BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żelazowska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016
The Effect of Regression to the Average as an Example of Market Overreaction on the Warsaw Stock Exchange in the Period of 2000-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 6 (90), s. 125-135, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach
Keyword
Rynek kapitałowy, Ceny akcji, Efektywność rynku
Capital market, Shares prices, Market effectiveness
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - w artykule został przedstawiony efekt regresji do średniej. Celem opracowania było przyjęcie lub odrzucenie hipotezy o występowaniu nareaktywności w cenach akcji na podstawie efektu przegranizwycięzcy. Metodologia badania - w badaniu wykorzystano test De Bondta i Thalera, tworząc portfele wygrane i przegrane, składające się z 5 spółek. Zbadano występowanie zjawiska nadreakcji w okresie od miesiąca do 24 miesięcy od daty uformowania portfela. Wynik - badania wykazały występowanie zjawiska nadreakcji w przypadku portfela uformowanego w okresie 5-letnim. W przypadku okresów 2- i 3-letnich nie zostało stwierdzone występowanie efektu regresji do średniej, a wyniki nie były istotne statystycznie. Oryginalność/wartość - wcześniejsze badania efektu regresji do średniej nie dały jednoznacznych wyników potwierdzających lub odrzucających jego występowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Opracowanie konfrontuje ze sobą dotychczasowe polskie badania i pokazuje wyniki własnych badań, opierając się na najnowszych danych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the article presents the regression effect to the average. The purpose of the test was to accept or reject the hypothesis of the occurrence of price volatility on the basis of the loser-winner effect. Methodology/approach - the study used the De Bondta and Thaler test to create winning and losing portfolios. The occurrence of the overreaction phenomenon was analyzed from 1 month to 24 months after the formation of the portfolio. Findings - research has shown a phenomenon of overreaction in the case of a portfolio formed over a 5-year period. In the case of 2- and 3-year periods, no regression to the mean was found and the results were not statistically significant. Originality/value - previous studies of the regression to the average did not provide clear results confirming or rejecting its occurrence on the Warsaw Stock Exchange. The article shows the results of their research based on the latest rates of return.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bondt De, F.M., Thaler R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, 40 (3), 793-805.
 2. Bondt De, F., Thaler, R. (1987). Further Evidence on the Investor Overreaction and Stock Market Seasonality. Journal of Finance, 42, 557-581.
 3. Buczek. S. (2005). Efekty: momentum i przegrani/zwycięzcy: Mądre inwestowanie (12) - anomalie na rynkach akcji (cz. 2). Nasz Rynek Kapitałowy, 3-4, 60-62.
 4. Chan, K. (1988). On the Contrarian Investment Strategy. Journal of Business, 61, 147-163.
 5. Czerwonka, M., Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25 (2), 383-417.
 7. Gorlewski, B. (2004). Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 42, 39-46.
 8. Jajuga, K., Jajuga, T. (2015). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
 9. Jegadeesh, N. (1990). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 45, 881-898.
 10. Kowalke, K. (2014). Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 4, 68-80.
 11. Lehmann, B.N. (1990). Fads, Martingales, and Market Efficiency. Journal of Economics, 105 (1), 1-28.
 12. Lewandowicz, M., Borowski, K. (2015). Analiza zjawiska nadreakcji rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1992-2014. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 145, 75-95.
 13. Lin, H., Zi-Jun, S., Xiu-Yi, L., Wen-Jun, C. (2013). An Empirical Study on the Overreaction of Shanghai Stock Market. Chinese Studies, 2 (1), 32-35.
 14. Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction to Drift? Journal of Finance, 50, 573-608.
 15. Puczkowski, B., Rutkowska-Ziarko, A., Cichocka, A. (2014). Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym. Ekonomista, 4, 559-570.
 16. Sekuła, P. (2015). Nadreaktywność GPW w Warszawie - analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 171-180.
 17. Tripathi, V., Gupta, S. (2009). Overreaction Effect in Indian Stock Market. Asian Journal of Business and Accounting, 1-2, 93-114.
 18. Vardar, G., Okan, B. (2008). Short Term Overreaction Effect: Evidence on the Turkish Stock Market. International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalizing World, 156-166.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.90-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu