BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieciuchowicz Jerzy (Uniwersytet Łódzki), Dmochowska-Dudek Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Title
The Shapes of Land Lots within Metropolitan Space. The Łódź Case
Kształt działek gruntowych w przestrzeni miejskiej przykład Łodzi
Source
Space - Society - Economy, 2017, nr 20, s. 109-123, rys., bibliogr. 19 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Starzenie się w środowisku miejskim : Ageing in Urban Environment
Keyword
Dzierżawa gruntów, Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe, Struktura przestrzenna, Miasto
Land lease, Land economy, Ground real estate, Spatial structure, City
Note
streszcz., summ.
Company

Country
Łódź
Lodz
Abstract
W artykule położono nacisk na zróżnicowanie przestrzenne kształtu działek gruntowych w przestrzeni metropolitalnej na przykładzie Łodzi. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na zróżnicowanie i zwartość kształtu działek. We wstępnej części pracy poddano analizie rozmieszczenie, gęstość i wielkość działek. Głównym celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania przestrzennego kształtu działek przy użyciu narzędzi GIS. (abstrakt oryginalny)

This study focuses on the spatial diversity of the shapes of land lots in metropolitan conditions viewed through the example of Łódź. The researchers placed particular attention on the diversity and compact of lot shapes. This issue was preceded by a brief discussion of the distribution, density and sizes of lots. The goal of the study was to assess the spatial variability of lots according to their shapes using GIS tools. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Conzen M.R.G., 1960, Alnwick, Northumberland. A study in town-plan analysis, The Institute of British Geographers, "Publication", 27.
 2. Conzen M.P., 2002, From Alnwick to Cincinnati: Teasdale property cycles in Old World and the New, "Urban Morphology", 6 (1).
 3. Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Dzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K., 2014, Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", 16: 149-167.
 5. Jażdżewska I., 1999, Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, ŁTN, Łódź.
 6. Kopczewska K., 2008, Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kostrubiec B., 1972, Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej, "Prace Geograficzne IG PAN", 93.
 8. Koter M., 1969, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, "Prace Geograficzne IG PAN", 79.
 9. Koter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Seria II, 55.
 10. Koter M., 1979, Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis", Seria II, 21.
 11. Koter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Conference materials, NCU, UŁ, Toruń -Łódź.
 12. Kotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, ŁTN, Łódź.
 13. Liszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis", Łódź.
 14. Liszewski S., 1979, Zróżnicowanie przestrzenne użytkowania ziemi w Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis", Seria II, Folia Geographica, 21.
 15. Liszewski S., 1997, Przemiany funkcjonalne i przestrzenne terenów przemysłowych Łodzi, "Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN", 47, Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, VI.
 16. Miszewska B., 1979, Elementy struktury morfologicznej Wrocławia, "Acta Universitatis Wratislaviensis", 438, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczno--Ekonomiczna, 3.
 17. Miszewska B., 1994, Bloki urbanistyczne Wrocławia w różnych fazach cyklu miejskiego, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Conference materials, NCU, UŁ, Toruń-Łódź.
 18. Miszewska B., 1996, Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia, "Acta Universitatis Wratislaviensis", 1904, Prace Instytutu Geograficznego, Seria B, Geografia Społeczno-Ekonomiczna, XIV.
 19. Piech M., 2004, Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych w latach 1988-1996 (w granicach kolei obwodowej), ŁTN, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.20.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu