy praktyka, Maritime Institute in Gdańsk, Gdańsk.
 17. Mędza A., 2014, EUWT - nowy wymiar współpracy transgranicznej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", No. 3 (280).
 18. Międzynarodowa współpraca regionów, 1997, (ed.) W. Toczyski, W. Sartorius, J. Zaucha, Warszawa
 19. Mikołajczyk A., 2005, Regiony transgraniczne i współpraca transgraniczna, [in:] Regiony, (ed.) Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa.
 20. Pancer-Cybulska E., 2015, Europejskiej Ugrupowania Współpracy EUWTw pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", No. 380.
 21. Programme of cross-border cooperation with the participation of Poland in the years 2014-2020, document of the Ministry of Regional Development of 25.09.2012.
 22. Proniewski M., 2008, Europejska współpraca międzynarodowa i przygraniczna w  gospodarce regionalnej i lokalnej, [in:] Gospodarka regionalna i lokalna, (ed.) Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 23. Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and the Council of 17 December 2013 on specific provisions on the support from the European Regional Development Fund to the "European territorial cooperation goal" Dz. U. EU L 347/259.
 24. Regulation (EU) No 1302/2013 of the European Parliament and the Council of 17 December 2013 and amending Regulation (EC) No 1082/2006 on the European grouping of territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification, simplification and improvement of the establishment and implementation of such groupings.
 25. Regulation of the Foreign Affairs Minister of 17 July 2009 on the method of keeping the Register of the European groupings of territorial cooperation, Dz. U. of 2009, No 105, item 875.
 26. Ruszkowski J., 2010, Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 27. Schoutheete P., 1999, Europa dla wszystkich, Wydawnictwo Interpress, Warszawa.
 28. Ślusarz B., 2014, Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w perspektywie finansowej2014-2020, diagnoza oraz plan działania i rozwoju, [in:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, (ed.) B. Ślusarz, J. Wyrwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 29. Studzieniecki T., 2015, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej - ujęcie podmiotowe, przedmiotowe i  przestrzenne, Academia Europa Nostra, Lubieszynek.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.05.83.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu