BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodecka-Hyjek Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu
The Select Problems Diffuse of Offshoring
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 224-235, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Offshoring, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo na rynku
Offshoring, Competitive advantage, Enterprise in the market
Note
summ.
Abstract
Proces offshoringu nie jest zjawiskiem nowym, pomimo iż we współczesnej gospodarce nabrał szczególnej intensywności. Tendencję tę zauważył już w latach 90. XX wieku M. Porter, stwierdzając, iż konkurencyjność krajów współcześnie interpretowana jest raczej jako wynik ich innowacyjności, niż tylko dostępności zasobów fizycznych lub finansowych. W konsekwencji relatywnie niskie koszty pracy nie są obecnie wystarczającym uzasadnieniem przeniesienia działalności do innego kraju. Poszczególne firmy, podobnie jak całe gospodarki, szukają dodatkowych przewag konkurencyjnych. Współpraca z zagranicznymi odbiorcami usług stwarza wymóg utrzymywania bliskich relacji z fizycznie i kulturowo oddalonymi klientami. Proces offshoringu zapoczątkowany został przez amerykański przemysł włókienniczy na początku XX stulecia. Celem opracowania jest próba ukazania rezultatów rozwoju offshoringu w kontekście: zmiany w motywach działań relokacyjnych, rezultatów globalnych dla gospodarki oraz implikacji dla Polski. (fragment tekstu)

A characteristic feature of the world economy today has been the progressive process of internationalization of economic activity. This article presents current aspects of offshoring. The definition and reasons of this activity are presented in first part. The main part of this article is presentation of the key determinants of offshoring. Further on the tables and diagrams presents ranges and results of offshoring implementation within organizations. The final part of the paper is focused on possibilities offshoring promotion in the world and Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhat V., India as an Offshoring Destination: A Historical Perspectiv, www.ezinearticles.com, [27. 05. 2008].
 2. Corbett M.F., The Outsourcing Revolution, Dearborn Trade Publishing A Kaplan Professional Company, USA, 2004.
 3. Czerniecki S., Offshoring w Polsce, www.egospodarka.pl, [27. 05. 2008].
 4. Garncarczyk M., Sieci innowacyjne a polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), "Przegląd Organizacji" 2006, nr 11.
 5. Gwiazda A., Przenoszenie miejsc pracy za granicę - implikacje dla Polski, INFOS, 22 maja 2007, www.parl.sejm.gov.pl, [27.05.2008].
 6. Klincewicz K., Offshoring. Przykład branży informatycznej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 7
 7. Komunikat prasowy CB Richard Ellis z dnia 20 marca 2008 r. pt: Macierzowe podejście do offshoringu coraz popularniejsze wśród korporacji, Londyn 2008, katowice.biznespolska.pl/files/reports/offshoring [27. 05. 2008].
 8. Niedzielski B., Niedzielski P., Zagraniczne firmy znalazły nad Wisłą raj, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2007, nr 3.
 9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie integracji handlu światowego i outsourcingu z dnia 26 września 2007 r., Bruksela 2007, http://eur-lex.europa.eu [27. 05. 2008].
 10. Porter M., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London, 1990.
 11. Raport firmy A.T. Kearney, FDI Confidence Index, October 2004, Volume 7, www.atkearney.com. [27. 05. 2008].
 12. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 13. Wodecka-Hyjek A., Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii [w:] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu