BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Nowoczesne metody pomiaru efektywności
Modern Methods of Effectiveness Measurement
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 243-252, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Metody pomiarowe, Pomiar efektywności, Pomiar efektywności przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa
Measuring methods, Efficiency measurement, Measuring the effectiveness of a company, Enterprise effectiveness
Note
summ.
Abstract
"Efektywność" należy do elementarnych kategorii ekonomicznych i współcześnie uważana jest za determinantę przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Zainteresowanie zagadnieniem efektywności ma długoletnią tradycję. Jednak obecnie zmienia się spojrzenie na efektywność pod wpływem pojawienia się nowych koncepcji zarządzania, takich jak koncepcja kapitału ludzkiego, a także innowacji technologicznych, wymagających nowych kompetencji od pracowników i nowych sposobów zarządzania nimi. Referat przedstawia przegląd definicji pojęcia efektywności, poziomów jej pomiaru w przedsiębiorstwie oraz wskazuje na możliwość zastosowania nowych metod pomiaru efektywności. (fragment tekstu)

Effectiveness belongs to fundamental economic categories and nowadays constitutes the factor of company's development. The interest in the issue of effectiveness is of long standing tradition. However at present the point of view on that issue is evolving under the impact of the application of novel management concepts, such as human capital idea as well as technological innovations, requiring new competences from the employees and modern methods of human resources management. In the article the review of effectiveness definitions is presented as well the concept of the measurement of it's levels in a company, including the possibility of applying new methods of such a measurement. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Strategie sukcesu, ABC, Warszawa 1997.
 2. B. Becker, M. Huselid, D. Ulrich, Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Ekonomika pracy. Zarys problematyki i metod, Michoń F.(red.), PWN, Warszawa - Kraków, 1991.
 4. Fitzenz J., Rentowność inwestycji w kapital ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 5. Holstain - Beck M., Być albo nie być menedżerem, INFOR, Warszawa 1997.
 6. Janusz T., Lewandowska L., Podręczny słownik Menedżera, Res Polona, Gdańsk 1992.
 7. Kozioł L., Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych w: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej, Stabryła A. (red.), AE, Kraków 2000.
 8. Metody oceny efektów pracy kierowniczej, Borkowska S. (red.), PWE, Warszawa 1983.
 9. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, pod red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 11. Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, "ZN Wydziału Ekonomiki Produkcji UG", Gdańsk 1989, nr 12.
 12. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 13. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 14. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, PWN Warszawa 2000.
 15. Zarządzanie pracą, Jasiński Z. (red.), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu