BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poziemska A. Joanna (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Prawidłowa identyfikacja ryzyka działalności gospodarczej determinantą pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa z branży transportowej
Identity of Economical Activity Risk as the Condition of Competitive Position in the Transport Branch
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 67-74, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo transportowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ryzyko w przedsiębiorstwie
Transport company, Enterprise competitiveness, Enterprise risk
Note
summ.
Abstract
Fakt, że ryzyko nas otacza i towarzyszy każdej działalności człowieka, również działalności gospodarczej, wydaje się oczywisty. Jednak uświadamianie sobie jakie ryzyko pociąga za sobą podjęte przez nas działanie nie jest już takie oczywiste i proste. Zwłaszcza, że podejmujemy coraz to nowe zadania, wyzwania i przedsięwzięcia. A kiedy coś robi się po raz pierwszy, towarzyszy temu brak wiedzy co do możliwych skutków takiego działania, czyli związane jest to z niepewnością. Również wówczas, kiedy podejmujemy pewne przedsięwzięcia po raz kolejny, ale w zmienionych warunkach (a te poddane są bezustannej ewolucji), nie wiemy jakie pojawią się efekty naszych starań. Niektóre możemy przewidzieć ze znanym prawdopodobieństwem, inne - domyślamy się, że mogą się pojawić, ale jeszcze inne są dla nas całkowitym zaskoczeniem. A ponieważ każde działanie podjęte zostało w określonym celu, może się okazać, iż nie zostanie on osiągnięty z powodu nie- przewidzianych przez nas konsekwencji. Dlatego tak ważne jest czerpanie z własnych i cudzych doświadczeń w rozpoznawaniu ryzyka. (fragment tekstu)

Because of a lot of changes in the global market there are appeared new threats. They have the effects on the activity of firms. To secure safety and continuity the businessmen have to undertake the new effort to achieve the purposes. Adequate purposes and strategies make possible effective providing for clients' needs by create quantity of products and services and in consequences build the offer which will be accept by cooperators as better than the other ones one the same market. It is not easy task so at first the risk should be identified because we can fight and win only with good known occurrence. It is, of course, the true for all organization (profit and non profit), also for transport firms, which meet specific risks and work on the very dynamic developing market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borda M., Kwiecień I., Analiza wykorzystania ubezpieczeń gospodarczych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2007, nr 4/5.
  2. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner& S-ka, Warszawa 1996.
  3. Haffer M., Instrumenty konkurowania [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
  4. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  5. Prawo przewozowe, Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601.
  6. Waldendorfer Ch., Ubezpieczyć przewoźnika, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2006, nr 9/10.
  7. Williams Jr C.A., Smith M.L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2002.
  8. www.stl.pl, 03.05.2008.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu