BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Andrzej (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Zewnętrzne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w przyszłości (w świetle badań empirycznych)
External Conditions of Polish Defence Companies' Restructuring in the Future (Based on the Empirical Research)
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 84-94, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przemysł obronny
Economic situation, Restructuring of enterprises, Defense industry
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza zewnętrznych determinantów restrukturyzacji polskiego przemysłu obronnego w przyszłości oraz próba wskazania kierunków dalszej eksploracji naukowej tego wycinka badanej rzeczywistości. Zidentyfikowanie potencjalnych uwarunkowań restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w przyszłości było jednym z celów programu badawczego Restrukturyzacja przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego po 1990 roku. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w 2006 roku. Projekt badawczy realizowany był w ramach seminarium doktorskiego w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas realizacji tego zadania badawczego posłużono się kombinacją metody ankietowej i metody wywiadu z ekspertami. (fragment tekstu)

The aim of this article is to identify and analyze key external factors, which may possibly determine the future situation and restructuring processes of Polish defence industry companies. The following driving forces have been discussed: the predicted demand for armaments and military equipment on the Polish internal market, possibilities of increasing the military export as well as the influence and challenges connected with the accession of Poland to The Code of Conduct on Defence Procurement of the EU Member States Participating in the European Defence Agency. The analysis is based on the empirical research conducted in defense companies (questionnaires) supported by expert opinions including business, government agencies, scientists and economic journalists. The article discusses also the direction and methods of further scientific research within this area. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy (lata 1989 - 1997), praca zbiorowa pod red. M. Daniluka, WNE UW, Warszawa 1999.
  2. Gierszewska G., Romanowska M.,Analizastrategicznaprzedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
  3. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego, NIK, Warszawa 2004.
  4. Lis A., Kierunki dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w świetle badań empirycznych, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 7-8.
  5. Lis A., Kierunki i trendy restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu obronnego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
  6. Lis A., Wybrane aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w świetle badań empirycznych [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, WSB-NLU, Nowy Sącz 2006.
  7. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa - Kraków 1999.
  8. Nogalski B., Kreft Z., Szanse i zagrożenia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 11.
  9. Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 - 2012, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa sierpień 2007.
  10. Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002 - 2005, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu