BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Srokosz Jacek (Opole University)
Title
Marketisation of Universities and Legal Education in Poland: the Balance 25 Years After the Transformation
Source
Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2016, vol. 6, nr 2, s. 163-183, bibliogr. 66 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Prawo, Reforma oświaty
Higher education, Education, Law, Educational system reforms
Note
summ.
Abstract
This paper is dedicated to the issue of the marketisation of universities and legal education 25 years after the systemic transformation of 1989 where, in public discourse, communist ideology had been replaced by a neo-liberal one. The process of marketisation is perceived as a way to deal with externalities' where activities in areas traditionally regarded to be of a non-economic nature are being transformed to operate according to market-oriented model (with competitive market, pursuit for profit, economic efficiency, and cost reduction). The mentioned process has encroached into the sphere of higher education where there is observable departure from Humboldt's model of university and a shift to the Anglo-American model where universities works primarily to prepare graduates to enter the labour market. The case for marketisation and rationalisation of studies is especially palpable in legal education. The article provides an overview of the main crux of the debate between the proponents of the humanist and the practical approaches to legal education in the light of marketisation processes' in higher education.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson R.D., European Universities from Enlightenment to 1914 (Oxford Scholarship Online 2004).
 2. Andre C., Velasquez M., 'Calculating Consequences: The Utilitarian Approach to Ethics' (1989) 2/1 Issues in Ethics accessed 10 April 2016.
 3. Antonowicz D., Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian [Between the strength of global processes and local tradition. Polish higher education in the era of changes] (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2015).
 4. Antonowicz D., Gorlewski B., 'Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku' [Demographic Tsunami. The report of Socrates Institute on the influences of demographic changes on higher education till 2020] accessed 16 March 2016.
 5. Ash Mitchel G., German Universities Past and Future. Crisis or Renewal? (Berghahn 1997).
 6. Campbell N., Davis J., McKay G., Issues in Americanisation and Culture (Edinburgh University Press 2004).
 7. Ciechoński T., 'Fabryki bezrobotnych: Sprawdź jakich studiów nie wybierać' [Factories of unemployment. Check out what studies you should not choose] accessed 12 March 2016.
 8. Denek K., 'Uniwersytet: między tradycją a wyzwaniami współczesności a przeszłości' [University: between tradition and the challenges of the present and the past] (2013) 1 Edukacja Humanistyczna 7.
 9. Dobrowolski P., 'Harward w Polsce nielegalny' [Harvard is illegal in Poland] (Rzeczpospolita, 18 May 2012).
 10. Drozdowicz Z., Filozofia oświecenia [Enlightentment's Philosophy] (Wydawnictwo Naukowe PWN 2006).
 11. Dworkin R., 'Hard Cases' (1975) 88.6 Harvard Law Review.
 12. Dworkin R., Taking Right Seriously (Harvard University Press 1977).
 13. Edwards H.T., 'Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Professions' (1992) 91 Michigan Law Review.
 14. Fukuyama F., The End of History and The Last Man (The Free Press, Maximilian Inc. 1989).
 15. Fukuyama F., 'The End of History' (1989) The National Interest.
 16. Gella A., 'A structural definition of intelligentsia' in Raj P. Mohan (ed), The Mythmakers: Intellectuals and the Intelligentsia (Greendwood Press, New York 1987).
 17. accessed 15 March 2016.
 18. Jackson A., 'A guy with $170,000 in student loans who can't find a job in the legal profession is suing his law school and working full time for Uber' accessed 10 April 2016.
 19. Jedlicki J., 'O czym się mówi, gdy się mówi o inteligencji?' [What does mean Intelligentia?] in H. Kowalska (ed), Inteligencja. Tradycja i nowe czasy [Intelligentsia. Tradition and Modern Time] (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001).
 20. Klesyk A., 'Szukamy tych którzy myślą samodzielnie' [We are looking for those who think independently], accessed 12 March 2016.
 21. Kowalski G., 'O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersyteckich. Polemika pomiędzy Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem' [About the Place of Legal History in the Curriculum of Law Studies. The Polemic between Oswald Balzer and Juliusz Makarewicz] (2004) 2 Czasopismo Prawno-Historyczne.
 22. Koźmiński A., 'Dezercja elit' [Desertion of Elites] (Rzeczpospolita, 4 August 2015).
 23. Kraśniewski A., 'Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?' [How to prepare teaching programmes according to the requirements of the National Qualifications Framework for Higher Education] accessed 16 March 2016.
 24. Król M., 'Byliśmy głupi' ['We were foolish'] (Gazeta Wyborcza, 7 February 2014) accessed: 10 March 2016.
 25. Król M., 'Koncepcje trudnych przypadków a prawomocność' [The conception of Hard Cases and Validaty of Law] in M. Kocoł, W Lang (ed), Teoria prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo [Theory of Law. Philosophy of Law. Contemporary Law and Jurisprudence] (Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1998).
 26. Kwiek M., 'Creeping Marketization: Where Polish Public and Private Higher Education Sectors Meet' in R. Brown (ed.), Higher Education and the Market (Routledge 2011).
 27. Kwiek M., Knowledge production in European universities: States, markets, and academic entrepreneurialism (Peter Lang 2013).
 28. Leiter B., 'Legal Realism' in D. Patterson (ed), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory (Wiley-Blackwell 1996).
 29. Marszał M., Srokosz J., 'Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937' ['Romans and Barbarians? The debate about the curriculum of legal education in Poland 1931-1937'] (2010) Przegląd Prawa i Administracji.
 30. McKnight D., Beyond Right and Left: New Politics and the Culture War (Allen & Unwin 2005).
 31. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, i notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, 27 września 2014 r [Ministry of Justice, Department of Legal Professions and Access to Legal Aid, The analysis of the results of entrance examinations for applications: attorney, legal counsel, and the notary and the competitive examination for the application bailiff, September 27, 2014] accessed 15 March 2016.
 32. Mrozowska K., 'Koncepcje pedagogiczne Oświecenia: Rolland d'Erceville - Denis Diderot - Komisja Edukacji Narodowej. Studium porównawcze' [Pedagogical Concepts of Enlightenment: Rolland d'Erceville - Denis Diderot - Komisja Edukacji Narodowej. Comparative Study] (1976) 19 Rozprawy z dziejów oświaty.
 33. Janeczek S., 'Ideały wychowawcze w edukacji oświeceniowej (w perspektywie historii intelektualnej). Z dziejów Komisji Edukacji Narodowej' [Ideals of Education in Enlightenment Education (in Line of Intellectual History) On the History of the Commission of National Education] (2015) 6.2 Roczniki Kulturoznawcze.
 34. Myklebust J.P., 'Foreign student sues university over course quality' accessed 10 April 2016.
 35. Nowak P., 'Hodowanie troglodytów' [Breeding of cavemen] (2012) Rzeczpospolita accessed 16 March 2016.
 36. Nowak P., Hodowanie troglodytów. Uwagi o szkolnictwie wyższym i kulturze umysłowej człowieka współczesnego [Breeding of Cavemen. Remarks on higher education and the culture of the mind of contemporary man] (Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego 2014).
 37. Nussbaum M.C., Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton University Press 2010).
 38. Olson E., 'Law's Graduate Gets Her Day in Court, Suing Law School' (2016) New York Times accessed 10 April 2016.
 39. Pelican J., The Idea of University: Reexamination (Yale University Press 1992).
 40. Potulicka E., 'Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka' [Theoretical basis of neo-liberalism and its practice] in Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, [Neo-liberal entanglement of education ] (Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2010).
 41. Reforma szkolnictwa wyższego [The reform of Higher Education] accessed 10 April 2016.
 42. Rugge W. (ed) A History of the University in Europe. Volume III. University in the Nineteenth and Early Twentieth Century (1800-1945) (Cambridge University Press 2004).
 43. Rugge W. (ed) A History of the University in Europe. Volume IV. Universities since 1945 (Cambridge University Press 2011).
 44. Rykiel Z., 'Szaleństwo czy metoda? Modernizacja przez biurokratyzacje i prekaryzacje', [Madness or Method? Modernisation through bureaucratisation and precariatisation] (2014) 2 Przestrzeń Społeczna - Social Space.
 45. Samuelson P.A., 'The Convergence of the Law School and the University' (1975) 44 The American Scholar.
 46. Schimank U., Volkmann U., 'Economising and Marketisation in a Functionally Differentiated Capitalist Society-A Theoretical Conceptualisation in Uwe Schimank and Ute Volkmann (ed), The Marketisation of Society: Economising the Non-Economic (University of Bremen 2012).
 47. Schleiermacher F., ' Gelegentliche Gedanken fiber Universititen im deutschen Sinn' in E. Anrich, Die Idee der deutschen Universitadt (Darmstadt, Hermann Gentner 1956), cited after: R Pritchard, 'Humboldtian Values in a Changing World: Staff and Students in German Universities' 30 Oxford Review of Education.
 48. Serafin J., 'Studia - fabryki bezrobotnych?' [University studies - factories of unemployment?] accessed 12 March 2016.
 49. Seweryński M., 'Model akademicki czy menedżerski?' [Academic or managerial model?] (2015) 11 Forum Akademickie accessed 15 March 2016.
 50. Siems M.M., 'A World without Law Professors' in M. van Hocke (ed), Methodologies of Legal Disciplines. What kind of Method? What kind of Discipline? (Hart Publishing 2011).
 51. Skubała-Tokarska Z., Tokarski Z., Uniwersytety w Polsce. Rys historyczny [Universities in Poland. Historical outline] (Wiedza Powszechna 1972).
 52. Srokosz J., 'A Technicist Perspective and the Contemporary Perception of the Role of Lawyers in Polish Society' in C. Cercel, R. Mańko, A. Sulikowski (ed), Law and Critique in Central Europe (Counterpress, forthcoming in 2016).
 53. Srokosz J., 'Między humanizmem a technicyzmem. Spór o model nauczania prawa w polskim dyskursie prawniczym' [Between Humanism and Technicism. The dispute on the Legal Teaching Model in Polish Legal Discoursee] in A. Bartczak, M. Król, M. Zalewska (ed), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych [Inner and Outer Integration of Legal Science] (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014).
 54. Srokosz J., 'The American discussion on the value of the Langdell's education method of teaching students to "thinking like a lawyer", and possibility of its implementation in Polish legal education' in M. Vecera, T. Machalova, J. Valdhans (ed), Aktualni otazky pravni metodologie (Masaryk University 2014).
 55. Stachowiak - Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich [The autonomy of universities and institutional quality assurance mechanisms in selected European countries] (Difin 2012).
 56. Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIXIXX wieku [Philosophy of Law in 19th and 20th Century] (Wydawnictwo Uniwersytetu Jageillońskiego 1999).
 57. Szahaj A.J., Kapitalizm drobnego druku [Small-Print Capitalism] (Instytut Wydwniczy Książka i Prasa 2014).
 58. 'The Heart of the Matter. The Humanities and Social Sciences for a Vibrant, Competitive and Secure Nation' accessed: 14 April 2016.
 59. Veblen T.h., 'The Higher Learning in America' (1918) with a New Introduction by Ivar Berg (Transaction Publishers 2000).
 60. Wnuk-Lipińska E., 'Tożsamość Uniwersytetu' [The Identity of University] (1996) 8 Nauka i Szkolnictwo Wyższe.
 61. Wojciechowski B., 'Rozstrzygnięcie tzw. trudnych przypadków poprzez odwołanie się do odpowiedzialności moralnej' [Resolving so called Hard Cases through resource to moral responsibility] (2004) LXX Studia Prawno-Ekonomiczne.
 62. Wróblewski J, 'Prawoznawstwo: Perspektywa technicystyczna i humanistyczna (Z problemów III Kongresu Nauki)' [Jurisprudence: Technicistic and Humanistic Perspective (From Problems of III Congress of Science)] (1986) 4 Państwo i Prawo.
 63. Zajadło J., 'Czym są hard cases?' [What are the Hard Cases?] in J Zajadło, Fascynujące ścieżki filozofii prawa [The Fascinating Paths of Legal Philosophy] (LexisNexis 2012).
 64. Znamierowski Cz., Nil desperandum, Gazeta Polska (28 April 1937).
 65. Zoll F., Jaka szkoła prawa? Czy amerykańskie metody nauczania mogą być przydatne w Polsce? [What law school? Can American teaching methods be useful in Poland?] (Dom Wydawniczy ABC 2004).
 66. Żuk P., 'Wstęp. Od uniwersytetu w Bolonii do makdonaldyzacji szkolncitwa wyższego' [Introduction. From Bologna University to the MacDonaldisation of higher education] in P. Żuk (ed), Wiedza-Ideologia- Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym [Knowledge-Ideology-Power. On social function of University in open society] (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012).
Cited by
Show
ISSN
2084-1264
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu