BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palej Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Szara strefa we współczesnej gospodarce polskiej
The Gray Zone in the Contemporary Polish Economy
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2017, z. 13, s. 174-190, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarka narodowa, Szara strefa, Mikroprzedsiębiorstwo, Badania ankietowe, Wyniki badań
National economy, Informal economy, Micro-enterprise, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel-przedstawienie roli jaką odgrywa szara strefa na poziomie mikro i małych przedsiębiorstw2 . Metodologia badania - na podstawie analizy ankiet skierowanych do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw na terenie miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Wynik - wykazano jak dużą rolę odgrywa uczestnictwo w zjawisku szarej strefy małych i średnich przedsiębiorstw z terenu miejscowości do 50 tys. mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Object - to show the role of the gray zone at the micro and small business level. Methodology of the study - based on an analysis of surveys addressed to micro and small business owners in the village up to 50 000 inhabitants. The result shows how large the role is played by participation in the phenomenon of the gray zone of small and medium-sized enterprises from the village to 50 000 inhabitants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrościcki T., Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, "Nowe Życie Gospodarcze" 2007, nr 9.
 2. Cichocki S., Metody pomiaru szarej strefy, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 1-2.
 3. Cichocki S., Rozmiary "szarej strefy" w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006, 2008.
 4. Frey B.S., Schneider F., Informal and Underground Economy, "University of Linz Working Papers" 2000, nr 10.
 5. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Raport. Szara strefa w polskiej gospodarce, IBnGR, Kraków 2014.
 6. Pauch D., Zjawisko szarej strefy w gospodarce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2015, nr 76.
 7. Schneider F., Enste H.D., Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, "Journal of Economic Literature", marzec 2000, vol. XXXVIII.
 8. Ustawa z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2013.672.
 9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.
 10. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2173.
 11. Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1649, art. 193a.
 12. http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/749269,Podwyzszenie-kwoty-wolnej -od-podatku-od-2017-roku.html.
Cited by
Show
ISSN
1734-5391
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu