BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszak Paweł (Uniwersytet Szczeciński, doktorant), Rutkowski Michał (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe
Knowledge Management as a Determinant In Financial, Human and Material Resources of Contemporary Organization: Model Approach
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 95-102, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Organizacja
Knowledge, Knowledge management, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - problematyka zarządzania wiedzą nabiera coraz większego znaczenia, biorąc pod uwagę współczesne tendencje rynkowe. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki, podstawowych definicji, trendów w obszarze zarządzania wiedzą oraz wykazanie, że sukces dotyczący wdrażania zarządzania wiedzą jest zdeterminowany wieloma czynnikami. Z ogółu wszystkich jako kluczowe należy wskazać konkretne cechy organizacji, które wpływają na możliwości wdrożenia właściwego systemu zarządzania wiedzą. Aby urzeczywistnić maksymalizację wymierności efektów w tym zakresie, przedsiębiorstwo bez wątpienia powinno być aktywne, samodoskonalące się, ukierunkowane na rozwój i klientów. W opracowaniu zostały przedstawione zestawienia najbardziej popularnych modeli w tym zakresie. Metodologia badania - metoda obejmuje analizę literatury przedmiotu oraz spostrzeżenia własne autorów w zakresie obecnych tendencji zarządzania organizacjami. Wyniki - rezultaty dotyczyły stworzenia aktualnego poglądu w zakresie znaczenia wiedzy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Oryginalność/wartość - w artykule przedstawiono bieżące podejścia modelowe w kontekście zarządzania wiedzą we współcześnie funkcjonujących organizacjach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - the issue of knowledge management is becoming a more important considering today's market trends. The aim of this article is to present the concept, basic definitions, trends in the area of knowledge management and to show that successful deployment of knowledge management is determined by many factors. As a key element should be indicated the specific features of the organization, which affect the ability to implement proper knowledge management system. In order to achieve the maximization of the effects in this area the company, without a doubt, should be active, self-improving, development-oriented and customers. In article has been presented the most popular models in this issue. Methodology - the method includes analysis of literature and authors own observations in terms of current trends of organizations management. Findings - the results includes creation current opinion in terms of knowledge importance in managing present-day organizations. Originality/value - in the article has been presented current models in the context of knowledge management in modernly functioning organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowitz, W.R., Willams, R.L. (2000). The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time. London: Prentice Hall.
 2. Davenport, T., Prusak, L. (1998). Working Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.
 3. Frappaolo, O. (2006). Knowledge Management A State of the Art. Guide, London: Kogan Page.
 4. Glińska-Neweś, A. (2007). Kulturowe uwarunkowani zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Toruń: TNOiK.
 5. Grudzewski, W.M., Hajduk, I.K. (2007). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Warszawa: Difin.
 6. Hedlund, G. (1994). A Model of Knowledge Management and the N - form Corporation. Strategic Management Journal, 15, 67-76.
 7. Hirsch, P.M., Levin, D.Z. (1990). Umbrella Advocates Versus Validity Police: A Life-Cycle Model. Organization Science, 10 (2), 46-58.
 8. Hopej, M., Kral, Z. (red.) (2011). Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
 9. Kowalczyk, A., Nogalski B. (2007). Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia. Warszawa: Difin.
 10. Leonard-Barton, D. (1998). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston: Harvard Business School Press.
 11. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 12. Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, e-Mentor, 2, 33-37.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu