BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrońska-Bukalska Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Wilkowska Julia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Finansowanie kapitałami dłużnymi w opinii mikroprzedsiębiorców
Microentrepreneurs' Attitude to Using Debt
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 5, s. 351-359, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Wyniki badań
Small business, Capital, Financing enterprises, Source of financing, Research results
Note
JEL Classification:D03; D81; G02; G31
summ., streszcz.
Abstract
Problem badawczy dotyczy identyfikacji przyczyn unikania wykorzystania zadłużenia przez mikroprzedsiębiorstwa (kredytu inwestycyjnego, kredytu obrotowego, pożyczki, leasingu, karty kredytowej). Metoda weryfikacji postawionej hipotezy to badania ankietowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że główną przyczyną niewykorzystywania kapitałów obcych jest niechęć do ich wykorzystywania. Wynika ona z obawy mikroprzedsiębiorców, że ich sytuacja finansowa nie jest wystarczająco dobra, by zostali uznani za wiarygodnych kredytobiorców. Mikroprzedsiębiorcy są świadomi korzyści płynących z wykorzystania kapitałów obcych (poprawa płynności, przyspieszenie rozwoju firmy). Uzyskane wyniki badań ankietowych są spójne z dostrzeżonym zjawiskiem "zniechęconego kredytobiorcy".(abstrakt oryginalny)

The research problem was to identify the reasons for microentrepreneurs' avoiding of gaining debt (credit, bank loans, lease, credit card). We assumed that the main reasons were cognitive. The method applied was a survey. The research findings allow one to state that half of the surveyed microentrepreneurs do not use any debt. The main reason is the reluctance to use debt. The microentrepreneurs are aware of benefits of using the debt. But they are afraid that their business financial standing is not good enough to be assessed as creditworthy. They are also afraid that changes in market and financial standing (worsening) will result in terminating debt contract. Our results support previous research that identified the discouraged borrower(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhaird C.M., Lucey B., Vidal J.S., Discouraged Borrowers: Evidence for Eurozone SME's, April 3, 2016, https://ssrn.com/abstract=2758338 [dostęp: 10.10.2017].
 2. Cavalluzzo K.S., Cavalluzzo L., Wolken J., Competition, Small Business Financing, and Discrimination: Evidence From a New Survey, "Journal of Business" 2002, No. 75(4).
 3. Cavalluzzo K., Wolken J., Small business loan turndowns, perosnal wealth and discrimination, "Journal of Business" 2005, Vol. 78(5).
 4. Christensen J.L., Hain D.S., Scared away? Discouraged borrowers and capital market information, Conference paper, ISBE Conference Papers, 2014, http://druid8.sit.aau.dk/acc_papers/ugm9tep44k4djni4u7xo1sksx3tn.pdf [dostęp: 10.10.2017].
 5. Freel M., Carter S., Tagg S., Mason C., The latent demand for bank debt: characterizing "discouraged borrowers", "Small Business Economics" 2012, Vol. 38(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-010-9283-6.
 6. Grégoire D.A., Corbett A.C., McMullen J.S., The Cognitive Perspective in Entrepreneurship: An Agenda for Future Research, "Journal of Management Studies" 2011, Vol. 48(6), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2010.00922.x.
 7. GUS, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2016 r., Warszawa 2016.
 8. Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2016.
 9. Kasiewicz S. (red.), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Perspektywa sektora MSP, Instytu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.
 10. Levenson A.R., Willard K.L., Do firms get the financing they want? Measuring credit rationing experienced by small businesses in the U.S., "Small Business Economics" 2000, Vol. 14(2), DOI: https://doi.org/10.1023/A:1008196002780.
 11. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Węcławska D., Zakrzewski R., Przedsiębiorczość w Polsce - stan obecny i zmiany w czasie, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2016.
 12. Łuczka T., Wybrane cechy popytu małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego na kredyt bankowy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, nr 2.
 13. Matejun M., Zewnętrzne bariery rozwoju w cyklu życia małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Kaleta, A. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 14. NBP, Szybki Monitoring NBP. Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2016 r. oraz prognoz na I kw. 2017 r., Warszawa 2017.
 15. Sadkowski W., Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2013, nr 9.
 16. Sawicka A., Tymoczko I.D., Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, NBP, Warszawa 2014.
 17. Stiglitz J.E., Weiss A., Credit rationing in markets with imperfect information, "The American Economic Review" 1981, Vol. 71(3).
 18. Szafrańska M., Zachowania finansowe MSP z sektora agrobiznesu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, nr 1.
 19. Wieczorek-Kosmala M., Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego, [w:] H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.351
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu