BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Handzel Ludomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Prywatyzacja w Polsce w latach 2008-2011 - plany ministerstwa skarbu państwa : analiza i próba oceny
Privatization in Poland in the Years 2008 to 2011 - Ministry of Treasures Plans : Analysis and Attempted Assessment
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 95-103, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Prywatyzacja, Mierniki efektywności, Przekształcenia własnościowe
Privatisation, Effectiveness indicators, Ownership transformations
Note
summ.
Abstract
Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło cele i program działań planowanych do realizacji na lata 2008 - 2011 w zakresie prywatyzacji. Program ten jest realizacją zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów działań zmierzających do przyspieszenia prywatyzacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń i kierunków programu rządowego na tle dynamiki dotychczasowych procesów prywatyzacyjnych. Autor kontynuuje także analizę udziału przychodów z prywatyzacji w dochodach budżetu Polski, uznając ten wskaźnik za jeden z podstawowych mierników efektywności procesu prywatyzacji. Skuteczność wdrażania programu ocenimy w 2011 roku, efekty ekonomiczne polska gospodarka będzie odczuwała wiele lat. (fragment tekstu)

At the beginning of2008 the Ministry of Treasure presented its privatization targets and programme of activities planned for the period 2008 - 2011. This article aims at presenting guidelines and directions of the governmental programme as compared to dynamics of the privatization processes so far. The author continues to analyze the quota of income from privatization in the total Polish budget, holding it as a basic indicator of effectiveness of the privatization process. The efficacy of the programme implementation will be estimated in 2011 and Polish economy will be influenced by it for a lot more years to come. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. R. Borowiecki, A. Jaki, Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - Przebieg - Efekty, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 2005.
 2. M. Bałtowski, Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. L. Handzel, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako źródło dochodów budżetu Polski w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, pod red. A. Nalepki, WSB - NLU 2006.
 4. L. Handzel, Dochody z prywatyzacji przedsiębiorstw a dochody z kapitału Skarbu Państwa w latach 1991 - 2006 w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, pod red. A. Nalepki, WSB - NLU 2007.
 5. M. Jarosz (red.), Pułapki prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.
 6. M. Jarosz (red.), Manowce polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. K. Niklewicz, Lepsza prywatyzacja w garści niż dywidenda na dachu, "Gazeta Wyborcza", kwiecień 2008.
 8. A. Szewc - Rogalska, Efektywność restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
 9. Ministerstwo Skarbu Państwa, Wytyczne dla JSSP i Spółek z większościowym udziałem SP sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2007.
 10. Ministerstwo Skarbu Państwa, Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r., Warszawa 2007.
 11. Ministerstwo Skarbu Państwa, Program prywatyzacji na lata 2008 - 2011, Warszawa 2008.
 12. GUS- Roczniki Statystyczne
 13. NIK - Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w latach: 1996 - 2005.
 14. MSP - www.msp.gov.pl (data odczytu 20.05.2008 r.)
 15. MF - www.mf.gov.pl (data odczytu 21.05.2008 r.)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu