BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolud Katarzyna (Beskidzkie Towarzystwo Edukacyjne w Bielsku-Białej)
Title
Konsekwencje patologicznych efektów outsourcingu
Consequences of Pathological Effects of Outsourcing
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 214-223, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Outsourcing, Efektywność kosztowa, Patologie organizacyjne, Cele przedsiębiorstwa
Outsourcing, Cost effectiveness, Organizational pathologies, Corporate objectives
Note
summ.
Abstract
Outsourcing oznacza przekazanie wybranego zakresu działalności do realizacji organizacji zewnętrznej przy jednoczesnym zachowaniu przez przedsiębiorstwo macierzyste odpowiedzialności za oferowane produkty i usługi. Przez outsourcing należy rozumieć proces długoterminowego podzlecania (kontraktowania na zewnątrz, zlecania kontraktowego, wydzielania), a przez organizację zewnętrzną dostawców i ekspertów spoza przedsiębiorstwa macierzystego, których wykorzystuje ono do realizacji swojej misji, założeń i celów. (...) Na konsekwencje patologicznych efektów outsourcingu należy patrzeć przez pryzmat jego stosowania, niezgodnego z celami i prowadzącego do wyniku, którym może być niesprawność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przez patologię w outsourcingu rozumie się więc tu nieprawidłowe, czy zdeformowane rezultaty, które na skutek popełnionych błędów lub niedopatrzeń otrzymuje po jego implementacji. (fragment tekstu)

Outsourcing is defined as the act of transfering work form internal company to another external specialist entity. Consequences of pathological effects of outsourcing can be seen on organizational, operational and economical level. The common traps might be minimal knowledge of outsourcing methodologies or failure in recognizing outsourcing business risk, but used correctly outsourcing can deliver cost reductions, ability to focus on core competences or improved quality. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnold U., New dimensions of outsourcing: A combination of transaction cost economics and the core competencies concept, "European Journal of Purchasing & Supply Management", Nr 6/2000.
 2. Brown D., Wilson S., Black Book of Outsourcing. How to manage the changes, challenges and opportunities, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
 3. Dyoniziak R., Słaboń A., Patologia życia gospodarczego. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1997, 2001.
 4. Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. Gilley K.M., Rasheed A., Making More by Doing Less: An Analysis of Outsourcing and its Effects on Firm Performance, "Journal of Management", Nr 4/2000.
 6. Greaver II M.F., Strategic Outsourcing, AMACOM, New York 1999.
 7. Harrigan, K., Strategies for intrafirm transfers and outside sourcing, "Academy of Management Journal", Nr 4/1998.
 8. Insinga R.C, Werle M.J., Linking outsourcing to business strategy, "Aca demy of Management Executive", Nr 4/2000.
 9. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C., The outsourcing handbook. How to implement a successful outsourcing process, Kogan Page, London 2006.
 10. Prasad A., Prasad P., Moving Out: Toward Understanding the Compe- xity of Outsourcing in the Age of Globalization, "Business Renaissance Quarterly", Nr 2 /2007.
 11. Quinn J.B., Hilmer F.G., Strategic outsourcing, "The McKinsey Quarterly", Nr 1/1995.
 12. Rothery B., Robertson I., The Truth about Outsourcing, Gover Publishing, Aldershot 1995.
 13. Trocki M., Outsourcing, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu